Uuden sukupolven korkeakoulu tulee – oletko valmis?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallitus hyväksyi tammikuun lopulla 2020 uuden päivitetyn strategian vuosille 2020-2024. Strategian nimenä on säilynyt aiemmasta versiosta tuttu ”Osaaminen kilpailukyvyksi”. Vaikka strategian toimenpiteet kohdistuvat neljälle seuraavalle vuodelle OKM:n sopimuskauden mukaan, on sen visio ja kehittymistavoitteet suunnattu aina vuoteen 2030 saakka. Osaaminen kilpailukyvyksi muodostaa samalla JAMKin strategisen mission. Haluamme panostaa vahvasti opiskelijoidemme, asiakkaidemme ja myös korkeakoulun henkilöstön osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja sitä kautta vahvistaa heidän kilpailukykyään tulevaisuuden työmarkkinoilla. JAMK haluaa olla visionsa mukaisesti vuonna 2030 kansainvälisesti tunnettu ”Uuden sukupolven korkeakoulu”, oppimisen uudistaja sekä kilpailukyvyn kehittäjä.

Strategian keskeisenä kehittämistavoitteena on ”Uuden sukupolven korkeakoulun” rakentaminen ja edelleen vahvistaminen. Kehitystyön taustalla on vahvasti alkaneen vuosikymmenen keskeisin megatrendi ja muutosajuri; entisestään voimistuva globaali digitalisaatiokehitys, joka tulee mullistamaan oppimisen korkeakouluissa 2020-luvulla. Erityisesti tekoälyn ja siihen olennaisesti liittyvän big-datan hyödyntäminen antaa jatkossa mahdollisuudet kehittää pedagogiikkaa ja oppimismenetelmiä tavoitteena nykyistä paremmat oppimistulokset. Kaikki Suomen korkeakoulut ovat allekirjoittaneet yhteisen sopimuksen, jolla ne sitoutuvat yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin Korkeakoulujen digivisio-2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisiä toimenpiteitä sen osalta on digipedagogiikan vahva kehittäminen ja tekoälyn tukeman syväoppimisen vahvistaminen.

JAMK lähtee uudelle strategiakaudelle luottavaisin mielin ja hyvistä lähtökohdista. Olemme vastanneet kansallisen eAMK-hankkeen koordinaatiosta vuodesta 2017 alkaen ja meille on kertynyt vahvaa digipedagogiikan osaamista. Mainittu eAMK hanke sai merkittävän tunnustuksen kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kososelta tammikuussa 2020 ja sitä pidettiin parhaana korkeakoulujen yhteishankkeena kautta-aikojen. JAMKissa on tehty viimeisen vuoden aikana merkittävä uuden opetussuunnitelman kehittämistyö, jossa kaikkien tutkinto-ohjelmien rakenteet muuttuvat moduulipohjaisiksi. Tämä mahdollistaa entistä joustavamman opiskelun sekä korkeakoulujen välisen ristiinopiskelun EduFutura-yhteistyön sekä valtakunnallisen CampusOnline portaalin kautta. Olemme rakentaneet Suomen parhaimman digipedagogiikan kehittämisympäristön, JAMKin digikeskuksen, joka auttaa opettajia ja muuta henkilöstöä kehittämään erilaisia verkko-oppimisen toteutuksia.

JAMK 2020-2030 strategian kehittämisohjelman pääteemat
Strategian kehittämisohjelman keskiössä ovat opiskelijat.

Strategian toteuttamisohjelman painopisteiksi vuosille 2020-2024 on valittu kuusi teema-aluetta: 1: Henkilöstö- ja johtaminen, 2: Toimivat työelämäyhteydet, 3: Uuden sukupolven pedagogiikka, 4: Vaikuttava TKI-toiminta, 5: Laadunhallinta sekä 6: Kansainvälisyys. Näiden teemojen keskiössä ovat Opiskelijat. Näille kaikille nimetään vastuuhenkilöt ja vahvistetaan riittävät kehittämisresurssit. Kehittämisohjelmat kaikkien teema-alueiden osalta pyritään saamaan liikkeelle uuden lukuvuoden alussa elokuussa 2020. ”Uuden sukupolven korkeakoulun” kehittämiseen ja rakentamiseen osallistetaan JAMKin koko henkilöstö ja asiantuntijuus. Strategian keskeinen osa on rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen koko korkeakoulun tasolla.

JAMKin toiminta perustuu vahvasti arvoihin: vastuullisuuteen, luottamukseen ja luovuuteen. Luovuus on perusta, joka ilmenee mm. innovatiivisina pedagogisina kokeiluina ja ennakkoluulottomina ratkaisuina TKI-toiminnassa. Luovuutta on tehdä asioita uusilla tavoilla. Se on myös taitoa toimia joustavasti uusissa tilanteissa ja tuoda niihin omaa osaamista ja uudenlaisia näkökulmia.

”Uuden sukupolven korkeakoulun” myötä tavoitteena on muodostaa Suomeen uudenlainen ammattikorkeakoulun toimintatapa ja –malli. Tehkäämme siitä yhdessä Suomen paras!

Jussi Halttunen,
rehtori, opetusneuvos