Yhteistyöllä kohti elinikäisen ohjauksen toimintamallia

Header_3_2014_matala

Opin ovi -hankeperheeseen kuuluva LAITURI-projekti tukee ELY-keskusten toimintaa elinikäisen ohjauksen kehittämisessä vuoden 2014 loppuun saakka. Tukea tarjotaan alueellisten yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) käynnistämisvaiheeseen, niin konsultaatioiden kuin erilaisen vertaistoiminnan järjestämisen muodossa, myös nuorisotakuuseen liittyen. ELO-ryhmien – ja siten myös LAITURIN toiminnan – päämääränä on laadukkaasti ja koordinoidusti toimiva alueellinen palvelukokonaisuus. Alueiden ELO-toiminnassa on parhaillaan käynnissä toimintasuunnitelmien laatimisen vaihe, johon LAITURI on alueille jalkautumisen lisäksi ollut tuomassa panoksensa jäsentämällä elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta ns. ELO-toimintamallin avulla.

Elinikäisen ohjauksen toimintamallin elementtejä.
Elinikäisen ohjauksen toimintamallin elementtejä. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Tarve toimintamallin ja elinikäisen ohjauksen kokonaiskuvan hahmotukseen on esitetty useissa yhteyksissä, ja haaste konkretisoitui vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta asetetun tehtävän myötä. Toiminnallisissa tulossopimuksissa määritetty tehtävä koski ELY-keskusten roolia alueellisten ELO-ryhmien muodostamisessa. Tehtävä oli uusi ja haastoi alueita suunnittelemaan toimintaa verraten itsenäisesti ja aluekohtaisesti, niin yhteistyöryhmien kokoonpanon, toiminnan fokusoinnin kuin rajaustenkin osalta.

Asiantuntijaryhmästä tukea ideointiin

Elinikäistä ohjausta on määritelty ja sen mallinnusta on hahmoteltu vuoden 2013 kesästä alkaen LAITURIn kokoaman erillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Tavoitteena on ollut palvella alueellisen kehittämistyön ja itsearvioinnin lisäksi valtakunnallisia linjauksia, mm. eri tasoilla tehtävää laatu- ja strategiatyötä. Ryhmässä ovat olleet edustettuina LAITURIn lisäksi Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Koordinaatti-hanke, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Savon koulutuskuntayhtymä. Myöhemmin mukaan tuli myös Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, joka tukee tutkimuksellisesti elinikäisen ohjauksen alueellista organisoitumista.

Työhön on saatu mukaan työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat, jotka ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksien mukaan vuoden 2014 alkupuoliskolta lähtien. Työn tuloksia on tähän mennessä esitelty mm. valtakunnallisessa Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä ELO:ssa. Keskeisintä kehitettävässä toimintamallissa on ollut koota elementtejä, joiden avulla alueet voivat fokusoida ja suunnata toimintaansa. Malliin on koottu aineksia, joihin voidaan ottaa aluetasolla kantaa niiden erityispiirteet huomioon ottaen, ja siten määritellä elinikäistä ohjausta toiminnallisesti ja käytäntölähtöisesti.

Toimintamallin elementtejä

Mallin osioita ovat ELO-toiminnan tavoitteet (mm. yhteisesti sovittava elinikäisen ohjauksen toiminnallinen määrittely ja rajaukset, alueellisen koordinoinnin luonne ja sisältö, fokusointi ja valinnat, seuranta ja laadunhallinta), ELO-toiminnan organisointi (mm. ELY-asiantuntijoiden rooli, yhteistyön käytännön toimintamuodot ja johtaminen, toimijoiden osallistaminen, resurssointi), ELO-toiminnan tehtävät ja menettelytavat (suunnittelu ja dokumentaatio, sopimukset, ennakointityön hyödyntäminen, rakennerahastokauden tulosten hyödyntäminen, yhteistyö muiden verkostojen kanssa, tiedotus), ohjausosaamisen kehittäminen (mm. koulutus- ja uravalintaan tarvittava koulutusosaaminen, ohjauspalvelujen järjestämisosaaminen, yhteistyö- ja verkosto-osaaminen) sekä tarvittava tutkimuksellinen ja muu tuki ELO-toimintaan (toiminnan ohjaus, konsultaatio, vertaistyöskentely, ministeriöiden työkokoukset ja koulutukset).

Toimintamalliin on koottu myös valtakunnallisen ohjauksen muotoja sekä eritasoisia strategisia linjauksia, alkaen eurooppalaisen ELGPN-verkoston (European Lifelong Guidance Policy Network) linjauksista sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden linjauksista.

Mallinnuksen työversio oli esillä viimeksi 17.-18.3.2014 Salmiassa järjestetyssä ELY-keskusten TNO-asiantuntijoille järjestetyssä seminaarissa. Mallin työstäminen jatkuu yhdessä näiden asiantuntijoiden kanssa VOKESin ylläpitämällä sähköisellä alustalla, joka tarjoaa TNO-asiantuntijoille jatkossa tärkeän ja systemaattisen yhteistyömuodon.