Europeiska handledningsvindar i Uleåborg

Header_5_2014_matala

Academia-vieraat nuortenkahvila Bysiksellä Oulussa
OSUMA fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014.

Norra Österbottens NTM-centrals projekt OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (Fullträff – Handledning för träffsäkerhet i vuxenutbildningen) fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014. CIMO var huvudarrangör för besöket. Under sin vecka i Uleåborg satte sig besökarna särskilt in i handledningen av unga vuxna, ungdomsgarantin och dess utmaningar i ett recessionsdrabbat Europa. Norra Österbotten har en av Europas yngsta åldersstrukturer.

Våra gäster var handledningsproffs från såväl arbets- och näringsförvaltningen som utbildningssektorn i Spanien, Slovenien, Frankrike, Belgien, Irland och Estland. Under en vecka bekantade sig gästerna med Finlands skolsystem, Arbets- och näringscentralernas tjänster, regional samordning och utveckling av livslång handledning, verkställandet av ungdomsgarantin i kommunerna, kompetensprogrammet för unga vuxna, den riksomfattande rådgivningstjänsten för unga, Byströms ungdomstjänster under Uleåborgs stad, det uppsökande ungdomsarbetet, ungdomsverkstäderna, studiehandledningsutbildningen vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Uleåborg samt handledningstjänsterna vid Uleåborgs universitet och yrkesinstitutet Luovi (för personer som behöver särskilt stöd). Dessutom fick de en rejäl portion information om sysselsättningen och näringslivet i Norra Österbotten. Gruppen spanade också efter flyttfåglar i det berömda naturområdet Limingoviken.

Arbetsplatshandledning i Danmark och Island

Marja Keväjärvi kuuntelee, kun uraohjaaja Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir keskustelee Velar og Skip -yrityksen työntekijän kanssa.
Under de senaste åren har Island kraftigt utvecklat handledningen för arbetande vuxna.

Läroportsprojektet TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti (1.3.2010–28.2.2015) har fokuserat på att utveckla handledningsverksamheten som erbjuds de anställda på arbetsplatserna. I mars 2014 åkte projektchef Teea Oja och projektkoordinator Marja Keväjärvi till Island och Danmark för att riktmärka hur dessa länder genomför handledningen på arbetsplatserna. Resan var skräddarsydd för projektet TOKI med hjälp av lokala kontaktpersoner.

Under de senaste åren har Island kraftigt utvecklat handledningen för arbetande vuxna. Vi bekantade oss med verksamheten inom ETSC, dvs. centralen som samordnar och utvecklar hela landets vuxenutbildning och handledning för vuxna. Målgruppen för centralens verksamhet är särskilt personer i arbetsför ålder som saknar yrkesinriktad examen. Ungefär en tredjedel av den isländska arbetskraften saknar examen. Centralen samordnar 14 LLL-centraler, dvs. Lifelong Learning Centers (centraler för livslångt lärande) runtom i landet.

I Danmark fick vi en omfattande introduktion i hur fackförbunden för ut handledningen till arbetsplatserna. Vi bekantade oss med två olika utbildningsambassadörsmodeller (educational ambassadors). Arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer (HK och Dansk Erhverv) har anställt utbildningsambassadörer för att hjälpa personer i arbetslivet att utbilda sig. Utbildningsambassadörerna träffar arbetsgivare och berättar om deras möjligheter att utbilda sina anställda: om kurs- och utbildningsutbudet, finansieringsalternativen och konkret om hur man söker olika bidrag och finansiering. Arbetsgivarna erbjuds handledning och rådgivning på arbetsplatserna för att uppmuntra dem att upprätthålla och utveckla de anställdas kompetens och utnyttja de möjligheter som finns.

Vidare genom Läroporten i Egentliga Finland

”Tiedottaminen ohjauspalveluista on tärkeää”, sanoo opinto-ohjaaja Arja Asunmaa Raision aikuiskoulutuskeskus Timalista.
Handledningskompetensen har utvecklats med hjälp av olika utbildningar som behandlat bland annat handledning per telefon, utvärdering och sociala medier.

Egentliga Finlands OpinOvi fortsatte med projektet OPINOVI FÖR VUXENUTBILDNINGEN I EGENTLIGA FINLAND Individ- och företagshandledning genom nätverkssamarbete som startade 1.6.2012. Fortsättningsprojektets verksamhet har varit baserad på att upprätthålla och vidareutveckla samarbete i nätverksform och trygga informations-, rådgivnings- och handledningskompetensen i såväl läroanstalterna som arbets- och näringsförvaltningens handledningstjänster. Projektet har spridit och förankrat modeller för handledningstjänsterna från tidigare Läroportsprojekt hos nya aktörer och samtidigt utvidgat existerande handledarnätverk.

