Tekemällä oppii -projekti tukenut vankien kouluttautumista

Header_10_2013_matala

Vankien koulutukseen hakeutumista edistänyt Tekemällä oppii -projekti päättyy vuoden loppuun. Projektia toteuttivat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Tavastia. Projektin aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä ohjaavien henkilöiden kanssa.

Projektin lähtökohtana oli ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Vankien mahdollisuuksia opiskella jo vankeusaikana taas pystytään laajentamaan opinnollistamalla vankien työtoimintaa. Projektin kohderyhmäksi määriteltiin vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa aina vankiloista oppilaitoksiin, työhallintoon ja yrityksiin.

Opinnollistamisessa työtoiminnan työtehtäviä verrattiin työtehtäviä vastaaviin ammatillisiin tutkintojen perusteisiin, tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin sekä arviointikriteereihin. Opinnollistettaessa vankien työtoiminnan työtehtäviä selvisi mitä osaamista erilaisissa työtehtävissä vangeille kertyy ja mitä osaamista tulee hankkia esimerkiksi koulutuksessa. Lähtökohdan saavuttamiseksi projektin alussa päätettiin järjestää yhteistyöpäiviä koko projektin ajan.

Tavoitteet saavutettiin hyvin

Projektin aikana oli tavoitteena kehittää ja kuvata mm. vankien opinto- ja työllistymispolkua tukevan ammattilaisverkoston toimintaa, vankilan sisällä tapahtuvaa opintoihin ja ammattiin suuntaavaa toimintaa, vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistamista, vankien työvaltaisten opintojen ohjausta ja toteutusta oppilaitoksissa sekä työpaikkaohjaajille suunnattuja koulutuksia. Laajemmin nämä tavoitteet oli jaettu kahteen ryhmään: moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintaan ja vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistamiseen.

Kohderyhmän tarpeita kartoitettiin projektin alussa haastatteluiden ja vierailukäyntien perusteella sekä vangeille suunnatun kyselyn kautta. Tavoitteiden saavuttamiseksi projektin aikana järjestettiin erilaisia seminaareja, koulutuksia ja konsultointikäyntejä, jotka tukivat opinnollistamista, moniammatillista yhteistyötä ja pilottikokeiluita sekä työhönvalmennusta. Seminaarien, koulutusten ja konsultaatiokäyntien yhteydessä työstettiin hyviä käytäntöjä ja koottiin materiaalia projektin toimintatapojen kuvauksiin.

Projektin julkaisu Tekemällä oppii -vinkkejä vankityönjohtajille toimii kuvauksena työpaikkaohjaajille suunnatuista koulutuksista sekä ohjemateriaalina kaikille vankeja ohjaaville henkilöille. Projektin loppujulkaisussa käsitellään vangin ohjaamisen kannalta tärkeiksi koettuja teemoja käytännön läheisesti. Julkaisu toimii laajana oppaana myös kaikkien muiden erityisryhmien ohjaajille, opettajille ja työnjohtajille.

Opinnollistamisen malli kiinnostaa

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityön johtajille -julkaisu löytyy Opin ovi -kirjastosta www.opinovi.fi/kirjasto.
Tekemällä oppii – vinkkejä vankityön johtajille -julkaisu löytyy Opin ovi -kirjastosta www.opinovi.fi/kirjasto.

Tekemällä oppii – vinkkejä vankityön johtajille -julkaisu löytyy Opin ovi -kirjastosta www.opinovi.fi/kirjastOpinnollistaminen kulki koko projektin ajan yhtenä suurimpana tekijänä. Projektin aikana järjestetyt seminaarit, koulutukset ja konsultoinnit olivat myös osana opinnollistamisen prosessia. Opinnollistamisen prosessista laadittiin projektin lopputuotteena Vangin työtoiminnan opinnollistamisen prosessikuvaus.[/caption]

Opinnollistamisen tuloksena vankilan ja työtoiminnan eri organisaatioiden henkilökunta on oppinut yhteistyössä ohjaamaan ja arvioimaan vankia opinnollistetussa työtoiminnassa, ammatillisissa opinnoissa. Tärkeimpänä tuloksena projektin jälkeen välilliselle kohderyhmälle, vangeille, jää mahdollisuus hakeutua ja osallistua rangaistusaikana ammatillisiin opintoihin opinnollistetussa työtoiminnassa vankilan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työkohteissa.

Palautteen perusteella työnjohtajat kokivat työtoiminnan opinnollistamisen kehittäneen vankien työtoimintaa ja heidän omaa ohjausosaamistaan. Opinnollistamisen mallia toivotaan rikosseuraamusalalla levitettäväksi myös muihin vankiloihin. Myös oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden suunnasta on oltu hyvin kiinnostuneita opinnollistamisen mallista.

Työhönvalmennus kulki vankien opintopolkujen sekä koevapauteen siirtymisen ja vapautumiseen liittyvien nivelvaiheiden tukena. Työhönvalmentaja oli osa vankien opinto- ja työllistymispolkua tukevaa ammattilaisverkostoa ja toimi omalta osaltaan vankilan sisällä opintoihin ja ammattiin suuntaavan toiminnan tukijana. Työhönvalmentaja osallistui myös vangin ohjaukseen opinnollistetussa työtoiminnassa, toimien oppilaitoksen, vankilan ja työtoiminnan yhteyshenkilönä sekä vangin tukijana.

Kaiken kaikkiaan Tekemällä oppii -projektin tavoitteet on saavutettu ja toiminta koettu hyödylliseksi. Projektin aikana toiminnasta ja koulutuksista kerättiin kirjallista palautetta, projektille tehtiin ulkopuolisten arvioijien toimesta kaksi itsearviointia ja vertaisarviointi. Kaikkien palautteiden perusteella projekti pysyi koko ajan hyvin tavoitteissa ja tulokset olivat erittäin hyviä.

Katso myös

Tekemällä oppien potkua uuteen elämään – Tekemällä oppii -projektin onnistumistarina Elo-verkkolehdessä