Future Factory tuo uuden sukupolven korkeakoulun käytäntöön

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) toteuttaa konkreettisesti visiota uuden sukupolven korkeakoulusta saattamalla opiskelijat monialaiseen yhteistyöhön työelämän tarpeisiin vastaavissa projekteissa.

JAMKin nykyisessä opetussuunnitelmassa on uusi, kaikille tutkinto-opiskelijoille pakollinen Future Factory –moduuli. Moduuliin kuuluvat ”InnoFlash” ja ”Yrittäjyys”-opintojaksot ovat tuttuja kaikille tutkinto-opiskelijoille, mutta nyt myös työelämälähtöiset projektit sisältyvät pakollisiin ja yhteisiin opintoihin. Lisäksi moduuliin kuuluu vapaasti valittavia EduFutura Jyväskylän ja Yritystehtaan järjestämiä yrittäjyysopintoja. EduFutura Jyväskylä on Gradian, JAMKin ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö (EduFutura Jyväskylä – Yksilölliset ja joustavat opinpolut). Yritystehdas taas on hautomo, jossa alkuvaiheen liikeideoista kasvatetaan menestyviä yrityksiä yhteistyössä oppilaitosten kanssa (Uskallatko olla yrittämättä? | Yritystehdas).

Vuosittain Future Factory –projektiopintojaksoa tulee suorittamaan noin 1500 opiskelijaa, josta tuloksena on jopa 15 000 opintopistettä. Monialaiseen valmentajapooliin kuuluu yli 30 eri alojen opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. EduFutura-yhteistyön laajentuessa ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijamäärien lisääntyessä näiden tunnuslukujen voidaan olettaa kasvavan. Käytössä on siis massiivinen työkalu työelämän tarpeisiin vastaamiseen ja opiskelijoiden taitojen kehittämiseen.

Yritystoimeksiantojen lisäksi JAMKin omat tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit (TKI) ovat tärkeä osa Future Factoryn toimeksiantoja. TKI-toimeksiantojen myötä tarjoutuu opiskelijoille mahdollisuus työelämäläheiseen opiskeluun ja yhteistyöhön alueen yritysten kanssa. Toimeksiannot ovat myös mahdollisuus tutustua JAMKin TKI-toimintaan; projektin hallinointiin ja viestintään sekä erilaisiin rahoitusohjelmiin. Opiskelija taas tarjoaa projekteille käsiparien lisäksi tuoreita ajatuksia ja ideoita hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi.

TKI-toimeksiannolla tarkoitetaan projektin työtehtävää, jonka voi toteuttaa opiskelija tai opiskelijatiimi osana opintojaan. Future Factoryyn tarjottavan toimeksiannon lisäksi on mahdollisuus tarjota opiskelijalle harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyötä. Tämän artikkelin tarkoitus on avata Future Factory -prosessia ja tarjota vinkkejä TKI-toimeksiannon suunnitteluun projektin eri nivelvaiheissa.

Future Factory -toimeksiannon eteneminen

Future Factory tarjoaa opiskelijoiden, työelämän ja projektien käyttöön yhteisen alustan, jossa toimeksiantoja ratkotaan monialaisissa opiskelijatiimeissä valmentajien tukemana.

Future Factory -toimeksiantoja saadaan kolmella tavalla: 1) opiskelijoilta itseltään, 2) yrityksiltä ja muilta organisaatioilta 3) sekä JAMKin omista TKI-projekteista, TKI-alustoista ja osaamiskeskittymistä (esim. Robotics by Jamk). Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi testaamista, selvityksiä ja suunnitelmia. Olennaisinta on, että opiskelijat toteuttavat työelämälähtöisen projektin, jossa he soveltavat oman ammattialansa osaamista, pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin ja soveltavat siihen Future Factory -moduulissa saatuja kestävän kehityksen oppeja.

Prosessina Future Factory alkaa siten, että toimeksiantaja ilmoittaa toimeksiannon Future Factory -projektipankkiin. Projektipankkia ollaan parhaillaan rakentamassa, ja valmista tulee olemaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Future Factory -tiimi käy läpi kaikki pankkiin ilmoitetut toimeksiannot ja ottaa yhteyttä toimeksiantajan edustajiin. Yhdessä suunnitellaan, millainen osaamisten yhdistelmä, aikataulu ja resurssien käyttö palvelee parhaiten kyseistä toimeksiantoa. Tämän jälkeen toimeksiantoa tarjotaan opiskelijoiden haettavaksi, ja siihen kiinnitetään valmentajat. Opiskelija itse hakeutuu valitsemaansa projektiin. Toteutuksia käynnistetään viisi kertaa vuodessa, joten työelämän tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti.

Toimeksiantajan polku etenee toimeksiannon ilmoittamisesta sen läpikäyntiin ja opiskelijoista koostuvan tiimin muodostamiseen. Projektin edetessä tehdään välitarkastus ja annetaan palaute. Toimeksianto esitellään toimeksiantajalle ja siitä saadaan loppupalaute ja jatkotoimenpide-ehdotukset.
Kuva 1. Vaiheistettu toimeksiantajan polku

Päävastuun opiskelijoiden edistymisestä, ohjaamisesta ja arvioinnista kantaa nimetty Future Factory -valmentaja. Myös toimeksiantajalta odotetaan ohjausta, erityisesti toimeksiannon käynnistyessä. Tärkeää on myös loppupalaute tuotosten esittelyn yhteydessä tai sen jälkeen. Joskus voi olla tarvetta välipalautteelle ja ohjaukselle myös matkan varrella. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi reagoimista opiskelijoiden kysymyksiin.

