Opiskelijat pitävät sosiaalista kestävyyttä tärkeänä osana Jamkia

Jamkissa kaikki AMK-tutkinto-opiskelijat osallistuvat InnoFlash-viikkoon. Sen aikana ensimmäisen vuoden opiskelijat ratkovat monialaisissa ryhmissä aitoja työelämän haasteita ns. toimeksiantoja. Keväällä 2022 Jamkin kestävän kehityksen (Keke) -työryhmä oli toimeksiantajana ja haastoi opiskelijat ottamaan osaa Jamkin kestävän tulevaisuuden tiekartan rakentamiseen sekä perehtymään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteisiin. Keke-ryhmä toimeksianto oli seuraavanlainen:

Tässä tehtävässä on tarkoitus rakentaa toimenpide-ehdotus Jamkin kestävän kehityksen tiekarttaan, jotka pohjautuvat yhteen tai useampaan Agenda 2030 tavoitteeseen. Ratkaisu vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä Agenda 2030 -tavoitteita opiskelijat pitävät tärkeinä? Miksi?
  • Mitä tavoitetta olisi tärkeä edistää Jamkissa? Miksi? Miten?

InnoFlash-viikolla opiskelijat kehittävät ratkaisuja toimeksiantoihin osallistaen kohderyhmien edustajia haastatellen. Tavoitteena on harjoitella ideointia, innovointia ja palvelumuotoilua työelämälähtöisillä toimeksiannoilla. Yleensä noin 10 ryhmää ratkoo samaa toimeksiantoa.

Tällä kertaa opiskelijat tarttuivatkin tehtävään innokkaasti ja aihe herätti paljon keskustelua. Jokaisella ryhmällä oli omanlainen näkökulma toimeksiantoon, mutta useilla ryhmillä opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät Agenda 2030 -tavoitteet nousivat tärkeimmiksi. Osa ryhmien ratkaisuista oli jo olemassa tai käytössä, sillä ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät vielä täysin tunne Jamkin tai opiskelijakunta JAMKOn toimintoja. Opiskelijoiden konkreettiset havainnot ovat kuitenkin arvokasta aineistoa Jamkin kestävän tulevaisuuden tiekartan rakentamiseen. Tässä blogitekstissä esitellään ryhmien löydökset ja toimenpide-ehdotukset Jamkin Keke-ryhmän toimeksiantoon.

Värikkäitä toimenpiteen ideoinnissa hyödynnettyjä muistilappuja ajatuskartassa, jossa kestävä kehitys -kortti keskellä.
Kuva 1: Kestävän kehityksen toimenpiteen ideointia ajatuskarttaa hyödyntäen. (Kuva: Jamk)

Hyvinvointi ja sosiaalinen kestävyys

Ensimmäinen hyvinvoinnin teemaan keskittynyt ryhmä tunnisti InnoFlash-kyselyssä, että opiskelijoilla on ollut haasteita ryhmäytymisessä opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijat toivoivat myös tasalaatuisuutta tutorien toimintaan, joka painottuu lukuvuoden alkuun. Jamkissa tutorointia toteutetaan yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn kanssa. Tämä palaute on viety eteenpäin tutortoiminnasta vastaaville eli JAMKOn tutorsektorille.

Toisen hyvinvointiteemaisen ryhmän InnoFlash-haastatteluissa nousi esiin, että opiskelijoilla ei ollut tarpeeksi tietoa erilaisista hyvinvointipalveluista Jamkissa. Ryhmän toimenpide-ehdotuksena oli hyvinvointiviikon järjestäminen kahdesti vuodessa. Viikon aikana opiskelijat saisivat tietoa hyvinvointi- ja liikuntapalveluista. Ryhmä myös ehdotti, että viikko voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijakunta JAMKO onkin järjestänyt jo pitkään Hyvinvointiviikkoa. Tapahtuma järjestetään vuosittain syksyllä, ja tänä vuonna se oli viikolla 40. Viikon aikana keskityttiin opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen erilaisilla yhteisöllisillä oheistapahtumilla. Jatkossa Hyvinvointiviikkoon voitaisiin ryhmän ehdotuksen mukaisesti ottaa aktiivisemmin muita yhteistyökumppaneita mukaan.

