JAMKin laatuauditointi käynnistyy

JAMK on sopinut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa kolmannen auditointikierroksen pilottiarvioinnin toteuttamisesta v. 2018–19. Korkeakoulut on velvoitettu osallistumaan laatuauditointiin aina kuuden vuoden välein. JAMKin edellinen toisen kierroksen laatuauditointi toteutettiin keväällä 2013 englanninkielisenä. Nyt käynnistyvä auditointi toteutetaan suomenkielisenä.

JAMKin auditointiryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Riitta Rissanen Lapin amk:sta. Arviointiryhmän muut jäsenet ovat: koulutuspäällikkö Ari Koski Turun yliopistosta, johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith Sitrasta sekä opiskelija Jyri Niemi Turun amk:sta.

Auditointiprosessi käynnistyy syksyn aikana Karvin digitaaliseen alustaan laadittavalla itsearvioinnilla, joka pitää saada valmiiksi 17.12.2018 mennessä. Varsinainen auditointivierailu toteutetaan JAMKissa 12–14.3.2019. Auditointipäätös ja raportti julkaistaan Karvin digitaalisella alustalla touko/kesäkuussa 2019. Viimeistään elokuussa 2019 järjestetään päätösseminaari auditoinnin tuloksista, jolloin on myös mahdollista antaa korkeakoulun palaute auditoinnista.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta, ja tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Kolmannen auditointikierroksen v. 2018–2024 auditointikäsikirja on muuttunut edellisestä kierroksesta arviointialueiden osalta. Auditointi keskittyy kolmeen arviointialueeseen, joita ovat: I Osaamista luova korkeakoulu (koulutus), II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu (tki-toiminta ja vaikuttavuus), III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu (strateginen johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä laatujärjestelmän toimivuus) sekä IV Oppiva korkeakoulu (itse valittu arviointikohde). JAMK on valinnut kohdan IV arviointikohteeksi koulutusviennin laadunhallinnan.

Arviointialueet I–III arvioidaan kolmiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä ja riittämätön. Läpäistäkseen auditoinnin on kaikkien arviointialueiden oltava vähintään kehitystasolla hyvä. Hyväksytysti suoritetusta auditoinnista korkeakoulu saa sähköisen laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Erinomaiselle tasolle arvioidut alueet mainitaan lisäksi erikseen.

Laatuauditointi on paljon henkilöstön ja opiskelijoiden työtä vaativa prosessi, mutta siinä on myös merkittävä mahdollisuus oppia uutta ja selkeyttää korkeakoulun toimintaprosesseja. Laatuauditointi ja sen läpäisy on myös merkittävä askel kohti ”Uuden sukupolven korkeakoulua”. JAMK on läpäissyt kaksi edellisen kierroksen auditointia ensimmäisten korkeakoulujen joukossa Suomessa erittäin mallikkaasti.

Mahdollisuus läpäistä myös ensi kevään auditointi on hyvä, koska korkeakoulumme laatujärjestelmä ja -toiminta on ollut pitkään hyvällä tasolla. Silti se vaatii meiltä kaikilta JAMKilaisilta ponnisteluja sekä positiivista asennoitumista. Viimeistään nyt on aika varmistaa, että asianmukaiset dokumentoinnit ovat kunnossa erityisesti opiskelijoiden ja sidosryhmien suuntaan. Tässä mielessä arviointialue II lienee haasteellisin, koska tässä laajuudessa ei ole aikaisemmilla arviointikierroksilla arvioitu korkeakoulun vaikuttavuutta. Toivotan kaikille JAMKilaisille ja opiskelijoillemme tsemppiä tulevaan auditointiin!

Jussi Halttunen,
rehtori, opetusneuvos