Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt kesäkuussa 2013

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui kesäkuussa 2013. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta kevätkaudella 2013.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotoksia, tuloksia ja niiden juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

 • Arviointiaineiston valossa kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien projektien suurimpana aikaansaannoksena on TNO-toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön lisääntyminen aikuisohjauksen toimijoiden kesken.
  • Työ, joka aikaisemmin tehtiin ohjauspalveluita tarjoavien organisaatioiden sisällä, tehdään nyt enenevissä määrin näiden organisaatioiden kesken.
  • ELY-keskusten ja alueellisten ELO-ryhmien rooli TNO-asioita koordinoivana tahona korostuu ohjelman päätyttyä. Joissakin kehittämisohjelmaan kuuluvissa projekteissa toivotaan, että ELY-keskukset voisivat jatkossa ylläpitää heidän luomiaan TNO-verkostoja.
 • Kehittämisohjelman tavoitteena on koulutus- ja urasuunnittelua tukevien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen. Lisäksi kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjauksellista osaamista, työ- ja elinkeinohallinnon neuvonta-ja ohjaustoimintaa sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä[1].
  • Tarkasteltaessa projektipäälliköiden esiin nostamia projektien keskeisiä tuloksia suhteessa kehittämisohjelman tavoitteisiin voidaan todeta kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien edistäneen tavoitealueiden mukaista kehitystä jossakin määrin.
  • On hyvä pitää mielessä, että kukin kehittämisohjelmaan kuuluva projekti tavoittelee omassa projektisuunnitelmassaan asetettuja tavoitteita, mutta myös kehittämisohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on projektien kehittämistyön varassa.
 • Kehittämisohjelman hyödyt ovat kansallisia, mutta työ on vasta alussa. Nyt saavutettujen tulosten juurtuminen ei ole itsestäänselvyys ja projektien päättyessä pitää varmistaa se, että resursseja aikuisohjauksen kehittämiselle riittää jatkossakin.
 • Valtakunnallisen ELO-ryhmän rooli tulosten ja oppien eteenpäin viemisessä korostuu rakennerahastokauden lähestyessä loppuaan.
  • Ellei tietoa alueilla syntyneistä hyvistä käytännöistä saada vietyä osaksi kansallista kehittämistä ohjelman vaikuttavuus jää melko vaatimattomalle tasolle. Yhtenä ratkaisuna tiedonkulun tehostamiseen on esitetty Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin jäsenyyttä valtakunnallisessa ELO-ryhmässä.
  • Kehittämisohjelman uudelleen organisoitumisen (1.9.2011) myötä valtakunnallisesta ELO-ryhmästä tuli kehittämisohjelman ohjausryhmä. Uuden ohjausryhmän yhteyden kehittämisohjelmaan ja käytännön TNO-kehittämiseen on nähty olevan liian kapea.  Uuden organisoitumisen ansiosta kehittämisohjelma kuitenkin kytkeytyy tiiviimmin kansalliseen kehittämiseen.
 • Kehittämisohjelman vaikuttavuutta toivottiin lisättävän valtakunnallisella tiedottamisella sekä vahvistamalla OKM:n, TEMin sekä kehittämisohjelman ohjausryhmän eli valtakunnallisen ELO-ryhmän rooleja. ELO-ryhmän toimikausi jatkuu kehittämisohjelman päätyttyä, mikä luo sille erinomaiset edellytykset jatkaa kehittämisohjelman tulosten levittämisestä ja juurruttamista.
  • Kehittämisohjelmaa hallinnoiville ministeriöille luonteva rooli voisi olla levittämiseen liittyvä tiedotusvastuu sekä kehittämisohjelman tulosten ja kokemusten huomioon ottaminen tulevan rakennerahastokauden suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Alueelliset ELO-ryhmät voisivat hyötyä siitä, että niiden puheenjohtajille ja sihteereille toimitettaisiin systemaattisesti keskeiset tiedot Opin Ovi -projektien verkostoista ja muista tuloksista.

Arviointi jatkuu vuoden 2013 eli ohjelmakauden loppuun saakka

Vuonna 2013 arvioinnin tiimoilta tapahtuu seuraavaa:

 • Syyskuussa Kuntoutussäätiö toteuttaa viime vuosien tapaan sähköisen kyselyn ELO-ryhmän jäsenille.
 • Syys-lokakuussa toteutetaan sähköinen kysely kehittämisohjelman projektien työntekijöille sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajille. Kuntoutussäätiö on yhteydessä jokaiseen projektipäällikköön elo-syyskuun aikana ja pyytää toimittamaan projektihenkilöstön ja keskeisimpien sidosryhmien edustajien sähköpostiosoitteet kyselyn toteuttamista varten. Toivomme jälleen yhteistyötä tältä osin, jotta saamme ajanmukaisen kuvan projektien tuloksista ja vaikutuksista.
 • Koko arvioinnin loppuraportti valmistuu joulukuussa 2013. Tällöin analysoidaan koko kehittämisohjelman arvioinnin aikana kerätty aineisto.
 • Syyskauden 2013 aikana Kuntoutussäätiö ei enää toteuta projektikohtaisia itsearviointeja, kiitämme tähänastisten itsearviointien osalta projekteja hedelmällisestä yhteistyöstä!

Lisätietoja arvioinnista antavat:

Kuntoutussäätiössä arviointipäällikkö Henna Harju, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi ja työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastaja Antti Jokivirta, etunimi.sukunimi@tem.fi

Katso myös:

Kehittämisohjelman arvioinnin väliraportti
Kehittävä arviointi-projektin kotisivut Opinovi.fi:ssä

 


[1] Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007–2013. Valtakunnalliset kehittämisohjelmat.