RoboCountryside: Tulevaisuutta rakentamassa

Miten luoda robotiikasta menestystekijä? Automaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä. Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen sekä yritysten menestymisen. Moni kokee, että toimintaympäristön jatkuva muutos on ainoa ennustettavissa oleva ilmiö ajassamme. Näin ehkä onkin, mutta muutos ei välttämättä ole negatiivinen tekijä, vaan se saattaa merkitä myös mahdollisuutta liiketoiminnan kehittämiselle, uusille tuotteille, palveluille jne.

Muutoskyvykkyys ja mielikuvat

Loppuvuodesta 2018 käynnistyneen RoboCountryside – Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon (tässä tapauksessa ensisijaisesti palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka sekä XR eli laajennettu todellisuus) liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä.

Hankkeen edetessä on käynyt ilmi, että robotiikan ja automaation hyödyntämisen osalta kehittämisen avainkäsite on muutoskyvykkyys. Tällä tarkoitetaan yksilön ja yrityksen kykyä hyödyntää käytössä olevia voimavaroja ja osaamista eri muutostilanteissa ja ympäristöissä. Muutoskyvykkyys on mahdollista jakaa kolmeen osaan:

  • Strategisella kyvykkyydellä voidaan luoda kilpailuetua ja erottautua kilpailijoista asiakkaiden silmissä.
  • Operatiivinen kyvykkyys merkitsee uusien toimintamallien käyttöönottoa ja toiminnan kaikinpuolista tehostamista.
  • Dynaamiset kyvykkyydet merkitsevät puolestaan heikkojen signaalien tunnistamista ja nopeaa reagointia muuttuneisiin asiakastarpeisiin.

Muutoskyvykkyyden osalta avaintekijäksi näyttää muodostuvan robotiikkaan ja automaatioon liittyvien mielikuvien ja asenteiden muutos. Arkitieto ja näyttöön perustuva kokemus tarjoavat erilaiset näkemykset niin yksilöille, yhteisöille kuin yrityksillekin robotiikasta. RoboCountryside-hankkeen tehtävänä on luoda yhteinen tietoon perustuva käsitejärjestelmä ja mallintaa demonstraatioilla robotiikkaa ja sen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tiedon ja osaamisen kasvattaminen on keino edistää maaseudun elinvoimaisuutta sekä tukea mikro- ja pk-yritysten toimintaa.

Valinnan paikka

Uhkakuvana on, että osa yrityksistä ja kansalaisista syrjäytyy uuden teknologian yleistymisen myötä. Suomessa hankalimmassa asemassa ovat ikääntyneet, syrjäisemmillä seuduilla asuvat ja kouluttamattomat nuoret. Palveluyritysten ja maatilojen osalta haasteena on suhteellisen kilpailukyvyn heikentyminen. Muutos koskettaa siis kaikkia, asemasta ja tehtävästä riippumatta. Kukaan ei ole siltä turvassa omalla mukavuusalueellaan. Kaikki työ tehtävästä ja asemasta riippumatta vaatii tekijältään ja työyhteisöltä joustavuutta, soveltamista ja ennakointia eli resilienssiä. Resilienssi mahdollistaa sujuvan ja joustavan toiminnan yllättävissäkin tilanteissa, joita muodostuu digitalisaation, robotiikan ja automatisaation yleistymisen myötä. Ongelmatilanteita ratkaistaan muutoskyvykkyydellä, osaamisella ja tiedolla. Nämä ovat kohdealueita joihin pyritään vaikuttamaan RoboCountryside-hankkeen kautta.

Robotiikan yksi keskeisistä haasteista on sukupolvirajat ylittävä ymmärrys

RoboCountryside maaseudun elinvoimaisuuden vahvistajana

Projektin tarkoituksena on luoda tiedottamiseen ja pilotointiin soveltuva liikuteltava, robotisaatioon pohjautuva demonstraatioympäristö, jonka avulla tuetaan maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun nuoret ja ikääntyneet sekä työikäiset seuraavien yritysryhmien kautta: maaseudun pää- tai sivuelinkeinoa harjoittavat tai suunnittelevat maatalousyrittäjät, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yritykset (alle 50 hlöä työllistävät) sekä kuntapäättäjät ja kehittäjät. Tuloksia arvioidaan niin perinteisillä mittareilla ja menetelmillä kuin digitaalisen etnografian keinoin.

Hankkeen toimenpiteet on ryhmitelty viiteen työpakettiin, jotka ovat:

  • Uusimman tiedon hyödyntäminen sekä demonstraatiotoimintamallin ja -ympäristön rakentaminen
  • Yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden tukeminen
  • Toimintakulttuurin muutos ja yrittäjyys
  • Arviointi, dokumentointi ja tulevaisuus
  • Tiedottaminen

Karkeana työnjakona on, että yritykset kuvaavat, kokeilevat ja ideoivat erilaisia käytänteitä, joita sitten pyrkivät hankkeen tukemana jäsentämään, tulkitsemaan ja ymmärtämään yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden kanssa. Ajoittain jopa sukupolvirajat ylittäen.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä hankkeen toteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Blogin on kirjoittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työskentelevä asiantuntija Tapio Mäkelä ja projektiasiantuntija Toni Pekkola.

Kuvat: Toni Pekkola