Uuden sukupolven korkeakoulun rakentaminen etenee Jyväskylässä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMKin strategisena tavoitteena on rakentaa ”uuden sukupolven korkeakoulu” vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on haasteellinen, mutta mahdollisuudet sen saavuttamiseen ovat varsin hyvät. Uuden sukupolven korkeakoulun tavoitteena on tarjota nykyistä parempi ja houkuttelevampi oppimisympäristön erityisesti 2000-luvulla syntyneille nuorille, joista monet kuuluvat ns. diginatiiviin sukupolveen. Heidän vahvuutenaan on uuden tieto- ja viestintäteknologian sekä englannin kielen sujuva hallinta. Tärkeää on myöskin ottaa huomioon aikuisopiskelijat ja kaikki elinikäisen oppimisen polkua taivaltavat henkilöt.

Uuden sukupolven korkeakoulu
Kuva 1. Uuden sukupolven korkeakoulu

JAMK on tunnistanut strategiassaan seitsemän osa-aluetta, joihin panostamalla ”uuden sukupolven korkeakoulu” on mahdollista rakentaa. Kaikki nämä osa-alueet (kuva 1) ovat olennainen osa uutta kokonaisvaltaista oppimiskäsitettä, jossa oppiminen tapahtuu myös ajasta ja paikasta riippumatta sekä formaalin että informaalin oppimisen kautta. Kun perinteinen oppimiskäsitys painottaa oppimista luokkahuoneessa opettajan antaman kontaktiopetuksen kautta, perustuu uuden sukupolven korkeakoulun oppimiskäsitys erilaisten verkostojen, digitaalisuuden sekä tekoälyn hyödyntämiseen oppimisessa. Opettajien rooli onkin muuttumassa jatkossa enemmän opiskelijoiden ohjaajaksi ja valmentajaksi siirryttäessä oppijakeskeiseen pedagogiikkaan.

Uuden sukupolven korkeakoulun ytimessä ovat uusi asiantuntijuus ja opettajuus sekä oppijakeskeinen pedagogiikka. Verrattuna perinteisen oppilaitoksen asiantuntijuuteen tässä korostuu korkeakoulun pedagogiikan ja tiedon tuotannon käsitteen muutos. Hyvin mielenkiintoinen uusi pedagoginen malli on Harvardin yliopistossa kehitetty nk. käänteisen oppimisen (flipped learning) malli. Siinä opettaja ohjaa oppilaidensa oppimista ja tiedonhallinnan prosessia kohti asetettuja oppistavoitteita puuttumatta kuitenkaan kovin yksityiskohtaisesti oppijan tiedon tuotantoon, joka tapahtuu sosiaalisesti hajautetulla mallilla erilaisten verkostojen avulla (ns. mode 2- tyyppinen tiedon tuotanto). Uudelle asiantuntijuudelle on tyypillistä myös aiempaa joustavampi työsuunnittelu, tiimityö sekä mobiili- ja etätyön hyödyntäminen. JAMKissa on jo nyt mahdollista suorittaa yli puolet opintojaksoista tällaisen monimuoto-oppisen avulla kaikilla aloilla.

Uusi asiantuntijuus tarvitsee tuekseen kehittyneitä digitaalisia oppimisympäristöjä sekä innovaatio- ja oppimisalustoja. Lähivuosina olemme siirtymässä tekoälyä hyödyntäviin verkkopedagogiikka- sovelluksiin sekä oppimisalustoihin. Tämä mahdollistaa nykyistä oppijalähtöisemmän toteutuksen, mikä ottaa huomioon opiskelijan lähtötason ja oppimisen edistymisen. JAMK on pilotoimassa tällaista uuden sukupolven oppimisalustaa yhdessä Soprano Oyj:n kanssa opettajankoulutuksen alueella. Myös erilaiset pelilliset ja simulointiin perustuvat oppimismenetelmät lisääntyvät. Uuden sukupolven korkeakoulussa tarvitaan myös uudenlaista johtamista sekä oppimisen tukipalveluja. Entistä tärkeämpää on erilaisten verkostojen ja kumppanuuksien hallinta. Myös kirjasto- ja tietopalvelut kehittyvät nopeasti kohti digitaalista toimintamallia. JAMK on kehittänyt digitaalisia oppimisratkaisuja johtamassaan valtakunnallisessa Eamk-hankkeessa, jossa on mukana suurin osa Suomen ammattikorkeakouluista.