Handledningskompetensen har utvecklats med hjälp av olika utbildningar som behandlat bland annat handledning per telefon, utvärdering och sociala medier. Också unga vuxna uppmärksammades som ny målgrupp genom att ordna utbildnings- och diskussionstillfället ”Mitä nuori duunaa?” våren 2014. Dessutom genomfördes en utbildningshelhet som förvaltningsövergripande samarbete för de sakkunniga på servicelinje 2 hos Egentliga Finlands TE-central och för läroanstalternas handledningspersonal.

Företagshandledningskompetensen har utvecklats med hjälp av tre olika utbildningar. Först ordnades en utvecklingssakkunnigträning med målet att utveckla utbildarnas kunskaper inom kartläggningen av kompetens och utvecklingsbehov med hjälp av det praktiska verktyget utvecklingskartan, samt att lära sig göra upp en utvecklingsplan för en företagskund. Den andra utbildningen med målet att utveckla företagshandledningskompetensen – ”Onnistu yritysohjauksessa” (Lyckas med företagshandledningen)– ordnades våren 2014. Där vidgade man perspektivet på företagshandledning och gick igenom de vanligaste fallgroparna. Den tredje utbildningen ”Konsultoiva työote” (Konsultativt grepp i arbetet) ordnades också våren 2014 för att understödja användningen av utvecklingskarttjänsten.

Sydöstra Finland fortsätter utveckla webbtjänst

Kaakkois-Suomen tilannekatsauskäynnillä oli mukana ELY-keskuksen edustus ja Opin ovien yhteyshenkilöitä.
Verksamhetsplanen för livslångt lärande och handledning från Sydöstra Finlands ELO-forum publicerades i maj.

Efter Opin Ovi Kymi fungerar tjänsten Koulutusneuvonta Kymiedu i Kymmenedalen. Den betjänar kunderna genom webbtjänsten Kymiedu.fi och per telefon. Efter att projektet avslutats beslutade men att förankra tjänsten med en gemensam plan, ett avtal och en avtalsbilaga med riktlinjer för kostnaderna.

Nätverket i Södra Karelen är inte lika aktivt som i Kymmenedalen, och saknar en motsvarande gemensam tjänst riktad till kunderna. En årlig träff ordnas för handledarnätverket och ansvaret för att leda nätverket roterar.

Projektet KE-TU vid Villmanstrands tekniska universitet har utvecklat uppföljningsverktyg för att hitta studenter som avbrutit sina studier, hjälpt dem slutföra sina studier och avlägga examen. Av studerandena som deltagit i projektet har cirka sex avlagt examen och tio kommit så långt att de jobbar med sina examensarbeten.

Verksamhetsplanen för livslångt lärande och handledning från Sydöstra Finlands ELO-forum publicerades i maj. De regionala nätverken i Kymmenedalen och Södra Karelen gör upp sina egna regionala verksamhetsplaner med målet att följa riktlinjerna i Sydöstra Finlands gemensamma verksamhetsplan.

Arbetsliv och utbildningsorganisationer möts på Vuxenutbildningsforum

Huvudmålen med Södra Österbottens projekt Aikuiskoulutusfoorumi (Vuxenutbildningsforum) var att förbättra nätverken mellan landskapets vuxenutbildningsaktörer, utveckla arbetslivssamarbetet och permanenta modellen med vuxenutbildningsforum. Visionen på lång sikt var att lyfta det lågkompetenta landskapet Södra Österbotten till toppen av den nationella kompentensskalan.

Under projektet testades regionala forum på olika håll i Södra Österbotten för att samla arbetslivet och utbildningsarrangörerna kring samma bord. Fem regionala forum arrangerades och följdes upp av tre fortsättningsforum på deltagarnas begäran. Målet gällande kvalitetsmässig prognosticering uppfylldes genom att samla in och offentliggöra erfarenheterna, utvecklingsidéerna och responsen från region- och fortsättningsforumen så att alla som planerar utbildningstjänster kan dra nytta av dem.

Att permanenta modellen med vuxenutbildningsforum under den korta projekttiden var en krävande målsättning som trots allt lyckades. Sedu Vuxenutbildning och Seinäjoki yrkeshögskola leder det första vuxenutbildningsforumet, som kommer att fugera som moderforum för de regionala forumen. Också regionforumen lever alltså vidare som arbetshandskar för moderforumet som samlas mera sällan i fortsättningen.

Forumverksamheten är också starkt knuten till områdets ELO-grupp. Den bildades nämligen ur styrgruppen för projektet EP:n Aikuiskoulutusfoorumi.