JAMK toteuttaa visiota digitaalisesta, uuden sukupolven korkeakoulusta

Jussi Halttunen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ottaa lähivuosina merkittävän digiloikan kohti ”Uuden sukupolven korkeakoulua”. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia korkeakoulun toiminnassa. Uskomme vahvasti siihen, että Uuden sukupolven korkeakoulu tarjoaa perinteistä koulua paremman oppimisympäristön.

Nuoret opiskelijat käyttävät jo digitaalisia alustoja luontevasti perinteisten opiskelumuotojen rinnalla. Tällainen hybridimallinen koulutus mahdollistaa tehokkaamman oppimisen ja on myös motivoiva tekijä Z-sukupolveen kuuluville opiskelijoille.

Tulevina vuosina myös jo työelämässä olevien osaamisen lisääminen muodostuu yhä tärkeämmäksi korkeakoulujen tehtäväksi. Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä, työtehtäviä ja työn tekemisen muotoja. Uudet teknologiat synnyttävät täysin uudenlaisia työmahdollisuuksia, mutta myös karsivat tehottomia käytänteitä ja sisältöjä. Kilpailu huippuosaajista kiristyy ja jokaisen tulisi pitää huoli oman osaamisen kilpailukyvystä.

Digitaaliset opiskelun muodot ovat välttämättömiä, kun halutaan yhdistää joustavasti opiskelu osaksi kiireistä työelämää: opiskelun pitää onnistua silloin, kun se itselle sopii. Tätä varten JAMK kehittää ja monipuolistaa tarjontaansa tukemaan yhä enemmän elinikäisen oppimisen tarvetta. Työelämässä olevat voivat valita ja suorittaa sellaisia opintoja, jotka auttavat uralla etenemisessä tai täysin uuteen ammattiin hakeutumisessa.

Tärkeää on myös tunnistaa uudet oppimisen muodot ja tukea niitä ajanmukaisella pedagogiikalla ja digitaalisilla sovelluksilla. Nykyaikainen oppiminen korkeakouluissa perustuu oppijakeskeiseen pedagogiikkaan, jonka keskiössä on kehittävä dialogi opettajan sekä opiskelijaryhmän kesken. Opettajien työ on näin ollen muuttumassa opiskelijoiden ohjaajiksi ja oppimisen valmentajiksi. Tärkeää on myös uuden tiedon muodostaminen saatavilla olevan informaation pohjalta. Myös tekoäly ja sitä hyödyntävät oppimissovellukset ovat tulossa vahvasti mukaan. JAMK toteuttaa alkaneen lukuvuoden aikana mittavan opetussuunnitelmien uudistuksen, jonka avulla on tarkoitus siirtyä konkreettisesti Uuden sukupolven korkeakouluun.

JAMK on jo nyt digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä selkeästi Suomen johtava ammattikorkeakoulu. Olemme vetäneet ammattikorkeakoulujen yhteistä valtakunnallista eAMK-hanketta jo kolmen vuoden ajan. Merkittävimpiä saavutuksia on kaikkien Suomen AMK-opiskelijoiden käytössä oleva CampusOnline -verkkoportaali, joka tarjoaa kaikille Suomen AMK- ja YAMK -opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumattomia opintojaksoja. Opintojaksot ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia ja ne voidaan liittää omaan tutkintoon. Yhteinen verkkoportaali on osoittautunut huikeaksi menestystarinaksi: noin 14.000 opiskelijaa käyttää CampusOnline-palveluita.

Uuden sukupolven korkeakoulua rakennetaan aktiivisella yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella työelämän organisaatioiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Tästä voi mainita hyvinä, opiskelijan arkeen liittyvinä esimerkkeinä JAMKin IT-instituutissa jo usean vuoden ajan kesäopintoina toteutetun WIMMA Labin sekä kaikille opiskelijoille pakollisiin opintoihin kuuluvan JAMK Innoflash -viikon. Molemmissa opiskelijat toteuttavat pienissä ryhmissä yritysten edustajien esittämiä toimeksiantoja.

Jamkin strategia: Uuden sukupolven korkeakoulu.

