Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt joulukuussa 2012

Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön henkilöstöä.

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui joulukuussa 2012. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta syksyllä 2012.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotosten ja tulosten juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

 • Kehittämisohjelmassa on tehty tähän mennessä uraauurtavaa työtä TNO-palveluiden ja niihin liittyvien verkostojen kehittämisessä. Toimijoiden välisestä kilpailuasetelmasta on siirrytty kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Hyödynsaajina ovat sekä asiakkaat että TNO-toimijat.
 • Projektien suurimpana aikaansaannoksena pidetään TNO-toimijoiden verkostoitumista keskenään ja muiden toimijoiden kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
 • Toiminnan rakentaminen yhteistyöverkostojen varaan on kuitenkin haavoittuvaa ja eri tahojen välisestä yhteistyöstä, rooleista ja vastuista tulee sopia jatkossa selkeästi. Verkostoille on hyvä myös nimetä vastuuorganisaatio. Joitakin projektien päättymisen jälkeen jatkuvia verkostojen välisiä yhteistyösopimuksia onkin jo solmittu.
 • Kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös konkreettisia käytäntöjä ja toimintavälineitä, joita voidaan hyödyntää projektien päätyttyä laajemminkin. Tulosten hyödyntämisen edellytyksiin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota viimeisenä toimintavuotena.
 • Noin kolmasosassa käynnissä olevista projekteista sitoutumisen aste oli ainoastaan tyydyttävää. Taustaorganisaatioiden sitouttaminen tulee ottaa keskeiseksi painopisteeksi näissä projekteissa vuonna 2013.
 • Tulosten levittämisessä yksi toimivaksi osoittautunut keino on sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa yhdessä laadittu levittämissuunnitelma, johon kirjataan selkeät tavoitteet, aikataulu sekä eri tahojen roolit ja vastuut tulosten levittämisessä. Mikäli konkreettisia suunnitelmia tulosten levittämiseksi ei vielä ole, on suunnitelma hyvä laatia heti vuoden 2013 alussa.
 • Myös nyt kerätty arviointiaineisto vahvistaa aiemmissa väliraporteissa esitetyn näkemyksen siitä, että kehittämisohjelmassa tulisi edelleen tehostaa työelämäyhteistyötä.
 • Kehittämisohjelman koordinoivien projektien (Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Laituri-projektit) rooli korostuu etenkin juurruttamisen edistämisessä ja tiedottamisessa. Projektien näkökulmasta kehittämisohjelman valtakunnallinen näkyvyys voisi olla suurempaa, näin tuettaisiin samalla alueellista juurruttamis- ja levittämistyötä.
 • Kehittämisohjelman vastuuministeriöiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä aikuisohjauksessa, ja siitä tulisi luoda yhtenäinen ja hallinnollinen organisatorinen kokonaisuus, jonka tukena olisi ministeriöiden yhteinen tahtotila.

Arviointi jatkuu vuoden 2013 eli ohjelmakauden loppuun saakka.

Vuonna 2013 arvioinnin tiimoilta tapahtuu seuraavaa:

 • Elo-syyskuussa Kuntoutussäätiö toteuttaa viime vuosien tapaan sähköisen kyselyn ja työpajan ELO-ryhmän jäsenille. Työryhmä toimii kehittämisohjelman ohjausryhmänä.
 • Huhti-toukokuussa tehdään projektipäälliköiden ja keskeisten ohjelmatoimijoiden teemahaastattelut. Näin pyritään saamaan lisää laadullista aineistoa paitsi projektien kuten myös laajemmin koko kehittämisohjelman tuloksista ja vaikutuksista. Haastattelut toimivat keskeisenä aineistona laadittaessa alkukesästä ilmestyvää väliraporttia.
 • Syys-lokakuussa toteutetaan sähköinen kysely kehittämisohjelman projektien työntekijöille sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajille. Kuntoutussäätiö on yhteydessä jokaiseen projektipäällikköön elo-syyskuun aikana ja pyytää toimittamaan projektihenkilöstön ja keskeisimpien sidosryhmien edustajien sähköpostiosoitteet kyselyn toteuttamista varten. Toivomme jälleen yhteistyötä tältä osin, jotta ohjelmasta ja siihen kuuluvista projekteista saadaan mahdollisimman todenmukainen kuva.
 • Koko arvioinnin loppuraportti valmistuu joulukuussa 2013. Tällöin analysoidaan koko kehittämisohjelman arvioinnin aikana kerätty aineisto.
 • Lisäksi tänäkin vuonna Kuntoutussäätiö on mukana tukemassa projektien itsearviointityötä.

Lisätietoja arvioinnista antavat:

Kuntoutussäätiössä arviointipäällikkö Henna Harju, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi ja työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastaja Varpu Taarna, etunimi.sukunimi@tem.fi

Katso myös:

Kehittämisohjelman arvioinnin väliraportti

Kehittävä arviointi-projektin kotisivut OpinOvessa