Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hanke päättyy maaliskuussa 2013.

Hankkeen alussa (2010) laadin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä. Ohjeet perustuvat tutkimuksiini sekä kokemuksiini pätkätyöläisten kouluttajana. Samana vuonna Verna Vaherjoki tutki, miten pätkätyöläiset kohtaavat sosiaaliturvajärjestelmää ja millaisena he kokevat kohtelunsa järjestelmän pyörteissä. Tuloksena julkaisimme Vaherjoen kirjan Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Kirjaa voi tilata TJS Opintokeskuksesta postimaksun hinnalla. Myös tässä kirjassa tavoitteena on tukea sekä sosiaaliturvan asiakkaita että tarjota viranomaisille mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa siten, että asiakkaat eivät kokisi sosiaaliturvan nujertavan omaa toimijuuttaan.

Hankkeen suurinta kiinnostusta herättänyt julkaisu opastaa eri osapuolia osaamisperustaisen työtodistuksen laatimiseen. Julkaisun laati Inka Ukkola (2012) ja siitä otettiin uusintapainos, koska opas osoittautui hyvin tarpeelliseksi. Tätäkin julkaisua voi tilata TJS Opintokeskuksesta postimaksuja vastaan.

Työn teettämisen uudet muodot muuttavat voimakkaasti myös työntekijän osaamisvaatimuksia, erityisesti luovilla aloilla. Näillä aloilla työtä teetetään yhä enemmän muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja työn tekijöiden pitää osata huolehtia esimerkiksi tekijänoikeuksistaan. Siksi Ville-Veikko Järvilehto tutki asiaa ja hänen tutkimuksestaan julkaistiin verkkojulkaisu vuoden 2012 joulukuussa. Se löytyy TJS Opintokeskuksen sivuilta.

Myös tuntiopettajat kohtaavat työn teettämisen tapojen muuttumisen omassa arjessaan. Tätä ryhmää tutkimaan palkattiin Ullastiina Hankala. Hänen tutkimuksensa sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä on tätä kirjoitettaessa vielä kesken, mutta uskomme sen valmistuvan vuoden 2013 alussa.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin lehtijuttuja ammattiliittojen lehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin, annettiin haastatteluja eri medioihin ja osallistuttiin keskustelutilaisuuksiin sekä oppilaitosten suunnittelu- ja koulutustilaisuuksiin. Hankkeessa myös järjestettiin Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema -seminaari helmikuussa 2011. Luento- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin ahkerasti:

  • 3.5.2011 sekä 10. ja 16.10.2012 Sikke Leinikki luennoi pätkätyöläisen osaamisen kehittämisestä
  • 27.4.2012 Teemu Turunen työntekijöiden sitoutumisesta
  • 10.5.2012 Tiina Huokuna tekijänoikeuksien omistamisesta
  • 11.9.2012 Antti Tanskanen vuokratyöntekijän työmarkkina-asemasta
  • 18.10 2012 Katariina Sorvari tekijänoikeuksista lain näkökulmasta
  • 14.11.2012 Liisa Lähteenmäki vuokratyön säätelystä

Vuonna 2013 järjestetään vielä Hanna Sutelan luentotilaisuus määräaikaisuuksista ja perheellistymisestä, luento on 25.3.2013.

Hankkeen toinen osapuoli eli STTK on toiminut aktiivisesti hallitusohjelman ja raamisopimuksen mukaisissa työryhmissä. Työryhmien vaikuttamistyö ei tule valmiiksi hankkeen aikana, vaan jatkuu myös sen päätyttyä. Merkittävinä saavutuksina voidaan pitää lakiesitystä vuokratyön osalta, itsensä työllistävien tilastointia kartoittavan tutkimuksen käynnistämistä ja o-sopimuksia koskevaa rajausta. Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman mukainen trendityöryhmä teki kahdeksan uusia työn teettämisen ja tekemisen muotoja koskevaa muutosehdotusta.

Sikke Leinikki, projektipäällikkö