Betjäningspunkten för Läroporten forsätter i Egentliga Finland

Header_6_2014_matala

Läroporten i Egentliga Finland och Läroporten för vuxenutbildningen avslutades redan år 2012. Kvar blev Läroportens betjäningspunkt som alltså fortfarande fortsätter sin verksamhet. Betjäningspunkten fungerar i TE-centralens utrymmen och handledarna vid nätverkets läroanstalter tjänstgör här.

”Fastän det ursprungliga avtalet om tjänstgöringen upphörde i slutet av år 2012 har alla handledare vid de läroanstalter som deltog fortsatt att tjänstgöra på sina egna skift. Betjäningspunktens verksamhet har rotat sig så djupt att det inte funnits behov för ett avtal”, säger projektassistenten Anniina Laaksonen från projektet för Vuxenutbildningens Läroport i Egentliga Finland. Trots allt kommer avtalen att förnyas nu då också det här fortsättningsprojektet för Läroporten i Egentliga Finland upphör.

Egentliga Finlands svenskspråkiga handledarverksamhet har utvecklats i Edu-Vuxen Åboland-projektet. Projektet lotsade sin egen handledarservice i Kimitoöns och Pargas kommuner i samarbete med det fria bildningsarbetet och lokala bibliotek.

Projektchef Mona Riska lyfter speciellt fram samarbetet som fötts över olika utbildningsnivåer och ämbetshåll bland projektets prestationer. ”Många medverkande lärde känna varandra tack vare projektet och satt för första gången ner vid samma bord för att kämpa för gemensamma ärenden”, konstaterar hon.

I Egentliga Finland har ett regionalt samarbetsorgan för utbildningsärenden, som utsetts av en regional samarbetsgrupp, fungerat i ungefär tio års tid. Samarbetsorganet är i huvudsak en utbildningsavdelning som består av personer från organisationsledningar. Enligt Harri Haarikko, NTM-centralens inspektör för bildningsväsendet i Egentliga Finland, kändes det naturligt att utbildningsavdelningen fortsätter sin verksamhet som ELO-grupp i Egentliga Finland.

Under utbildningsavdelningen har två ELO-avdelningar grundats, vars syfte är att föra ELO-koordinationen och den praktiska verksamheten närmare själva handledningsarbetet. Den ena ELO-avdelningen är finskspråkig och den andra svenskspråkig. I båda underavdelningarna finns personer som utför praktiskt handledningsarbete och deras uppgift är att ge riktlinjer, verksamhetsidéer och planer till utbildningsavdelningen som i sin tur eventuellt för dem vidare till ministeriet.

Forumen lever i Södra Österbotten

Läroporten i Södra Österbotten som upphörde år 2012 startade ett regionalt nätverkssamarbete och fick nätverkets medlemmar att bekanta sig med varandra. Av fortsättningsprojekten koncentrerade sig Betjäningspunkten-VuxenutbildningSÖ på att utveckla regionens handledningsverksamhet. Vuxenutbildningsforumet SÖ å sin sida sammanförde utbildningsaktörer och arbetslivet till samma bord.

Vuxenutbildningsforumet SÖ ordnade regionforum runt om i Södra Österbotten. Till dessa inbjöds aktörer från både arbetslivet och läroanstalterna från alla håll. Det ordnades fem regionforum och på deltagarnas önskan förverkligades tre fortsättningsforum. Sammanlagt har ca 150 personer deltagit i forumen och läroanstalterna som medverkat har genom dessa fått ta del av stora mängder synpunkter, åsikter, önskemål och idéer för utveckling. Forumverksamheten fortsätter – i fortsättningen kommer Vuxenutbildningen Sedu och yrkeshögskolan i Seinäjoki att dra regionala vuxenutbildningsforum, under vilka regionforumen fortsätter sin verksamhet.

I Betjäningspunkt-VuxenutbildningSÖ har man testat olika modeller på kundernas fysiska betjäningspunkter på vissa platser med ambulerande ”cirkulerande” betjäningspunkter och olika elektroniska alternativ. På AikuiskoulutusEP.fi-nätsidan som upprätthålls av projektet hittar man bl.a. en utbildningsbricka som kartlägger studiemöjligheterna i regionen.

Södra Österbottens ELO-grupp växte fram ur handledningsgruppen för SÖ:s Vuxenutbildningsforum och Läroportens utvecklingsarbete har därmed en klar koppling till det regionala ELO-samarbetet.

Starkt utvecklingsarbete av handledningsnätverket i Satakunta

SatakunnankuvaUtvecklingen av vuxnas informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (TNO) i Satakunta koncentrerade sig speciellt på att bygga upp ett nära och tydligt samarbete mellan regionala aktörer. Den nätverksmässiga verksamheten stöder strategin för TNO-tjänsterna 2012–2015 som projektet producerat samt SataOvi-nätsidan som fungerar som elektronisk betjäningskarta.

Enligt projektchef Ulla-Maija Heino har kunnandet stärkts i de regionala tjänsterna och handledningsnätverket har hängt bra med under projektets gång. Svaret från förhandsundersökningen som beskriver nätverket ”En flod som ännu söker sina flodbäddar” berättar att det finns en gemensam riktning, men att fortsatt granskning och utvecklingsåtgärder behövs.

Läroport-projekten i Satakunta förverkligades 1.8.2009–31.12.2013. Projektets färd och resultat granskades under lägesanalysen den 20.5 som ordnades i Björneborg.

Resultaten från Österbotten samlades in av en stor skara i juni

Pohjanmaan kiertuekäynnillä oli edustus niin Vaasan kuin Kokkolan alueen verkostoista.
Lägesanalysen den 4.6 för Läroport-projekten i Österbotten och Mellersta Österbotten samlade ihop ett stort antal deltagare från såväl Vasa som Karleby.

Lägesanalysen den 4.6 för Läroport-projekten i Österbotten och Mellersta Österbotten samlade ihop ett stort antal deltagare från såväl Vasa som Karleby. De mest kända resultaten av Läroporten i regionen är förutom det regionala handledningsnätverket även Opastin.fi-tjänsten och OpinTori-betjäningspunkten som båda har fortsatt sin verksamhet även efter projektet.

Förverkligandet av och praxisen kring Opastin.fi-tjänsten är exemplarisk. Förutom den vägledande nätsidan som riktar sig till såväl vuxna kunder som till företag innehåller den bakgrundsintra som finns till förfogande för handledningsnätverket för kommunikation och överföring av kundinformation. Opintori-betjäningspunkten i Vasa med omnejd har igen visat sig vara bra även för TE-centralens tjänster i regionen.

Österbottens NTM-område delas in i två starka områden och därför har man startat två samarbetsgrupper för livslång handledning i regionen: Vasa och Karleby har varsin. Informationen går även mellan ELO-grupperna. Under lägesanalyserna konstaterades det att nätverken i både Karleby och Vasa fortfarande var aktiva. Som mer långsiktig effekt av Läroport-projekten lyfte man fram att i och med utvecklingsarbetet har man även fört fram förståelsen för den professionella handledningen och att handledare behövs.

Bland projekten som varit verksamma i regionen hörde Opinpolku Vaasa till Läroport-projektens första projekt och som dess partner i Vasa regionen fungerar Lähde-Källan-projektet. Läroport-projektet i Mellersta Österbotten och Läroport SME-projektet startade hösten 2009. Projektet EDU-vuxen har även starkt engagerat sig i det regionala samarbetet.