Penkkioppimassa Esslingenissä

Läpäisimme korkeakoulujen toisella auditointikierroksella vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin toteuttaman kansainvälisen auditoinnin, jonka perusteella myönnetty laatuleimamme vanhenee ensi vuonna. Olemme jälleen uusien haasteiden edessä Karvin kutsuttua JAMKin pilotoimaan kolmannen kierroksen auditointimallia.

Toimiessamme pilottina meiltä odotetaan auditoinnin edetessä palautetta ja kehittämisehdotuksia prosessista ja sen toiminnasta. Pääsemme siis osaltamme vaikuttamaan tulevien auditointikäytäntöjen muotoutumiseen.

Uudistuva auditointimalli

Uudistuva auditointimalli kattaa kaikki korkeakoulujen perustehtävät, mutta opiskelijakeskeisyys, vaikuttava tutkimus ja taiteellinen toiminta sekä innovatiivinen ja kokeileva toimintakulttuuri korostuvat. Tavoitteena on nostaa esille korkeakoulujen onnistumisia ja rohkaista niitä uusiin avauksiin. Kansallista auditointimallia uudistetaan nyt, jotta laatukäsitykset kehittyvät tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Merkittävänä uutena komponenttina auditointiprosessissa on vertaisoppiminen (benchlearning) toiselta korkeakoululta tai yhteistyöorganisaatiolta. Tavoitteena on, että korkeakoulu oppii toisen organisaation hyvistä käytännöistä ja saa niistä kehittämisimpulsseja omaan tekemiseen.

Vertaisoppimisen prosessiin osallistuu henkilöitä eri organisaatiotasoilta ja henkilöstöryhmistä mukaan lukien opiskelijat. JAMK valitsi vertaisoppimisen kumppaniksi Hochschule Esslingenin (HE) syksyllä 2017, ja vierailu Esslingeniin toteutui huhtikuussa 2018.

Kaksisuuntainen vertaisoppiminen

Valmistelimme vierailukäyntiä kevään aikana yhteystyössä HE:n edustajien kanssa, suunnitelmana kaksisuuntainen ”penkkioppiminen”. Molemmat korkeakoulut valitsivat vertaisoppimisen kohteensa tavoitellen uutta osaamista ja ajatuksia oman toimintansa kehittämiseksi tulevaisuudessa.

JAMK valitsi vierailun aiheiksi yritysyhteistyön, opiskelijan siirtymisen toiselta asteelta korkeakouluun, verkkopedagogiikan ja opiskelijakeskeisen oppimisen. HE:n valinnat olivat paljolti samansuuntaisia: verkkopedagogiikka, opiskelijakeskeinen oppiminen, yrittäjyys ja elinikäinen oppiminen. Molemmissa organisaatioissa työstettiin kuvaukset partnerin valitsemista vertaisoppimisen kohteista esimerkkeineen. JAMKissa päävastuun valmisteluista kantoi laatupäällikkö Tero Janatuinen yhteistyössä laadunhallinnan kehittämisryhmän kanssa.

Varsinainen vierailu Esslingeniin toteutettiin kahden ”saapumiserän” taktiikalla. JAMKista matkusti kohteeseen kaksi erillistä arviointiryhmää, joille oli laadittu omat vierailuohjelmat yhteenveto- ja palautekokouksia lukuun ottamatta.

Ensimmäinen ryhmä työskenteli tiistain/keskiviikon aikana ja toinen ryhmä keskiviikon/torstain aikana. Isäntä-organisaation laatima ohjelma esityksineen oli tiivis ja toteutui suunnitelman mukaisesti saksalaisella täsmällisyydellä. Vierailleen organisaation edustajina voimme todeta myös meidän toiminnan toteutuneen suunnitellusti mukaan lukien matkajärjestelyt.

Laboratorio Esslingenissä

Keskityimme kohteessa valitsemiimme asioihin ja pyrimme löytämään partneriorganisaatiosta hyviä käytänteitä. Vertaisoppimisen toiminnan logiikan mukaisesti ryhmämme kirjasivat HE:stä useita vahvuuksia, joista merkittävin on intensiivinen yhteistyö alueen teollisuuden kanssa.  Korkeakoulujen selkeästi erilaiset toimintaympäristöt ja Esslingenin toiminnan painottuminen vahvasti tekniikkaan vaikuttavat osin siihen, että suoraan Jyväskylään siirrettäviä hyviä käytänteitä havaittiin vähän.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan vierailun anti raportoidaan osana Karvin auditointiin liittyvää dokumentointia. Lisäksi vertaisoppimisen prosessista tehdään erillinen julkaisu hyödyntämään tulevia auditointeja. Jo havaittuja onnistuneen vertaisoppimisen kulmakiviä ovat muun muassa harkitusti ja hyvissä ajoin valittu sitoutunut kumppani sekä yhteistyössä tehty tavoitteellinen valmistelu.

Eija-Mari Heikkilä, suunnittelija ja laatuvastaava hyvinvointiyksikkö

Jukka Turpeinen, suunnittelija ja laatuvastaava liiketoimintayksikkö

Tutustu myös mukana olleen opiskelijan Tutkimusmatka laatuun -blogitekstiin JAMKOn blogissa