Jos olisi vaikka jotain järkevää tekemistä

Mikä saa nuoren aikuisen lähtemään mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan? Mitä nuoret odottavat sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävältä avokuntoutukselta? MATKA-ryhmäläisten kertoman mukaan tärkeää on ainakin mielekäs tekeminen, vertaistuki ja itseluottamuksen lisääminen. MATKA-ryhmätoimintaa kehitetään ja arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa MATKA – Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille -hankkeessa. Ryhmien toteutuksesta vastaa Nuorten…

Jatka lukemista

Viljelijän tärkeintä työvälinettä huolletaan halaamalla

Parisuhde on maatalousyrittäjän tärkein työväline. Tämän väitteen näyttäisi isoilla kirjaimilla allekirjoittavan niin keskisuomalaiset viljelijät kuin heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Vastaavaan tulokseen tuli myös Melan vuoden 2015 työhyvinvointikysely, jonka mukaan viljelijöiden keskeisin työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuki on toimiva parisuhde. Näistä lähtökohdista syntyi Yksissä-hanke. Maaseuturahaston rahoittaman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Parisuhdekeskus Katajan toteuttaman hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa…

Jatka lukemista

Nuoruuden ja työttömyyden oravanpyörässä

ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille –projekti on Keski-Suomen ELY -keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama toimintalinjan 5 (ESR) hanke, joka pyrkii helpottamaan alueen nuorisotyöttömyyttä. Hankkeen kantavana teemana on ollut arjenhallinta- ja työelämätaitojen kehittäminen: luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Tätä kautta voidaan päästä kohti laajempia tavoitteita, kuten arjenhallinta, työura sekä…

Jatka lukemista

TKI-toiminta osaksi opintojakson toteutusta – kokemuksia IKÄ-MATKA-hankkeesta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sisältyy osaksi ammattikorkeakoulujen tehtävää, joka määritellään Ammattikorkeakoululain (932/2014) neljännessä pykälässä seuraavasti: ”… Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” Ammattikorkeakouluilla nähdään olevan vahvaa osaamista TKI-toiminnassa…

Jatka lukemista

Verkkovalmennuskokeilu TiimiVerkko –hankkeessa

Etäkuntoutuksesta digiohjaukseen TiimiVerkko –hankkeen tarkoituksena on luoda erilaisia etäkuntoutusmahdollisuuksia yhteistyötahojen käyttöön, työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden palvelujen tueksi. Hankkeen alkumetreillä kävi ilmi, että ”etäkuntoutus”- termi on kohderyhmänä oleville ammattilaisille vieras. Heille luonnollisempaa oli puhua etävalmennuksesta, etäohjauksesta, digivalmennuksesta tai digiohjauksesta. Vaikka valtakunnallisesti, ainakin toistaiseksi, puhutaan etäkuntoutuksesta, niin onhan se totta, että monen työelämän ulkopuolella olevan henkilön palvelutarve…

Jatka lukemista

Osallisuus työn ja työyhteisöjen kehittämisessä

DIKO-hankkeessa sovellettiin laajasti osallistuvan kehittämisen ajatusta ja menetelmiä. Hankkeen eri vaiheissa kehittämistyöhön osallistui sekä yritysten ja työyhteisöjen johtoa ja omistajia että henkilöstöä ja myös luottamushenkilöitä. Laajan osallistumisen tavoite oli luottamuksen ja sitoutumisen aikaansaaminen ja syventäminen. Osallisuudella tavoittelimme myös luovuuden ja innovatiivisuuden löytämistä. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat tutkimusten mukaan tuottavuuteen ja työhyvinvointiin positiivisesti (ks. Heikkilä,…

Jatka lukemista