Kun tiedon tarve ja tuotanto yhteiskunnassa nopeutuvat, syntyy merkittävää kysyntää uudelle osaamiselle sekä työelämässä olevan henkilöstön osaamisen uusintamiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tämä kehitystrendi on lisännyt voimakkaasti perinteistä tutkintokoulutusta lyhyempien ja nopeampivaikutteisten avointen oppimistuotteiden kysyntää. JAMK on ollut koko Suomessa selkeä edelläkävijä uusien koulutusmallien kehittämisessä. Hyvänä esimerkkinä on ollut 60 opintopisteen laajuisen korkeakouludiplomi-koulutuksen kehittäminen. Vireillä olevassa amk- ja yliopistolain uudistuksessa halutaan poistaa elinikäisen oppimisen esteitä korkeakouluista ja kannustaa niitä lisäämään elinikäisen oppimisen tarjontaa erityisesti työelämässä oleville henkilöille. Jatkossa on mahdollista lakimuutoksen myötä myydä tutkintokoulutuksen osia tilauskoulutuksena työelämän organisaatioille ja niiden henkilöstölle. Toivottavasti myös siihen liittyvää rahoitusta lisätään.

Uuden sukupolven korkeakoulu hyödyntää tehokkaasti erilaisia kumppanuusverkostoja sekä kehitysalustoja. Merkittävimpiä korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteisiä avauksia Jyväskylässä ovat EduFutura- oppimisverkosto, Jyväskylän Yritystehdas (co-campus), Suomalainen Musiikkikampus, kaupungin kehitysalustat mm. Hippos, Kukkula ja Kangas sekä syksyllä 2018 Jyväskylässä Yritystehtaan yhteydessä käynnistettävä Demola-ympäristö. Se on mielenkiintoinen yritysten ja oppilaitosten välillä toimiva yrittäjyyden oppimisympäristö, jossa eri alojen opiskelijoista koostuva ryhmä innovoi yritysten antamien toimeksiantojen pohjalta uusia luovia ratkaisuja. JAMK on kehittänyt uuden Future Factory- oppimismallin, jossa eri alojen opiskelijat toimivat monialaisissa ryhmissä yhdessä yritysten kanssa ja kehittävät uusia luovia ratkaisuja yritysten toimeksiannosta. Parhaimpia esimerkkejä tällaisista oppimismalleista on JAMKin IT-instituutin Vimma-lab, joka on toiminut jo viitenä kesänä useiden kymmenien ICT-alan opiskelijoiden aktiviteettinä.

Uuden sukupolven korkeakoulun tavoitteena on mahdollistaa nykyistä parempi oppiminen ja uuden tiedon tuottaminen. Digitaalisuuden hyödyntämisen avulla on myös mahdollista tehostaa toimintaa ja alentaa sen kustannuksia. Keskeisin säästökohde on jatkossa oppilaitosten tilantarve, joka on merkittävästi pienentynyt koko 2000-luvun ajan. JAMK tavoittelee tulevaisuudessa myös uuden kampuksen rakentamista Seminaarinmäen – Hippoksen alueelle. Visiona voisi olla, että siellä toimii vuonna 2025 uuden sukupolven korkeakoulun kampus, joka on Suomen kehittynein ja innovatiivisin oppimisympäristö. JAMK teettää Ramboll Oy:llä tilaselvityksen uuden sukupolven korkeakoulun tulevaisuuden tilatarpeista.

Jussi Halttunen,
rehtori, opetusneuvos

Plans for the new-generation institute of higher education progress in Jyväskylä

The strategic goal of the JAMK University of Applied Sciences is to build a “new-generation institute of higher education” by 2020. It is a challenge, but the chances of achieving this goal are looking good. The objective of the new-generation institute of higher education is to offer a better and more attractive learning environment to young people who were born after 2000, in particular, many of whom are so-called digital natives. Their strength lies in their command of IT and communications technology and the English language. It is also important to observe adult students and anyone who has chosen to take the path of lifelong learning.

