Opinpaikka-haastattelu: Jaana Apiainen

Jaana Apiainen työskentelee Työ- ja elinkeinoministeriössä neuvottelevana virkamiehenä työllisyys- ja yrittäjyysosastolla, ryhmässä jonka nimi on työelämän osaaminen ja laatu.

Apiaisella on pitkä ja monipuolinen kokemus aikuisten ohjauksesta. Hän korostaa monikanavaisten ohjauspalvelujen merkitystä: ”uusien välineiden käyttöönotto ohjauksen saralla on ensiarvoisen tärkeää”.

Apiainen pitää kehittämistyön tahtotilaa hyvänä ja korostaa ohjauksen sisältymistä hallitusohjelmaan. Kehittämistyössä on onnistuttu mm. monikanavaisten palveluiden osalta. Hän kuitenkin muistuttaa, että osalle asiakkaista kasvokkain tapahtuva ohjaus on ainoa oikea vaihtoehto.

Ohjauksen vaikuttavuudesta on hyvin hajanaista tietoa ja Apiainen haluaisi valtakunnallisia, yhtenäisiä mittareita. Tätä kautta saataisiin tärkeää seurantatietoa.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.