Future Factory -valmentajapooliin kuuluu opettajien lisäksi myös TKI-henkilöstöä. Tavoitteena onkin toteuttaa valmennus pareina, joista toinen on Future Factory -poolin vastuullinen valmentaja, toinen esimerkiksi substanssiosaaja. Näin taataan, että projektissa yhdistyy sekä prosessin ohjaaminen että toimeksiannon tarpeisiin vastaaminen.

Toimeksiannot projektin elinkaaren eri vaiheissa

TKI-toimeksiantoja voidaan toteuttaa projektin eri vaiheissa ideoinnista, projektin päättämiseen. Toimeksiantojen luonne ja sisältö yleensä vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa projektia toimeksianto toteutetaan.

Projektien ideoinnissa ja suunnittelussa opiskelijan vastuulla voi olla esimerkiksi taustaselvitysten tai -kartoitusten laatiminen. Lisäksi opiskelija voi tuoda panoksensa hankehakemusvaiheessa esimerkiksi laatimalla projektille riskiarvion tai analysoimalla projektin ns. horisontaalisia periaatteita (esim. sukupuolten tasa-arvo ja kestävä kehitys). Projektin käynnistyessä opiskelija voi olla mukana organisoimassa aloitustyöpajaa tai suunnitella projektin viestintää.

Kaikkiin Future Factory -toimeksiantoihin sisältyy kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamista. Näin varmistetaan kaikille JAMKin opiskelijoille riittävä osaaminen ja ymmärrys kestävään kehitykseen. Näistä opeista on todennäköisesti hyötyä myös TKI-projekteille.

Toteutusvaiheen toimeksiannot riippuvat paljolti projektin luonteesta, mutta yleisimpiä toteutusvaiheen toimeksiantoja voivat olla esimerkiksi erilaiset projektin aikaiset tiedonhankinnat ja selvitykset. Monet viestinnälliset tehtävät ja tapahtumien organisointi voivat olla myös eri alojen opiskelijoille ja opiskelijaryhmille erinomaisia oppimiskokemuksia. Viestintä muutoinkin voi olla asia, johon projektilla on rajallisesti, jos laisinkaan, resursseja.

Projektin loppua kohden viestinnällä on yhä merkittävämpi rooli. Lisäksi tuloksia ja niiden vaikutuksia on syytä arvioida ja raportoida. Opiskelijaa voi hyödyntää myös projektista poikineiden, uusien ideoiden työstämisessä ja jatkojalostamisessa.

Vinkkejä toimeksiantojen suunnitteluun

Alla on tiivistetysti listattu asioita, joita toimeksiantajan olisi hyvä huomioida toimeksiannon suunnittelussa ja valmistelussa. Toimeksiantajan ei kuitenkaan tarvitse ratkaista ongelmia yksin, vaan tukea toimeksiannon tarkentamiseen ja määrittelyyn on saatavilla Future Factory -valmentajilta.

 1. Aikataulu
  • Milloin toimeksiannon on oltava valmis? Onko aikataulu ehdoton?
 2. Kieli
  • Projektin kieli, millä kielellä toivottu lopputuotos tuotetaan? Erityinen kielen ja kulttuurin tuntemus (esim. Kiina)?
 3. Toimeksiannon esittely
  • Esittele toimeksiantoa ja toimeksiantajaa houkuttelevasti ja informatiivisesti.
 4. Osaaminen
  • Minkälaista osaamista toimeksianto edellyttää? Minkä tasoinen (AMK/YAMK) toimeksianto on?
 5. Loppukäyttäjät
  • Esittele loppukäyttäjät. Missä vaiheessa ja miten toimeksiannon tuotoksia hyödynnetään?
 6. Palaute
  • Anna palautetta prosessin aikana ja erityisesti lopuksi, varaa palautteenantoon erillinen tapaaminen. Olisiko mahdollista saada myös loppukäyttäjilta palautetta?

Miten tästä eteenpäin?

Future Factory -moduulin suunnittelu- ja valmistelutyö jatkuu vielä tulevan lukuvuoden, ja se potkaistaan virallisesti käyntiin syksyllä 2022. Ennen tätä info- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään JAMKin henkilökunnalle, ja niistä tiedotetaan erikseen.

Vielä viimeisenä vinkkinä kaikille nykyisille ja tuleville toimeksiantajille: Muista Future Factory mahdollisuutena tulevissa, valmisteilla olevissa projekteissa ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme JAMKin nettisivujen kautta: JAMK Future Factory

Voit jättää myös toimeksiannon suoraan nettisivujemme kautta.

Kirjoittajat

Saila Puukko, KM: Työskentelen JAMKin Teknologia-yksikön hankesuunnittelijana. Olen myös mukana pohtimassa Future Factory -prosessia, sekä tapoja vauhdittaa Jamkin projektitoiminnan ja opetuksen integraatiota. Aiemmassa työpaikassani projektipäällikkönä, olen toiminut myös toimeksiantajana useille opiskelijoille ja opiskelijaryhmille.

Mari Hakkarainen, FM: Koordinoin FF-tiimin kanssa InnoFlash- ja Future Factory –opintoja JAMKissa ja toimin myös yrittäjyys-, innovointi- ja projektiopintojen opettajana. Etsin ja tuotteistan toimeksiantoja yritysmaailmasta ja muista organisaatioista opintojaksoille. Minulla on kokemusta, sekä yrittäjänä, projektipäällikkönä, että opettajana toimimisesta.