Läroport stängdes i Valkeakoski

Läroport Södra Birkaland -projektet (ESR) startade sin verksamhet i juli 2008. Det administreras av samkommunen för utbildning i Valkeakoskiområdet. I projektet deltar också samkommunen för utbildning i Sastamala. Projektet avslutas den 30 juni 2013.

Läroport SB:s syfte har varit att erbjuda karriärhandledning och rådgivning för vuxna enligt one-stop-shop -principen. Dess tjänster är – i likhet med alla Läroportar – menade för alla vuxna som behöver yrkesmässig karriärhandledning och rådgivning i frågor gällande utbildning samt yrkesval. Syftet har också varit att få ett fungerande nätverk av samarbetskumpaner på området.

Vad vi gjorde: arbetsformer

Projektsekreterare Pauliina Tuomioja (vänster) och Sini Kartaslammi-Rantanen, som mötesplats Läroport.

Av Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna har den individuella handledningen som fungerat med tidsbeställningsprincipen varit den viktigaste. Man har nästan hela tiden haft i användning ett eget kontor för handledning. Handledningen har enligt kundens behov och boningsort också kunnat ordnas på annan plats (t.ex. i arbets- och näringsbyråns utrymmen, Sininauhas utrymmen eller på ett café). Antalet träffar med kunderna har varierat från en träff till långvariga processer där man också samarbetat med t.ex. en yrkesvalspsykolog, utbildare från olika branscher och specialhandledare samt servicecentret för arbetskraft.

Läroport -hållplatserna har varit korta jourer (en timme per gång) då man har delat ut broschyrer och berättat om handledningstjänsterna. Dessa har ordnats i arbets- och näringsbyrån och bibliotek. I olika arbetssöknings- och andra grupper har man hållit infon om Läroport -verksamheten för personer som hör till målgruppen.

Också olika informationstillfällen, större och mindre evenemang med anknytning till utbildning och yrkesval har hört till Läroports verksamhet.

Företagssamarbete har gjorts både i Södra Birkaland och i synnerhet i Sastamala. Samarbetet har i praktiken varit bl.a. företagsbesök, kartläggning av kunnande och arbetshälsa, rekrytering och i Sastamala också samarbete med företagstjänst och företagarorganisationer samt företagsträffar.

Nätverkssamarbetet har varit en betydande del av verksamheten. All gemensam verksamhet, idéproduktion och utbyte av tankar har burit framåt. Man har handlat på tre nivåer i nätverken:

Regionalt har bl.a. Södra Birkalands vuxenutbildningsaktörer och andra projekt, arbets- och näringsbyrån, Valkeakosken seudun kehitys Oy och arbetslivet deltagit för sin del i verksamheten.

Projektet har som mellanhand haft ett verksamhetsteam som har planerat olika evenemang och annars också haft idéer för verksamheten och produktionen.

I Birkaland har bl.a. andra Läroportar och projekt varit viktiga samarbetskumpaner. Man har ordnat gemensamma tillställningar och evenemang (t.ex. i Koskikeskus och på Centraltorget i Tammerfors), med Läroport -bilen har man gjort rundor i Södra Birkaland och Sastamala.

Riksomfattande har Läroport SB deltagit aktivt i Vuxenutbildningens koordinationsprojekts tillställningar (t.ex. Opin paikka -seminariet och Läroports klinikdagar). Laituri -projektets pilot har förverkligats tillsammans med Läroport SB samt med Konkari -projektet. Man har deltagit i STUDIO -projektets skolningar och också i övrigt samarbetat med projektet. Man har också deltagit i Läroports Uppsökande verksamhet och arbetslivssamarbetets temagrupp.

Problem på vägen

Hemskt stora problem har det inte varit längs med vägen, men ändå några: Projektets start var långsam, t.ex. projektplanen måste specificeras. Längs med vägen har det också behövts specifikationer och ändringar och preciserats. Projektet har varit ganska långt så under den tiden har personalen också delvis hunnit bytas ut, projektchefen har t.ex. bytts ut två gånger.

Alla planerade nätverksaktörer har inte heller gått med så aktivt som man hade tänkt.

Vad vi åstadkom, vad fortsätter leva

I Läroport har man jobbat på en nätverkskarta på Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsternas aktörer samt en årsklockmodell i vilken man har antecknat evenemang som kunde fortsätta med samarbetskumpanerna efter att projektet tagit slut. Läroports handledningsprocess har beskrivits. Man utreder möjligheterna och formerna för att fortsätta handledningsverksamheten. Projektets handledningsverksamhet fortsätts delvis av Ura Ovi ry som startat sin verksamhet våren 2013.

På Birkalandområdet fortsätter verksamheten i ”One-stop-shop” -arbetsgruppen med olika evenemang och handledningsfrågor.

Handledningsarbetets behövlighet illustreras av några tankar från responsen från personer som deltagit i handledningen:

”Sådan här handledning behöver vi ju, att någon öppnar låsen.”

”Individhandledning är en mycket bra idé. Att man gjorde en individuell plan fick en att känna att ens frågor har betydelse.”

Avslutningsvis

Det sägs att ingenting är färdigt innan pappersarbetet har gjorts. Detta stämmer i synnerhet för projektverksamhet i alla dess skeden. Södra Birkalands Läroport har ännu att göra: t.ex. finslipning av produktionen, möten, överenskommande om fortsättning och uppgörande av rapporter samt arkivering av viktigt material. Sedan stängs denna Läroport, men samarbetet fortsätter. Tack till alla kumpaner!

Projektchef Kirsti Nikander-Jaakola
Läroport Södra Birkaland