Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för de flesta av oss, fastän vi jobbat länge med livslångt lärande.

Fredrika Åkerö, fria bildningens koordinator i Åboland, Bildningsforum r.f. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland för pilotering av vägledningsservice i Åboland; Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket, svenskspråkiga serviceenheten för utbildningsväsendet, som tar över koordineringsansvaret för vägledningsservicen; och Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare, Yrkeshögskolan Novia. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland och ordförande för Arbetslivsklustret i Åboland.

Edu Vuxen Åboland har letts av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL/ÅA). Delgenomförare i projektet har varit Axxell Utbildning och Läroavtalsbyrån i Pargas. Projektet har finansierats av Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, Europeiska sociala fonden och de åboländska kommunerna.

Edu Vuxen Åboland har främst varit ett nätverksprojekt för vuxenutbildningssektorn i Åboland.  Alla utbildningsstadier har varit inkluderade: fria bildningen, andra stadiets yrkesutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Nätverket har även omfattat de lokala företagarföreningarna, kommunernas företagsrådgivare, arbetskraftsmyndigheter och regionförvaltningsverket. Samarbetet har skett över administrativa, regionala och språkliga gränser. Sammanlagt har Edu Vuxen Åboland omfattat ett 30-tal samarbetsparter. En viktig samarbetspart utanför regionen har varit det nationella Edu Vuxen projektet, som letts av Arcada.

Samtidigt med Edu Vuxen Åboland har flera andra närstående projekt pågått regionalt och nationellt, som gett draghjälp åt projektet. Nämnas kan projekten Varsinais-Suomen opinovi och Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen, under vars ledning en handledningsstrategin för vuxna i Egentliga Finland och en utbildningsstrategi för Egentliga Finland arbetats fram.

Det är intressanta tider för vuxenutbildningen i vårt land. Utbildnings- och karriärvägarna blir mer mångsidiga, vilket innebär att alternativen och valmöjligheterna ökar. Validering av tidigare inhämtad kompetens tillämpas allt mer inom vuxenutbildningen och vuxenutbildningsstödet har förnyats, varför behovet av vägledning har ökat.

Inom Edu Vuxen Åboland har projektpersonalen jobbat konkret med att utveckla vägledningsservicen för vuxna i samarbete med fria bildningen och biblioteken. Projektpersonalen har i en pilot erbjudit vägledningssamtal på biblioteken i Kimito och i Pargas. Fördelen med vägledningsservice i bibliotekens utrymmen har varit personalens positiva inställning till samarbetet, tillgången till ett heltäckande nätverk av bibliotek, bibliotekens centrala läge och neutrala position, ingen myndighetskoppling. I Kimito har dessutom Luckan funnits i samma utrymmen, med uppgiften att tillhandahålla informationsservice åt kommunens invånare och besökare.

Under det senaste året har Kimitoön varit föremål för strukturella omvandlingar och nedläggningar inom industrin, vilket lett till många uppsagda. Edu Vuxen Åboland har kunnat ställa upp med vägledningssamtal individuellt och i grupp för de arbetssökande.

Gerd Kummel-Kunnas presenterar SOLFJÄDERMODELLEN, en modell för Livslång vägledning på svenska i Finland. Modellen beaktar att det skall finnas tillgängliga vägledningstjänster under alla livsskeden.

Ett nytt forum för samarbete mellan utbildningsaktörer och företagssektorn i Åboland har initierats av Edu Vuxen Åboland. Under två års tid har ett arbetslivskluster varit verksamt och mötts regelbundet för att diskutera företagens behov av kompetenshöjning och gemensamt planera och genomföra utredningar, seminarier och projektansökningar.

Samarbetet inom projektet har även genererat fem utbildningar för arbetsplatshandledare, som i främsta hand riktat sig till social- och hälsovårdssektorns personal, men även till övriga yrkesgrupper. Den största arbetsgivaren i Åboland är kommunerna och inom kommunen har social- och hälsovårdssektorn den största personalstyrkan. Utbildningarna har arrangerats av CLL/ÅA och Axxell Utbildning gemensamt.

När ett projekt upphör är ett stort orosmoment, hur det ska gå för det fortsatta utvecklingsarbetet. Ansvaret för koordineringen av vuxenvägledningen övertas av RFV och den svenskspråkiga serviceenheten för utbildningsväsendet, varför arvet efter Edu Vuxen Åboland lever vidare. Starka kontakter har etablerats mellan vuxenutbildningsaktörerna i regionen, vilka inte upphör eller försvinner fastän projekttiden tar slut. Samarbetet inom Arbetslivsklustret fortsätter likaså. Samarbetet över myndighets- och administrativa gränser, både regionalt och nationellt är även väletablerat. Den största utmaningen är finansieringen av vägledningsservicen i framtiden. Hur säkerställa vägledningsservice för vuxna, när den offentliga finansieringen skärs ner både inom arbetskraftsförvaltningen och inom utbildningssektorn? I Egentliga Finland har två strategier tagits fram i brett samarbete, som försöker svara på den frågan. Båda strategierna finns översatta till svenska och hittas på Edu Vuxen Åbolands hemsida http://www.cll.fi/projekt/pedagogiska-utvecklingsprojekt/edu-vuxen-aboland/

Följande nationella seminarium för vägledningsfrågor äger rum redan i höst. De finlandssvenska vägledningsdagarna arrangeras för andra året i rad och ges i Åbo 2-3.10.2013 med temat Vägledning 2020. Arrangör är Regionförvaltningsverkets serviceenhet för utbildningsväsendet.

Anmälan sker på nätet.

Sensommarhälsningar,

Mona Riska, projektchef
Edu Vuxen Åboland (1.9.2009-30.6.2013)
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia
Åbo Akademi
http://www.cll.fi