Työnantajanäkökulmaa nuorten työllistämisen tukemiseen

Header_3_2014_matala

Pohjois-Savon ELY-keskus kutsui Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksista ja TE-toimistoista edustajat Jyväskylään 20.2.2014 kuuntelemaan yrittäjien ääntä, verkostoitumaan ja innovoimaan uusia tapoja tehdä yritys- ja työelämäyhteistyötä nuorten työllistämiseksi. Mukana oli myös nuoria yrittäjiä sekä Nuorille töitä -projektin nuoret edustajat. Tapaaminen oli suunniteltu yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projektin kanssa ja puitteet tilaisuudelle tarjosi Keski-Suomen ELY-keskus.

Nuorten työllistäminen puhutti LAITURI-projektin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen vertaisfoorumissa.
Nuorten työllistäminen puhutti LAITURI-projektin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen vertaisfoorumissa.

Yrittäjien mukaan nuoret työntekijät omaksuvat helpommin yrityskulttuurin, koska eivät ole vielä ”kenenkään miehiä tai naisia”. Myös asioista voidaan keskustella avoimemmin, koska heillä ei ole vielä vahvoja ennakkoasenteita tai -mielipiteitä. Työnantajien mukaan nuorten työllistämisen tukemisessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ammattiosaamiseen, sopeutumiseen työympäristöön ja sääntöihin sekä aitoon haluun sitoutua työhön. Nuoret ovat tottuneet muuttuvaan maailmaan ja toivovat mielenkiintoista, haasteellista työtä. He haluavat työharjoittelua oikeassa työssä. Harjoittelun kautta he toivovat löytävänsä jatkossa vaikka oman alan opiskelupaikan.

Yrittäjien mielestä ammatillisen koulutuksen sisältöjä, opettajien osaamista ja vas-tuuta pitäisi avata ja kehittää vastaamaan työelämän tarpeita. Opiskelijoiden (myös oppisopimusopiskelijoiden) työharjoittelun ohjaamisen ja rinnalla kulkemisen tulisi olla vahvemmin ammatillisten oppilaitosten opettajien vastuulla. Työpaikan vastuuhenkilöt vastaavat työhön ohjaamisesta. Koulutusten pitäisi myös sisältää nykyistä enemmän tietoa yrittämiseen liittyvistä perusasioista ja riskeistä.

Tietoa palveluista ja tuista tulisi saada suoraan yrityksiin. Vertaisfoorumissa todettiin, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamista palveluista tiedottamista on monipuolis-tettava ja vietävä vielä lähemmäksi yrittäjää.

Nuorten oma ääni kuuluviin

Nuorille töitä -kampanja pyrkii edistämään nuorisotakuun toteutumista. Alun perin Pirkanmaalla toteutettu kampanja laajeni viime vuonna myös Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen ja Lappiin.

Kampanjan nuoret projektityöntekijät näkivät positiivisen asenteen tärkeänä kaikessa te-kemisessä nuorten kanssa. Pitäisi puhua enemmän siitä, mitä nuoret osaavat tehdä, kuin siitä mitä he eivät osaa. Parannettavaa he näkevät myös ammatillisten oppilaitosten ja työelämän kohtaamisessa. Nuorille lyhyetkin työkokemukset ovat arvokkaita, mutta palk-kaamisen esteeksi koetaan usein osaamisen riittämättömyys. Palkkaamisen kynnystä madaltavat osaltaan tarjolla oleva Sanssi-korttiin sisältyvä palkkatuki sekä ns. kuntalisä, joka on Jyväskylässä 250 euroa kuukaudessa.

”On tärkeää, että työnantajia kuullaan ja uskotaan. Vaikka nuoren työttömyysaika on kes-kimäärin 11 kk, se on nuorelle yhtä kuin iäisyys.”

Sanssi-kortit, yrityskäynnit ja työnhakuklubi tukevat nuorten työllistämistä

Etelä- Pohjanmaalla tehtiin yrityskäyntejä viime vuonna yli 1400 kappaletta, ja käynnit jatkuvat edelleen. Yrityskäynneillä yritysneuvojat keräävät työmarkkinatietoa yrityksistä ja jakavat omalta osaltaan tietoa mm. yrityspalveluiden tuista ja TE-palveluista. Nuorille on jaettu Sanssi-kortteja, jotka ovat osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että palkkatukijak-son päätyttyä 59 % nuorista on löytänyt jonkun muun ratkaisun kuin työttömyyden.

Kaakkois-Suomessa TE-toimistojen yritysneuvojat tulevat tekemään tulevan vuoden ai-kana 1000 yrityskäyntiä. Nuorten yrittäjyyttä tuetaan yhteisen suunnittelun ja verkostoyh-teistyön avulla. Yrittäjyyden alkuvaiheeseen annetaan tukea nuorille yrittäjille suunnattujen palvelujen, starttirahoituksen ja yritystoiminnan alkuneuvonta -palvelujen avulla. Yrittäjyyden väyliä tuetaan koulutuksella, oppisopimuksella, työtehtävien muutostilanteessa alihankinnalla sekä Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia- ja toimintaohjelmalla 2020.

Pohjois-Savossa on kehitetty rekrytointiprosessia yhdessä TE-toimiston asiantuntijoiden, työnantaja- ja yrityspalveluiden asiantuntijoiden ja työnhakuklubin kouluttajien kanssa. Lisäksi siellä on käynnistynyt työnhakuklubi, joka tarkoittaa nonstop-tyyppistä työnhakuvalmennusta viitenä päivänä viikossa, ostopalveluna toteutettuna. Valmennukseen ohjataan kaikki pääasiassa työnvälitys- ja yrityspalvelun nuorisotakuun piiriin kuuluvat nuoret. Työnhakuklubissa nuorta prepataan työnhakuun käymällä läpi nuoren vahvuuksia, työhaastattelutilannetta, työnantajan kohtaamista, käytöstapoja, työpaikan vaatimusten ja tehtävien läpikäyntiä. Tavoitteena on täyttää mahdollisimman hyvin työntekijää etsivän työnantajan tarve sekä tukea nuoria työllistymisessä.