Elina Suni

Yrittäjän työkyky on yrityksen kivijalka

Työkyky rakentuu unen, palautumisen ja liikunnan ympärille – yrittäjälläkin. Kun nämä kolme tekijää ovat keskenään tasapainossa, ihminen on resilientti eli pystyy suoriutumaan paremmin erilaisista työelämässä vastaan tulevista vaikeista tai stressaavista tilanteista.  Kolmikon tärkein elementti on uni, sillä se määrittelee pitkälti seuraavan päivän. Hyvä palautuminen on seurausta riittävästä ja laadukkaasta unesta. Myös työpäivään pitäisi sisällyttää palauttavia…

Jatka lukemista

RoboCountryside: Tulevaisuutta rakentamassa

Miten luoda robotiikasta menestystekijä? Automaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä. Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen sekä yritysten menestymisen. Moni kokee, että toimintaympäristön jatkuva muutos on ainoa ennustettavissa oleva ilmiö ajassamme. Näin ehkä onkin, mutta muutos ei välttämättä ole negatiivinen tekijä, vaan se saattaa merkitä myös mahdollisuutta liiketoiminnan…

Jatka lukemista

Jos olisi vaikka jotain järkevää tekemistä

Mikä saa nuoren aikuisen lähtemään mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan? Mitä nuoret odottavat sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävältä avokuntoutukselta? MATKA-ryhmäläisten kertoman mukaan tärkeää on ainakin mielekäs tekeminen, vertaistuki ja itseluottamuksen lisääminen. MATKA-ryhmätoimintaa kehitetään ja arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa MATKA – Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille -hankkeessa. Ryhmien toteutuksesta vastaa Nuorten…

Jatka lukemista

Viljelijän tärkeintä työvälinettä huolletaan halaamalla

Parisuhde on maatalousyrittäjän tärkein työväline. Tämän väitteen näyttäisi isoilla kirjaimilla allekirjoittavan niin keskisuomalaiset viljelijät kuin heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Vastaavaan tulokseen tuli myös Melan vuoden 2015 työhyvinvointikysely, jonka mukaan viljelijöiden keskeisin työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuki on toimiva parisuhde. Näistä lähtökohdista syntyi Yksissä-hanke. Maaseuturahaston rahoittaman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Parisuhdekeskus Katajan toteuttaman hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa…

Jatka lukemista

Nuoruuden ja työttömyyden oravanpyörässä

ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille –projekti on Keski-Suomen ELY -keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama toimintalinjan 5 (ESR) hanke, joka pyrkii helpottamaan alueen nuorisotyöttömyyttä. Hankkeen kantavana teemana on ollut arjenhallinta- ja työelämätaitojen kehittäminen: luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Tätä kautta voidaan päästä kohti laajempia tavoitteita, kuten arjenhallinta, työura sekä…

Jatka lukemista

TKI-toiminta osaksi opintojakson toteutusta – kokemuksia IKÄ-MATKA-hankkeesta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sisältyy osaksi ammattikorkeakoulujen tehtävää, joka määritellään Ammattikorkeakoululain (932/2014) neljännessä pykälässä seuraavasti: ”… Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” Ammattikorkeakouluilla nähdään olevan vahvaa osaamista TKI-toiminnassa…

Jatka lukemista

Osallisuus työn ja työyhteisöjen kehittämisessä

DIKO-hankkeessa sovellettiin laajasti osallistuvan kehittämisen ajatusta ja menetelmiä. Hankkeen eri vaiheissa kehittämistyöhön osallistui sekä yritysten ja työyhteisöjen johtoa ja omistajia että henkilöstöä ja myös luottamushenkilöitä. Laajan osallistumisen tavoite oli luottamuksen ja sitoutumisen aikaansaaminen ja syventäminen. Osallisuudella tavoittelimme myös luovuuden ja innovatiivisuuden löytämistä. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat tutkimusten mukaan tuottavuuteen ja työhyvinvointiin positiivisesti (ks. Heikkilä,…

Jatka lukemista

Asiakaslähtöinen ja toimintakykyä edistävä hoitotyö työn kuormituksen keventäjänä

Edellisessä DIKO-hankkeen blogissa kuvattiin, miten hoitotyön kuormitustekijöihin voidaan vaikuttaa ergonomian eri osa-alueita kehittämällä. Tämä blogi kertoo siitä, miten DIKO-hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöistä ja asiakkaan toimintakykyä edistävää hoitotyötä, työyhteisön yhteisiä käytäntöjä asiakkaan avustamisessa ja hoitotyön dokumentoinnissa. ASIAKAS KESKIÖSSÄ? Toimintakykyä edistävä hoitotyö Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkälti se, miten asiakas selviää jokapäiväisestä elämästään. Tätä asiakkaan toimintakykyä voidaan tarkastella…

Jatka lukemista

Etäkuntoutuksen käsitteet ja haasteet – ajatuksia EETU -hankkeen päättyessä

Käsitteiden viidakko

Kela toteutti laajan etäkuntoutuksen hankkeen vuosina 2016-2019, johon valittiin kaiken kaikkiaan 13 erilaista projektia. Tätä ennen Kela julkaisi selvityksen taustoittamaan etäkuntoutuksen tilannetta ja käsitteistöä. Selvitysraportissa kuvataan myös etäkuntoutuksen yleiset suositukset sekä tietoturvan erityissuositukset (Salminen, Hiekkala ja Stenberg 2016). Kyseisessä raportissa esitetään etäkuntoutuksen määritelmä (Salminen ym. 2016, 11), joka on nähdäksemme ensimmäinen virallinen määritelmä kuntoutusalalla.

Jatka lukemista