Teoriaa vai käytännön taitoja? Tutkimustyöllä vahva perusta koulutusinnovoinnille

FUDIX future is creative kuva Marija Zaric Unsplash

Keskustelu markkinointikoulutuksen teorian ja käytännön välisestä suhteesta on jatkunut vuosikymmeniä. Pohdintojen ytimessä on kysymys, millaisessa suhteessa teoriaa ja käytäntöä tulisi markkinoinnin koulutuksessa painottaa, jotta oppijat saisivat mahdollisimman hyvät eväät työelämään (Nunan & Domenico 2019).

Liiketalouden koulutuksen ajantasaisuus on keskeistä, monessakin mielessä. Työllistyessään liiketalouden opiskelijat ovat mukana merkittävissä taloudellisissa päätöksissä. Markkinoinnin koulutuksella onkin tärkeä tehtävä kilpailukyvyn edistämisessä (Rivera & Alarcón 2020). On selvää, että markkinointikoulutuksen on reagoitava jopa ennakoivasti digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Monia markkinointikoulutuksen kysymyksiä on tutkittu, kuten innovatiivisia opetustapoja, opetussuunnitelmia, keskeisten käsitteiden opettamista ja opetuksen laatua (Nunan & Domenico 2019).

Kuvassa ihmisten jalkoja katukiveyksellä, jossa lukee "passion led us here".

Omassa FUDIX-projektissamme haluamme tehdä pohjatyön hyvin, ja tutkia markkinoinnin opetuksen kehittämistarpeita niin suomalaisissa kuin eurooppalaisissa korkeakouluissa sekä pk-yrityksissä. Haastamme itsemme tutkimustulosten valossa määrittämään, millaisin sisällöin ja menetelmin opetus vastaisi osaamistarpeisiin ja innovoimaan kokonaan uudenlaista tapaa oppia.

Monimenetelmäinen tutkimus antaa suunnan

FUDIX-projektissa onkin keskitytty syksyn aikana tutkimustyöhön. Jaoimme tutkimustehtävän kahteen osaan: oppilaitosten kartoittamiseen sekä yritysten osaamistarpeisiin. Osa tiimistämme keskittyy oppimisen tutkimiseen ja innovatiivisten opetusmenetelmien keräämiseen ja osa puolestaan yritysten osaamistarpeiden ja tulevaisuuden visioiden selvittämiseen. Molemmat osatutkimukset toteutetaan monimenetelmäisesti, niin laadullisin kuin määrällisin menetelmin.

Tällä hetkellä selvitämme digimarkkinoinnin opetuksen nykytilannetta suomalaisissa ammatti- ja ammattikorkeakouluissa sekä keräämme samalla innovatiivisia opetusmenetelmiä kokeiltavaksi opetuspiloteissa. Seuraavaksi asiantuntijamme suuntaavat tutkijankatseensa eurooppalaisiin korkeakouluihin. Selvitystyö ja keskustelut yritysten kanssa ovat luoneet vahvaa perustaa FUDIX-projektin toteuttamiselle ja sille, että syntyvät innovaatiot edistävät aidosti koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Vain ymmärtämällä ongelmakenttä syvällisesti voidaan luoda innovatiivisia ratkaisuja, palvelumuotoilun oppeja mukaillen. 

Tavoitteena laadukas ja monimuotoinen osaaminen

Tutkimukset vahvistavat, että digimarkkinoinnin taidot eivät aina kohtaa yritysten osaamistarpeita. Monin paikoin opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä keskitytään jo vanhentuneiden osaamisten kehittämiseen, vaikka katse tulisi suunnata tulevaisuuteen. Myös alan opettajat kohtaavat muuttuvan toimialan haasteet: kuinka kehittää ja mahdollistaa tärkeisiin taitoihin keskittyvää, merkityksellistä ja tulevaisuusorientoitunutta digimarkkinoinnin opetusta?

Digitaalisen markkinoinnin opintojaksoa suunniteltaessa on hyvä muistaa, että yhdellä opintojaksolla tuskin voi opettaa kaikkea mahdollista. Opintojakson selkeä rajaus auttaa kokonaisuuden suunnittelussa, ja antaa selkeän suunnan oppimiseen. Kiinnostavien liike-elämän tilanteiden, ”keissien” tuominen osaksi pedagogiikkaa sitouttaa ja innostaa oppijat kehittämään osaamistaan, kun opiskeltavilla asioilla on soveltamiskohde ja konteksti.

Mitkä asiat yhdistävät laadukkaita digitaalisen markkinoinnin opintojaksoja? Nunan ja Domenico (2019) listaavat seuraavia asioita:

Laadukas markkinoinnin opintojakso

  • on monitieteinen ja yhdistää ymmärrystä eri aloilta (esim. datan lukutaito, tilastotiede, sosiaalipsykologia, sosiologia, markkinointi, luova kirjoittaminen, visuaalisuus, teknologia…)
  • sisältää niin teoriaa kuin käytännön harjoituksia ja tekemistä
  • sitoo digimarkkinoinnin liiketoimintaan ja strategisiin tavoitteisiin; tarjoaa ihan oikeita työelämän konteksteja oppimiselle
  • varmistaa eri tavoin, että oppijat osaavat soveltaa oppimaansa
  • auttaa oppijoita sopeutumaan muuttuviin osaamistarpeisiin; tiedonhaun taidot ja elinikäisen ja jatkuvan oppimisen asenne

Täyttyvätkö nämä kriteerit pitämilläsi tai käymilläsi digimarkkinoinnin opintojaksoilla?

Kuvass Maria Pecoraro

Kirjoittaja: Maria Pecoraro toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa FUDIX-projektissa projektipäällikkönä.

Pääkuva: Marija Zaric, Unsplash

Kuvituskuva: Ian Schneider, Unsplash

FUDIX-projekti uudistaa ja kehittää digimarkkinoinnin opetusta/koulutusta. Projekti kestää 1.3.2021-31.8.2023 välisen ajan ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin kohderyhminä ovat liiketalouden opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset. FUDIX-verkoston toimijat osallistuvat opetusmallien ja -konseptien yhteiskehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.

Lisätietoja projektista: www.jamk.fi/fi/projekti/fudix-future-digiexperts

FUDIX-projektin rahoittajien logot

Lähteet:

Nunan, D., & Di Domenico, M. (2019). Rethinking the market research curriculum. International Journal of Market Research, 61(1), 22–32. https://doi.org/10.1177/1470785318805294

Rivera, J. & Alarcón, V. (2020), ”Model for assessing the quality of marketing-management education”, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 25 No. 49, pp. 5-25. https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2017-0095

https://www.bcg.com/publications/2015/marketing-technology-organization-talent-revolution-in-digital-marketing