Uusi sopimuskausi ja strategia – visiona uuden sukupolven korkeakoulu

Vuodenvaihteessa allekirjoitettiin OKM:n kanssa sopimus uudelle kaudelle, vuosille 2021–2024. Sitä valmisteltiin huomattavasti aiempia sopimuksia kauemmin ja perusteellisemmin niin JAMKin kuin OKM:n puolelta. Vuoden 2020 aikana oli useita OKM:n järjestämiä keskustelutilaisuuksia ja rehtorikokouksia, esityksiä ja päätöksiä tutkintomääristä ja strategiarahoituksesta sekä ministeriön antamaa ohjeistusta strategiatyöstä. Tämän johdosta uusi nelivuotinen sopimus sekä JAMKin uudistettu strategia ovat aiempaa vahvemmin sidoksissa toisiinsa. Samalla OKM:n ohjaava ote on vahvistunut. Rahoitusmalli ja strateginen ohjaus rahoituksineen kertovat meille, mihin työ kannattaa kohdistaa ja mitkä ovat työn konkreettiset tavoitteet. Näin toimimalla voimme varmistaa rahoituksen jatkuvuuden hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.

JAMKin strategia, Osaaminen kilpailukyvyksi, joka valmistui alkuvuodesta 2020, on selkeä jatkumo strategiatyölle. Pääosat siitä sisältyivät myös edelliseen strategiaan. Jo valmistelun alkuvaiheessa todettiin, että strategia on varsin hyvin ajantasainen. Se johtui pääosin kahdesta asiasta. Ensinnäkin strategian vuotuinen päivitystahti säilytti strategian ajan hermolla, tosin kovin suuria suunnanmuutoksia ei edes tarvittu. Toinen oli hyvin onnistunut ennakointi tulossa oleviin muutoksiin. Suuria yllätyksiä, joita olisi aiheutunut koulutuspolitiikasta, ei näin päässyt syntymään. Asiat pystyttiin ennakoimaan hyvissä ajoin. Sen sijaan vuoden 2020 alkupuolella alkanut pandemia aiheutti ulkopuolelta tulevan, ennakoimattoman suuren muutoksen ja aikaansai todella suuren digiloikan.

Aikaisempaa strategiaa tehtäessä, noin viisi vuotta sitten, oli suurena huolena JAMKin toiminnan pieneneminen johtuen mm. OKM:n rahoituksen niukkenemisesta ja T&K-toiminnan alenemisesta. Niinpä tuolloin yksi tavoite olikin palauttaa liikevaihto aiemmalle, korkeammalle tasolle. Tavoite saavutettiin, vaikka monet pitivät sitä epärealistisena. Liikevaihto kasvoi noin 10 M€ viidessä vuodessa. Tästä kuuluu kiittäminen hyviä tuloksia ja tulosten tekijöitä, jotka auttoivat JAMKia saamaan vuosi vuodelta hieman suuremman osuuden OKM:n rahoituksesta. Saavutus on poikkeuksellisen hyvä ammattikorkeakoulukentässä. Toinen merkittävä tekijä liikevaihdon palautumisessa aiemmalle tasolle oli T&K-toiminnan ripeä kasvu lyhyen notkahduksen jälkeen. Tämä palautti meidät ammattikorkeakoulujen ykköskaartiin T&K-toiminnan laajuudessa. Myös koulutusvienti ja lukuvuosimaksut olivat kasvusuuntaisia. Nykyistä strategiaa valmisteltaessa vastaavaa painetta taloudelliseen kasvuun ei enää ollut.

Viime vuonna sopimusneuvotteluja varten OKM halusi tietää tarkkaan, mikä on strategiamme ydinsisältö. Tämä sisältö jäi myös kirjattuna JAMKin ja OKM:n väliseen sopimukseen, sekä sanallisine että numerollisine tavoitteineen. Strategiamme ydinsisältöön kuuluvat EduFutura-yhteistyö, korkeakoulumme vahvuusalat biotalous, monialainen kuntoutus ja sovellettu kyberturvallisuus, nousevat alat automaatio ja robotiikka, matkailu ja uudistuva oppiminen sekä strategiaa toteuttava kehittämisohjelma. Vaikka erityisesti vahvuusalat sisältävät vahvoja valintoja ja profiloitumista, ei tämä tarkoita muiden alojen unohtamista. JAMKissa on vahva tahtotila kehittää koulutusta, T&K-toimintaa ja palveluliiketoimintaa myös muilla alueilla. Kaikkein suurimpana yhteisenä päämääränä on laaja-alainen toiminnan uudistaminen uuden sukupolven korkeakouluksi sekä missiomme mukaisesti luoda osaamisesta kilpailukykyä. JAMKin strategian ja OKM:n valtakunnallisten ohjelmien perusteella saimme ministeriöltä strategiarahoitusta n. 40 % enemmän kuin viime sopimuskauden alkaessa. Tästä voinee tehdä johtopäätöksen, että päivitetty strategia oli ministeriön näkökulmasta onnistunut. Paljon on siis tehty oikein.

OKM tulee seuraamaan strategian toteutumista vuosittain. Strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa jää toteutus usein heikommaksi lenkiksi, etenkin julkisissa organisaatioissa. JAMKissa vastaamme tähän haasteeseen jo keväällä 2020 strategian valmistumisen jälkeen tehdyllä strategisella kehittämisohjelmalla, jonka sisältönä on kuusi kohtaa: henkilöstö ja johtaminen, toimivat työelämäyhteydet, uuden sukupolven pedagogiikka, vaikuttava TKI-toiminta, laadunhallinta ja kansainvälisyys. Myös palveluliiketoiminnalla on keskeinen osa edistettäessä uuden sukupolven korkeakoulun vaikuttavuutta. Vuosittain päivitettävä strateginen kehittämisohjelma konkretisoi strategian toteutumisen ja ohjaa tulevat vuodet paitsi koulutusyksiköiden, myös hallinnon toimintaa strategian mukaisesti.

On vielä kertaalleen todettava, että JAMK lähtee uuteen sopimuskauteen ja toteuttamaan uutta strategiaa vahvoista lähtökohdista. Tämä ei ole tapahtunut hetkessä, vaan tähän on tultu kauan jatkuneen tuloksellisen työn ja erinomaisen, osaavan henkilöstön ansiosta. JAMK on Suomessa tunnettu vahvana ja korkeatasoisena ammattikorkeakouluna. Se asema meidän kannattaa säilyttää. Meillä on erinomaiset edellytykset vastata osaltamme niihin tarpeisiin, joita yhteiskunnalla ja joita tärkeimmällä sidosryhmällämme, opiskelijoilla, on. Pyritään jatkossakin edelläkävijyyteen sekä näyttämään tietä uuden sukupolven korkeakouluksi !