Kuinka kehittää ohjaustoimintaa työpaikoilla?

Header_8_2014_matala

TOKI-projektin projektipäällikkö Teea Oja muistelee vuosien varrella nähtyä ja koettua.

Hep, kuului Oulun Aikuiskoulutuskeskuksesta syksyllä 2009! Silloin TEM kyseli, olisiko valtakunnassa jollain taholla kiinnostusta lähteä kehittämään työpaikoilla tapahtuvaa ohjaustoimintaa. Olin itse toiminut jo pitkään pääasiassa työttömien työnhakijoiden uraohjaajana ja pohtinut, kuinka työssä oleva aikuinen voisi saada tukea ja ohjausta omalle urapolulleen. Tässä kohtaa siis tarve ja tekijä kiinnostuksineen ja ideoineen kohtasivat!

Uudenlaisia työntekijöiden ohjauspalveluita

Ohjausalan tutkimusten ja kartoitusten mukaan erityisesti pk-yrityksessä työskentelevät ovat aliedustetussa asemassa ohjauksen suhteen. Muutenkin ohjauksen kehittämisen painopiste on ollut nuorissa ja opiskelijoissa sekä aikuisohjauksessa työttömissä työnhakijoissa ja muissa elämänpolun siirtymävaiheissa elävissä. Työssä oleva aikuinen on jäänyt vähäisemmälle huomiolle, eikä työpaikalla tapahtuvaa ohjaustoimintaa ole tätä ennen laajamittaisesti kuvattu, kehitetty ja jäsennelty.

Nykymaailman menossa aikuinen vaihtaa alaa, ammattia ja työtehtävää useastikin työuransa aikana. Yhä korkeammin koulutetulla kansakunnalla on ambitioita työn ja urapolun suhteen, joihin he toivovat työyhteisöjen voivan vastata. Ja työyhteisöt kyllä tiedostavat, että motivoitunut, hyvinvoiva työntekijä tuottaa parempaa tulosta – niin palvelun laatuna kuin rahassa laskettuna. Tähän työelämäohjaus tuo kohtaamispisteen: työntekijän toiveiden ja tavoitteiden ja toisaalta työyhteisön tarpeiden ja tavoitteiden keskelle.

TOKIssa on järjestetty suuria seminaareja.
TOKIssa on järjestetty suuria seminaareja.

TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti käynnistyi maaliskuussa 2010 tavoitteenaan edistää työpaikoilla tapahtuvaa ohjaustoimintaa. Projekti on pyrkinyt tarjoamaan Pohjois-Pohjanmaalla työyhteisöjen avainhenkilöille – johtajille, esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille – tietoja, taitoja, osaamista ja välineitä työntekijöiden ohjaamiseen liittyen. Päätimme tutkailla, voisiko avainhenkilö itse toimia ohjaajana tai ohjauksellisemmin. Tuntemalla ohjauksen merkitystä, hyötyjä, toimintamalleja, palveluntarjoajia ja yhteistyöverkostoja avainhenkilöt myös mahdollistaisivat laajemman ohjaustarjonnan työpaikoilla.

Projektissa lähdimme liikkeelle työyhteisöjen tarpeiden kartoituksesta. Jo toimitus- ja henkilöstöjohtajien haastattelukierroksen aikana hankeideamme avainhenkilöiden valmentamisesta koulutusohjelman avulla sai vahvasti kannatusta. Ensimmäiseen koulutusohjelmaamme ”Taitoa työelämäohjaukseen” hakeutui syksyn 2010 aikana yli 120 henkilöä. Yhden koulutusryhmän sijasta vedimmekin vuoden 2011 aikana kolme ryhmää Oulun ja Raahen seutukuntien alueella. Keväällä 2012 laajensimme toimintaamme Koillismaalle tarjoten täsmällisiä työelämäohjauksen valmennuksia alueen työyhteisöille. Syksyllä 2012 käynnistyi toinen Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuskokonaisuus Oulussa yli 30 osallistujan voimin.

Työyhteisöjen toiveet huomioitiin

Suurten tapahtumien ohella on järejstetty pienempiä koulutustapahtumia ja aamupalainfoja.
Suurten tapahtumien ohella on järejstetty pienempiä koulutustapahtumia ja aamupalainfoja.

Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuksessa yhdistimme projektisuunnitelman ja rahoittajan tavoitteita ja toiveita (esim. aikuiskoulutustarjonnan kysynnän kasvu, palvelujen tunnettavuus ja laajamittaisempi hyödyntäminen, kansalaisten ammatillinen liikkuvuus, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut työntekijän omaehtoisen urapolun suunnittelun tueksi) sekä työyhteisöistä nousevia, ajankohtaisia ja täsmällisiä kehittämistoiveita (esim. osaamiskartoitukset, työnkuvien räätälöinti, paremmat palaverit, toimivammat kehityskeskustelut ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen). Näistä aineksista loimme uudenlaisen koulutusohjelman, joka tarjosi työyhteisöjen avainhenkilöille aineksia ohjauksen kokonaisuuden hahmottamiseksi ja kehittämiseksi siten, että työssä oleva aikuinen saisi työpaikallaan parempaa ohjausta uralleen, ohjausta ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ohjausta koko elämäänsä ja työhönsä kokonaisvaltaisesti.

Projektin aikana yhteensä 472 henkilöä on osallistunut pitkäkestoiseen toimintaan ja 516 henkilöä lyhytkestoiseen toimintaan. Opiskelijatyöpäiviä on kertynyt yhteensä 3279 kpl. Työyhteisöjä on ollut mukana julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta yhteensä 131 kpl. Edustettuina ovat olleet mm. kaupan ala, metalli- ja puuteollisuus, ICT-ala, puhdistuspalveluala, opetus- ja kasvatusala sekä sosiaali- ja terveysala.

Palautteet kiitettäviä

Palautteiden perusteella olemme onnistuneet hyvin. Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmaan (7 op) kuului yhteensä 8-9 lähiopetuspäivää, käytännönläheisiä työhön sovellettavia etätehtäviä sekä työyhteisökohtaisesti räätälöityä työelämäohjauksen konsultointia.

Kyselyyn vastaajia neljässä koulutusryhmässä vuosina 2011–2013 yhteensä 94 henkilöä.

Taulukko1

Yleisen onnistumisemme lisäksi kysyimme osallistujilta, kuinka he kokivat koulutuksen päätyttyä oman osaamisensa ja työyhteisönsä tilanteen työelämäohjauksen suhteen.

Taulukko2

TOKI-projektissa on järjestetty suuria seminaareja.
Matkan varrella on opittu paljon uutta. Hauskaa on ollut, kuten kuvasta näkyy!

Syksyllä 2013 päättyneen koulutusohjelman jälkeen olemme benchmarkanneet ja verkostoituneet kansainvälisesti. Matkallamme Tanskaan ja Islantiin toimimme myös innoituksena Islannin aikuisohjauksen kehittämiskeskukselle, joka haki ja käynnisti viiden maan yhteisen työelämäohjauksen Erasmus+ -hankkeen – OAKK etuoikeutetusti mukana yhtenä partnerina. Hanke toimii ajalla 11/2014 – 10/2016 tutkien, vertaillen ja jakaen työelämäohjauksen hyviä käytäntöjä viiden osallistujamaan kesken.

Matkamme työelämäohjauksen parissa on ollut antoisa, mielenkiintoinen ja yllättäväkin. Toivottavasti olemme onnistuneet tunnistamaan niitä timantteja, joista muutkin voivat hyötyä hankkeemme päätyttyä. Tutustu monipuoliseen materiaaliimme (mm. tutkimuksia, matkaraportteja, koulutuspalautteita ja artikkeleita) nettisivujemme kautta (Tyoelamaohjaus.fi) ja sukella sinäkin työelämäohjauksen maailmaan!

Projekti päättyy 28.2.2015. Järjestämme loppuseminaarin 7 reseptiä parempaan työelämään Oulussa 20.1.2015. Seminaari on kutsuseminaari, mutta jos kiinnostuit, kysele vapaita paikkoja (teea.oja@oakk.fi)!

Talven odottelun terveisin,
Teea Oja
projektipäällikkö