JAMK tekee myös tiivistä EduFutura-yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Yhteistyön keskiössä on oppiminen ja siihen liittyvän pedagogiikan kehittäminen. EduFutura-konsortion piirissä suunnitellaan jatkossa yhteisen avoimen digitaalisen oppimisympäristön käynnistämistä. Tässä kaikessa haluamme olla Suomen edelläkävijöitä.

Uuden sukupolven korkeakoulu on mittava mahdollisuus, jossa on syytä edetä opiskelijan ja oppimisen ehdoilla. Tulevaisuuden opiskelu on ennen kaikkea verkostoitumista ja yhteistyötä opiskelijayhteisössä ja työelämän eri toimijoiden kanssa. Raja-aidat oppilaitosten ja ”muun maailman” välillä hälvenevät ja opiskelija on jatkossa yhä vahvemmin kiinni tulevan asiantuntijuutensa kentässä jo opintojensa alussa. Yhteys opinahjoon säilyy läpi työelämän, sillä asiantuntijuuden on kehityttävä koko työuran ajan.

Jussi Halttunen,
rehtori, opetusneuvos


JAMK brings to life a vision of digital, Reinvented higher education

JAMK University of Applied Sciences will be taking a significant digital leap in the coming years towards Reinvented higher education. The objective is to fully utilise the opportunities created by the digitalisation development in the operations of institutes of higher education. We firmly believe that the Reinvented institute of higher education provides a better learning environment than a traditional school.

Young students are already using digital platforms naturally alongside traditional forms of studying. This form of hybrid education allows the increased efficiency of learning, and can also be a motivational factor for Generation Z students.

In future years, improving the competence of those who are already working will be an increasingly important assignment for institutes of higher education. Digitalisation changes the contents of work, assignments, and forms of working. New technologies create entirely new kinds of job opportunities, but they also cut down on ineffective practices and contents. Competition over top experts increases, and everyone should maintain the competitiveness of their competence.

Digital forms of studying are necessary when studying is to be made a flexible part of the busy working life: studying must be easy at a suitable time. Therefore, JAMK is developing and expanding its range to increasingly support the need for lifelong learning. Those in working life can select to carry out studies which help them to proceed in their career or seek an entirely new profession.

It is also important to recognise new forms of learning and support them through up-to-date pedagogy and digital applications. Modern learning in institutes of higher education is based on learner-centred pedagogy, which revolves around a developing dialogue between the teacher and student group. Therefore, the work of teachers is changing into instructing students and coaching learning. Forming new knowledge based on available information is also important, and artificial intelligence and learning applications which utilise it are being introduced into the field. During the current academic year, JAMK will carry out a substantial curriculum reform, which is intended to facilitate the tangible transformation towards the Reinvented institute of higher education.

JAMK is already clearly Finland’s leading university of applied sciences in terms of utilising digital opportunities. We have managed the national eAMK project of several universities of applied sciences for three years. Our most significant achievements include the CampusOnline portal, available to all bachelor’s degree students in Finland, offering courses independent of time and place to all bachelor’s and master’s degree students in Finland. The courses are free of charge for degree students, and they can be added as parts of the degree. The shared online portal is an amazing success story: approximately 14,000 students use the CampusOnline services.

The Reinvented institute of higher education is being built through active cooperation and interaction with business life organisations at the local, national, and international levels. Good examples related to the everyday life of students include the WIMMA Lab, which has been arranged for several years as summer studies, and the JAMK Innoflash week, which is included in the compulsory studies of all students. Both include students carrying out assignments presented by representatives of companies in small groups.

JAMK is also engaged in close EduFutura cooperation with the University of Jyväskylä and Jyväskylä Educational Consortium Gradia. The cooperation centres on learning and the development of the related pedagogy. The launching of a shared and open digital learning environment will be planned within the EduFutura consortium. We wish to be pioneers in all of these areas.

The Reinvented institute of higher education is a substantial opportunity, where progress should be made on the terms of the student and learning. Above all else, studying in the future will be about networking and cooperation in the student community and with the various working life operators. The limits between educational institutions and ‘the rest of the world’ will dim, and the students will be able to take a firmer grip on their future field of expertise even in the early stages of their studies. The connection to the school will remain throughout working life, because expertise must be developed throughout one’s career.

Jussi Halttunen
Rector, Finnish honorary title of opetusneuvos