Information, rådgivning och handledning i köpcentrumet

I början av september genomfördes veckan för livslångt lärande igen: kampanjen Innostu Oppimaan eller Tomgång förbjuden! I Jyväskylä utrustades tre köpcentrum i staden med rådgivningsdisk i regi av nätverket som har hand om rådgivnings- och handledningstjänsten för Läroporten i Mellersta Finland.

”Tidigare har vi ordnat motsvarande rådgivning bland annat i bibliotek och på NTM-byråer. Genom att flytta till stormarknader har vi fått kontakt med en alldeles annan kundkrets”, säger evenemangets arrangör, studierådgivare Riikka Hurri från öppna universitetet vid Jyväskylä universtitet.

”Vi har haft klienter av alla de slag – från ungdomar i tjugoårsåldern till pensionärer. Responsen har varit positiv – här ger studier och lärande positivt gensvar.”

Pirjo Malins yrkesbana inom handledning är lång

Pirjo Malins yrkesbana inom handledning är lång.

Projektkoordinatorn vid Läroporten i Päijät-Häme, Pirjo Malin, avgår med pension i slutet av september. Under årens lopp har hon arbetat inte bara med Läroporten utan också inom bland annat projektet AiHe, Koutsi och programmet Noste. AiHe utvecklade yrkesexamensverksamhetens kvalitet och verkningsgrad med hjälp av individualisering, Koutsi utvecklade nya metoder som stöd för klienternas rehabilitering, utbildning och sysselsättning.  Noste satsade på att utveckla praxis och styrmodeller för uppsökande verksamhet.

Malins yrkesbana inom handledning är lång. Men världen har under årens lopp förändrats många gånger om. Hur ser hon på framtiden för handledning?

”I och med riksomfattande projekthelheter i stil med Läroporten har handledningen utvecklats i nätverksriktning på både nationellt och lokalt plan, och denna samhörighet syns. Det är viktigt att nätverka på det lokala planet, men det riksomfattande fältets stöd är ett primärt hjälpmedel när det som har utvecklats i projekten ska rotslås och bli praxis.”

Utveckla TNO-tjänsterna gemensamt intresse

Undervisnings- och kulturministeriet och Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en riksomfattande styr- och samarbetsgrupp för livslång handledning. Denna så kallade ELO-grupp har som central uppgift att främja arbetet på att utveckla nationella, regionala och lokala informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Också verkställighet av den så kallade samhällsgarantin ingår i uppdraget.

”ELO-gruppen samlar samtliga aktörer av betydelse inom handledningssektorn, såväl nationella som regionala. Alla gör nu gemensam sak”, säger direktör Kirsi Kangaspunta vid UKM.

”Gruppen har som mål att också åstadkomma ett närmande mellan ESF-projektverksamheten och det nationella utvecvklingsarbetet.”

Läroportarnas nyaste nättjänster tjänar handledare

Läroportarna har under årens gång öppnat en mångfald av nättjänster. En del av dem har varit avsedda som hjälpmedel för klienter i behov av handledning, andra tjänar regionens handledare och handledningsnätverk.

Läroporten i Satakunta har nyligen öppnat Sataovi www.sataovi.fi som ska stödja dem som arbetar med information, rådgivning och handledning (TNO-arbete). Tjänsten kan också användas direkt av klienter. På tjänstekartan för Sataovi kan handledaren välja olika handledningsvägar att gå med klienten och i minnet spara nyttiga kontaktpersoner vid olika organisationer.

Webbsajten för Lapplands TNO-tjänster  www.lapintno.fi är en sajt byggd för regionens TNO-aktörer som syftar till inbördes kontakt och informationsutbyte. Sajten utgör verksamhetsunderlag för TNO-nätverket och nätverkskartan kräver registrering.

På resa med en podcaster

”Jag reser runt i hela Finland, i väskan har jag pekplatta och mikrofon.  Med lite tur ska det gå som smort, jag får banda många grejer”. Med de raderna på läpparna jagar folket från koordinationsprojektet för vuxenhandledning grejer att podcasta från vuxenhandledningens värld.

Att göra program för poddradio är lätt för vem som helst. För en podcast behövs det bara en inspelningsapparat, ett programkoncept, ett manuskript i grova drag och något slags editeringsprogram. Koordinationsprojektet för vuxenhandledning har redan publicerat mer än 20 program för poddradio om ämnen som är intressanta för Läroportarna.