KE-TU-projekti tukenut opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista

Header_9_2013_matala

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käynnistyi 1.4.2011 KE-TU (KEskeytynyt opiskelu TUtkinnoksi) -projekti, jonka tavoitteena oli kehittää yliopistolle toimintamalli tukemaan opiskelijoiden valmistumista ja opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Aiempina vuosina opiskelijoilta tulleiden kyselyiden perusteella projektille oli tarve. Kesken jääneet opinnot painoivat kysyjien mieltä ja tulivat aika ajoin esille mm. työuralla tapahtuvien muutosten myötä. Kyselyiden lisäksi projektin valmisteluvaiheessa haluttiin selvittää laajemmin yliopiston tasolla kuinka paljon tällaisia vastaavassa tilanteessa olevia opiskelijoita maailmalla oli.

Miten kohderyhmää kartoitettiin ja mitä saatiin selville?

Koulutuspäällikkö Terho Lassila sekä KE-TUn projektipäällikkö Sini Sarvilahti.
Koulutuspäällikkö Terho Lassila sekä KE-TUn projektipäällikkö Sini Sarvilahti.

Projektin kohderyhmään kuuluivat vuonna 2004 tai aiemmin opintonsa aloittaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat, joilla opinnot olivat edenneet kohtuullisen pitkälle, mutta eivät olleet vielä valmistuneet. Kohderyhmää kartoitettiin yliopiston rekisteristä ennalta sovittujen kriteerien, kuten opintojen aloitusvuoden ja suoritettujen opintojen määrän, perusteella. Esiselvityksen mukaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä löytyi noin 350. Kohdejoukolle lähetettiin kysely, jossa selvitettiin opintojen tilannetta, työtilannetta ja kiinnostusta saattaa opinnot päätökseen. Opintojen loppuun saattamisesta kiinnostuneisiin henkilöihin otettiin yhteyttä ja heille annettiin lisäohjeita projektiin hakemiseksi.

Mukaan valittiin yhteensä 24 opiskelijaa eri koulutusohjelmista. Heidän opintonsa saivat uuden vauhtisysäyksen tai jopa kokonaan käynnistyivät uudelleen projektin myötä. Projektin loppuun mennessä (31.12.2013) valmistui 5 opiskelijaa ja noin 10 opiskelijaa ahertaa parhaillaan diplomitöiden ja gradujen kimpussa. Projektiin osallistuneet opiskelijat ovat hyödyntäneet projektin tarjoamaa tukea yksilöllisesti.

KE-TU –projekti opiskelijoiden tukena

Projektissa mukana oleville opiskelijoille järjestettiin säännöllisesti ryhmätapaamisia, sillä tältä kohderyhmältä puuttui oma vertaisryhmä. Ryhmätapaamisiin osallistuneet opiskelijat kokivat tapaamiset motivoiviksi ja monia huojensi tieto, että ryhmässä oli muitakin joilla oli sama tilanne. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelijat saivat yksilöllistä ohjausta projektin taholta. Opiskelijoiden mukaan oli hyvä asia, että yliopistolla oli heitä varten oma yhteyshenkilö projektin taholta, johon voi ottaa yhteyttä vaikka siinä tilanteessa kun ei oikein tiennyt keneltä pitäisi kysyä.

KE-TU projektissa kehitettiin opintojen etenemisen seurantaan LUT-malli

Projektin aikana kehitettiin työkalu opintojen etenemisen seurantaan, jonka avulla myös ohjausta voidaan tarjota oikea-aikaisesti. Työkalun avulla voidaan saada tieto opiskelijan/opiskelijaryhmien opintojen etenemisestä ja näin ennaltaehkäisevästi puuttua mahdollisiin opintojen etenemiseen vaikuttaviin hälyttäviin tilanteisiin. Tässä mallissa yliopistossa jo olemassa oleva tieto on jalostettu ja muokattu käytännön työvälineeksi niin, että opintoja voidaan seurata suurista massoista aina yksittäisen opiskelijan tasolle asti. Mallia pilotoitiin yhdessä LUT:n koulutusohjelmassa ja sen hyödyt huomattiin. Mallin avulla voidaan paremmin huomata ”hälytysrajan” tapaukset ja toisaalta löytää opiskelijajoukosta myös huippuvauhtia hyvin arvosanoin etenevät, potentiaaliset tohtoriopiskelijat.

KE-TU projektin kokemusten myötä voidaan todeta, että kesken jääneet opinnot voidaan saattaa päätökseen jopa usean vuoden tauon jälkeen. Toisaalta jos seurantatyökalu olisi ollut käytössä jo vuosia aiemmin, olisiko nyt KE-TU projektissa mukana olleiden opiskelijoiden opintojen etenemistä voitu tukea jo ennen totaalista opintojen keskeytymistä? Opintojen etenemistä säännöllisesti seuraamalla voidaan paremmin havaita tilanteet, joissa opiskelija voi tarvita ohjausta ja tukea. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämä uusi rahoitusmalli yliopistoille vuoden 2013 alusta lähtien edellyttää myös opintopistekertymien seurantaa sekä valmiita tutkintoja.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä siitä, että heidän opinnoistaan ollaan kiinnostuneita ja että heihin on otettu yhteyttä. KE-TU ryhmässä koettiin, että projekti tarjosi kaivatun alkusysäyksen opintojen uudelleen käynnistymiselle ja säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito ovat pitäneet heidät opinnoissa kiinni.

Projekti päättyy 31.12.2013.

KE-TU-projekti Opinovi.fi-sivustolla

Lisätietoja:

Sini Sarvilahti
040 683 1963
etunimi.sukunimi@lut.fi