Situationsbild över NTM-Genomgången Hösten 2012

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias LAITURI-projekt genomfördes under hösten 2012 med en utredningsgenomgång gällande informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna i NTM-centralerna.

Utgångspunkten var att stöda nätverkandet i NTM-centralernas regionala IRH-tjänster gällande samlings- och koordinationsarbete. LAITURI-projektet gjorde en utredning över situationsbilden ur tre synvinklar:

  1. Utvecklande av handledningstjänstehelheten i form av nätverkssamarbete
  2. Handledningstjänsternas tillgänglighet i regionen och nätverkssamarbete däri
  3. Utvecklande av handledningskunnandet som en del av nätverkssamarbetet

LAITURI-projektets ursprungliga tyngdpunkt låg på informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna. Därefter har livslång handledning lyfts fram ordentligt, vilket inneburit att IRH-tjänsterna granskats i undersökningen också ur ett bredare perspektiv. I mötena deltog IRH-experter från NTM-centralerna och TE-byråerna, NTM-ledningen, samt lokala aktörer från Opin Ovi (Öppna Dörrar) och andra projekt- och läroanstalter.

Handledningstjänstehelheterna inom områdena har utifrån NTM-genomgången utvecklats med hjälp av olika slags samarbetsgrupper. Dessa har kunnat vara olika samarbets-, expert- eller koordinatorgrupper och -forum för vuxen- eller livslång handledning. I vissa fall har samarbetet utvecklats genom nätverk av IRH-aktörer eller med hjälp av strategigrupper. Grupperna utgör i många fall naturliga utgångspunkter för de regionala NTM-grupperna.

I syfte att stöda tillgängligheten till handledningstjänsterna upplevdes det att man behöver bland annat nya former av samarbete mellan områdets olika aktörer. Inom områdena finns ofta gott om aktiva tjänsteproducenter. Bättre inbördes kunskap behövs om andras tillvaro och verksamhet. Därtill behövs en gemensam medvetenhet om målsättningarna, ett gemensamt språk och gemensamma begrepp, på samma sätt som det behövs ett nytt tankesätt kring handledningen. Processynvinkeln (att se vägen genom livet på ett bredare sätt) på samma sätt som att göra sig av med överlappande tjänster sågs som ett allmänt mål, likaledes som att ha många kanaler.

I utvecklandet av nätverkssamarbetets handledningskunnande ansåg man det vara centralt beroende av om man förstår handledningen och utvecklingen av den till en strategisk verksamhet i regionen.  Ledningens roll ansågs vara central, bland annat vad gäller ömsesidig förståelse, klar ansvarsfördelning och ombesörjande av informationsgången. Handledningen, och i synnerhet mervärdet som hör ihop med utvecklandet av den, borde få synlighet både inom organisationsverksamheten och hos kunderna.

Det regionala samarbetet ansågs ha kommit i gång på ett naturligt sätt, genom att man gör saker tillsammans och har gemensamma aktiviteter. Opin Ovi-projektens arbete med att bland annat köra i gång rådgivningsplatserna sågs som en bra utgångspunkt. Gemensamt lärande och skapande av en nätverksidentitet lyftes fram.

LAITURI-projektet stöder utvecklandet av NTM-centralernas IRH-tjänster under år 2013, bland annat i samarbete med Salmia med hjälp av utbildningar och konsultationer.

”Regionalt samarbete kring och koordinering av informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna. En situationsbild av utvecklandet av livslång handledning inom NTM-regionerna”
Läs rapporten här
LAITURI-projektet på Salmias sidor
LAITURI-projektet på Opin Ovi-sidorna

Tilläggsinformation:

Utvecklingsexpert Antti Laitinen
Tfn 0503962677
antti.laitinen(at)salmia.fi

Utvecklingsexpert Mervi Sirviö
Tfn 0503963587
mervi.sirvio(at)salmia.fi