Viimeinen hyvinvointiin keskittynyt ryhmä perusti ratkaisunsa oletukseen, jonka mukaan opiskelijan pitäisi voida henkisesti hyvin, jotta Agendan tavoitteet olisivat laajasti saavutettavissa. Jos opiskelijat voivat huonosti ja jaksaminen on lopussa, niin omat voimavarat eivät riitä ulkoiseen ”maailman parantamiseen”. Kuormittuneen opiskelijan näkökulmasta kestävän kehityksen teemat tuntuvat raskailta ja merkityksettömiltä. Ryhmän mukaan opiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi luo pohjaa, joka mahdollistaa toimimisen kestävästi ja vastuullisesti. Toimenpide-ehdotuksena oli laaja-alainen toiminta, johon oli tunnistettu monia pieniä askeleita, joita Jamkin tulisi tehdä tukeakseen opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ehdotuksessa nousi muiltakin ryhmiltä tuttuja teemoja, kuten ryhmäyttäminen, tapahtumat, turvallinen tila ja palveluiden saavutettavuus sekä tiedon lisääminen. Ryhmän ehdotus sopikin hyvin Jamkin Intra-uudistukseen, jossa hyvinvointipalveluiden oma osio paransi palveluiden näkyvyyttä opiskelijoille.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Yksi ryhmä tarttui Agenda 2030 -tasa-arvotavoitteeseen, ja havaitsi erilaisia ongelmia opiskelussa ja korkeakouluyhteisössä. Jamkissakin on koulutusaloja, joissa opiskelijat ovat kokeneet sukupuolittuneita asenteita ja käytöstä. Opiskelijat ovat kokeneet erittelyä ”naisten ja miesten” töihin, tai ovat kuulleet asiattomia vitsejä. Ryhmän toimenpide ehdotus oli anonyymi palautelaatikko, johon opiskelijat voisivat turvallisesti kertoa kokemuksistaan.

Opiskelijakunta JAMKOlla on ollut käytössä anonyymi palautelaatikko, joka on luottamuksellinen ja jota lukee JAMKOn häirintäyhdyshenkilö sekä muutama muu JAMKOn henkilöstön jäsen. InnoFlash-ryhmän tekemät havainnot olivat sekä huolestuttavia että myös erittäin tärkeitä sekä Jamkille että JAMKOlle. Loppuvuodesta 2022 Jamkissa päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutuksessa huomioidaan opiskelijoiden kokemukset. Myös tietoa häirintäyhdyshenkilötoiminnasta pitää nostaa paremmin esiin.

Kestokuppi

Kahdelta ryhmältä tuli ehdotuksena, että kestokuppeja jaettaisiin JAMKOn kahvilassa, sekä muissa kahviloissa. Opiskelijat toivovat yleisesti parempia kannustimia jätteen synnyn ehkäisyyn ja kertakäyttötuotteiden käytön vähentämiseen. Kestokuppien käyttöä on viime vuosina edistetty Jamkissa eri tavoin ja on hienoa, että myös opiskelijat kokevat asian tärkeäksi. JAMKOn ylläpitämässä JAMKO Cafessa myytäviä kestokuppeja on ollut suunnitelmissa, mutta niitä ei ole vielä saatavilla. Jamkin kaikissa kampuskahviloissa joutuu jo nyt maksamaan ylimääräistä siitä, jos haluaa käyttää kertakäyttömukia. Jyväskylän kampusten ravintolapalveluita tarjoava Juvenes myös myi karkkitäytteisiä termosmukeja Back to Campus päivänä ja kannusti opiskelijoita käyttämään kestomukeja. Tulevaisuudessa myös JAMKO Cafessa kannustetaan vielä enemmän kestokuppien käyttöön.

Luokkahuone, jonka ikkunassa on värikkäitä muistilappuja ja pöydillä tietokoneita, papereita ja tyhjiä kertakäyttöisiä kahvikuppeja.
Kuva 2: InnoFlash viikolla opiskelijat ideoivat ratkaisuja työelämälähtöisiin toimeksiantoihin. Niitä voi luokitella eri värisiä lappuja hyödyntäen.

Keke-päivä

Ryhmän InnoFlash-kyselyn perusteella moni opiskelija ei tiedä juuri mitään kestävän kehityksen (keke) teemoista. Sosiaalisen kestävyyden Agenda 2030 tavoitteita olisi helppo yhdistää yhteiseen Keke-päivään, jossa käsiteltäisiin mm. hyvinvointia, tasa-arvoa, solidaarisuutta, hyvää koulutusta sekä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Keke-päivään voitaisiin kutsua erilaisia yhteistyökumppaneita pitämään esittelypisteitä, kuten esim. YTHS, poliisi tai rauhanturvaajat. Tulevaisuudessa Keke-päivän ideaa saadaan luontaisesti yhdistettyä Reilun kaupan viikkoon, kun Jamkin korkeakouluyhteisö lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan sertifikaattia. Reilun kaupan korkeakoulu viestii aktiivisesti erilaisista kestävän kehityksen teemoista, ja osallistaa yhteisöä ja sidosryhmiään kampanjoihin.