In its strategy, JAMK has identified seven areas that need investment to enable the establishment of the “new-generation institute of higher education.” All of these areas (image 1) are a crucial part of the new comprehensive concept of learning, in which learning also occurs regardless of time and place and through both formal and informal learning. Whereas the traditional concept of learning emphasises learning in a classroom through contact teaching by the teacher, the concept of learning of the new-generation institute of higher education is based on the utilisation of various networks and digital features as well as artificial intelligence. The role of the teacher is undergoing a change towards an instructor and coach of the students as we move on to a more learner-oriented pedagogy.

New expertise, the teacher role and learner-oriented pedagogy are at the core of the new-generation institute of higher education. Compared to expertise in more traditional institutions of education, the new model emphasises a change in the concepts of pedagogy and knowledge production in the institute of higher education. The so-called flipped learning model developed at Harvard University is a very interesting new model of pedagogy. There, the teacher guides the learning and data management processes of their students towards set learning objectives without getting involved in the details of knowledge construction of the learner, which occurs in a socially dispersed model through various networks (so-called mode 2 type knowledge construction). More flexible work planning, team work and the utilisation of mobile and remote work are characteristic of new expertise. It is now possible to complete over half of the courses at JAMK in this kind of blended learning in all disciplines.

New expertise needs to be supported by advanced digital learning environments as well as innovation and learning platforms. In the coming years, we are going to adopt online pedagogy applications and learning platforms that utilise artificial intelligence. This enables a more learner-oriented implementation, which takes the student’s starting level and progress into account. JAMK and Soprano Oyj have teamed up to pilot this new-generation learning platform in the field of teacher training. We are also seeing an increase in learning methods based on games and simulations. In addition, the new-generation institute of higher education requires new kind of leadership and support services for learning. It is now more important than ever to manage various networks and partnerships. Library and information services are also being quickly developed towards a more digital implementation. JAMK has developed digital learning solutions in the national eAMK project, which involves the majority of Finnish universities of applied sciences.

When the need for and production of information accelerate in society, a significant demand for new expertise is generated for both the updating of skills of the people already in working life as well as lifelong learning. This development trend has significantly increased the demand for open learning products that are less time-consuming than traditional degree programmes. JAMK has clearly been a pioneer in developing new training models in Finland. A good example of this is the development of the 60-credit Diploma of Higher Education programme. The ongoing legislative reform concerning the Universities of Applied Sciences Act and the Universities Act strives to remove the obstacles to lifelong learning in institutes of higher education and encourage institutes to increase their offering of lifelong learning, especially to those in working life. In the future, it will be possible to sell sections of degree programmes as tailored learning entities to organisations in working life and their personnel thanks to amendments to laws. We are hoping that the related funding will also be increased.

The new-generation institution of higher education is going to effectively utilise various partnership networks and development platforms. Some of the most significant initiatives by universities and educational institutes in Jyväskylä include the EduFutura learning network, Jyväskylän Yritystehdas (co-campus), the Finnish Music Campus, city development platforms such as Hippos, Kukkula and Kangas, as well as the Demola environment opened in connection with Jyväskylän Yritystehdas in the autumn of 2018. Demola is an interesting entrepreneurship learning environment between educational institutes and companies, where a group consisting of students from various disciplines innovates new creative solutions on commission from companies. JAMK has developed the new Future Factory model of learning, where students from various disciplines work in multidisciplinary groups together with companies and develop new, creative solutions for companies. One of the best examples of these kinds of models of learning is Vimma lab organised by the IT institute at JAMK. The lab has been up and running for five summers now as an activity for ICT students.

The goal of the new-generation institute of higher education is to enable improved learning and information provision. With the help of digital features, we are able to streamline operations and lower costs. The key area where costs can be cut is going to be premises, since the need for educational space requirement has been steadily decreasing throughout the 2000s. JAMK also wants to build a new campus in the Seminaarinmäki and Hippos area in the future. We are envisioning a new-generation campus for 2025, which could be the most advanced and innovative learning environment in Finland. JAMK is going to commission an assessment of the need for facilities of the new-generation institute of higher education from Ramboll Oy.

Jussi Halttunen
Rector, Finnish honorary title of opetusneuvos