Sovelluksista apua ongelmiin

Kahden ryhmän toimenpide-ehdotus perustui teknisiin sovelluksiin eli appeihin. Toinen opiskelijaryhmä tunnisti ongelmiksi yksityisautoilun, julkisen liikenteen aikataulut, jotka eivät tue opiskelijoiden arkea, ja pitkät matkat kampuksille. Näihin ratkaisuna olisi sovellus, jossa saman reitin varrella asuvat opiskelijat voisivat helposti kontaktoida toisiaan, ja järjestää kimppakyytejä kampuksille. Tämä vähentäisi yksittäisten ihmisten autoilua erityisesti sellaisilla reiteillä, joilla julkinen liikenne ei ole toimivaa. Ryhmä suunnitteli sovellukseen myös muita ominaisuuksia, kuten kirpputorin toimialakohtaisten tavaroiden (esim. sote-puolen työasut tai insinöörien laskimet) jälleenmyyntiin, ja hävikkiruuan pelastamiseen. Jamkin kampusravintolat ovat jo useamman vuoden myyneet ylijäämäruokaa mukaan.

Toinen ryhmä ideoi tilavarausjärjestelmän opiskelijoille. He olivat havainneet kampuksilla luokkien vajaakäyttöä, ja toisaalta sen, että nykyään on haastavaa löytää vapaita tiloja opiskelijoiden käyttöön. Sovelluksesta pystyisi helposti näkemään kampusten tyhjät luokkatilat ja varaamaan sopivan esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen. Idea on hyvä, mutta vielä ei ole suunnitelmaa siitä, miten vapaita tiloja saisi helposti opiskelijoiden käyttöön.

Taloudellinen eriarvoisuus

Yksi projektiryhmä selvitti opiskelijoiden taloudellista eriarvoisuutta. Ryhmän kyselyssä nousi esiin useita siihen liittyviä näkökulmia. Osalle opiskelijoista heikko taloudellinen tilanne aiheuttaa hankaluuksia opiskelussa, erityisesti työvälineiden osalta. Joillain opiskelijoilla on ollut vanhempia tietokoneita, eri maiden näppäimistöjä tai eri käyttöjärjestelmiä, jolloin koulutuksessa käytetyt ohjelmistot eivät toimi riittävän hyvin yhteensopivuusongelmien takia. Ryhmä kehittikin idean, jossa Jamk tarjoaisi samanlaiset työvälineet kaikille opiskelijoille. Lisänä olisi kannustin, jossa tietokoneen saisi pitää itsellään, jos valmistuisi ajallaan. Jamkilla on tällä hetkellä lainakoneita, mutta todennäköisesti kaikille opiskelijoille ei tarjota maksuttomia tietokoneita tulevaisuudessa.

InnoFlash-viikon hyödyt

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja. Jamk pyrkiikin osallistamaan opiskelijoita kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen eri tavoin. Opiskelijoiden näkökulmasta viikon tärkein anti saattaa kuitenkin olla monialainen yhdessä tekeminen sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän harjoittelu.

Tässä InnoFlash toimeksiannossa opiskelijat saivat perehtyä kestävään kehitykseen laajasti – ja opiskelijoiden näkökulmasta. Huomionarvoista on, että korona-aikana aloittaneet opiskelijat halusivat paneutua erityisesti opiskelijoiden hyvinvointihaasteisiin. Toimenpide-ehdotukset olivatkin hyvin kiinnostavia keke-työryhmän näkökulmasta, joka suunnittelee ja seuraa Jamkin kestävyystyötä. Osaa toimenpide-ehdotuksista voimme hyödyntää vuoden 2022 lopussa julkaistavassa kestävän tulevaisuuden tiekartassa. Osan puolestaan voidaan hyödyntää muussa Jamkin tai opiskelijakunta JAMKOn toiminnassa. Ja osa ehdotuksista onkin jo osa Jamkin korkeakouluyhteisön arkea!

Haluatko tietää lisää kestävästä kehityksestä? Tutustu kansalliseen kestävän kehityksen sivustoon: https://kestavakehitys.fi/etusivu

Tutustu myös Ammattikoulujen rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ohjelmaan:
Kestävä vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu.pdf (arene.fi)

Lue myös: Jamkin korkeakouluyhteisö lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä | Jamk

Jamkin Kestävän kehityksen (Keke) -työryhmän puolesta,
Paula Hokkanen ja Kirsi Knuuttila

Paula Hokkanen on toiminut Jamkin Keke-työryhmässä sekä Eettisessä toimikunnassa opiskelijaedustajana 2 vuotta. Lisäksi hän on ollut JAMKOn edustajistossa, ja pilotoi nyt opiskelijakunta JAMKOssa Kestävyys ja vastuullisuusvastaavan hallituspestiä. Hokkanen suorittaa harjoittelua Jamkin Liiketoimintayksikössä Täydennyskoulutus ja palvelut tiimissä, ja jatkaa harjoittelun jälkeen osa-aikaisena työntekijänä kestävän kehityksen teemojen parissa.

Kirsi Knuuttila veti Paulan kanssa Jamkin kestävän kehityksen (keke) työryhmän toimeksiantoa InnoFlash-viikolla. Hän toimii Jamkin keke-ryhmän sihteerinä, Arenen kestävä ja vastuullinen TKI-toiminta-työryhmässä sekä edustaa Jamkin erilaisissa kestävyys- ja kiertotalousverkostoissa.