mies istuu kuulokkeet päässään.

Hengityksestä hyvinvointia – “Ei hassumpaa, miksi ei” 

Emme ehkä useinkaan tule ajatelleeksi, kuinka suuri mahdollisuus meillä on hengityksen avulla vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteemme. Hengitys on vaistomainen toiminto, jota ilman emme olisi olemassa. Tutkimusten mukaan hengitämme sisään ja ulos noin 25 000 kertaa päivässä (Nestor 2020). Silti moni meistä on kadottanut kyvyn hengittää oikein. 

Myös musiikilla on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia ihmisen tunteisiin sekä kehon ja mielen terveyteen monella tavalla ja tasolla. Miten nämä kaksi asiaa; musiikin ja hengityksen, voisi sitten yhdistää? 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistoteuttamassa MUS&TE- Musiikista etähoivaa ja terveyttä -hankkeessa tätä asiaa lähdettiin kehittämään yhdessä. Kehittämishankkeessa haluttiin luoda moniammatillista yhteistyötä ja digitaalisia menetelmiä, joita hoitohenkilöstö voisi hyödyntää osana arjen luovaa hoitotyötä. Musiikin merkitys tiedostetaan ikääntyneiden palveluasumisessa, mutta hoitoalalla ei aina ole tarvittavaa musiikkialan osaamista tai rohkeutta käyttää musiikkia osana omaa työtä.  

Musiikki hengityksen tukena 

Hankkeen aikana sävellettiin hengitysmusiikkia, joka auttaa hengittämään hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla. Muusikot Jutta Toivanen ja Olga Kolari sävelsivät musiikkia, jota voidaan käyttää erityisen RFB eli Resonanssitaajuus- hengitysmenetelmän apuna. RFB-menetelmä perustuu hitaaseen hengitykseen (noin kuusi hengityksenkiertoa minuutissa), mikä tasapainottaa autonomista hermostoa, vahvistaa tunnesäätelyä ja vähentää stressiä (Brabant 2018).  

Hankkeen aikana testattiin miten hengitysmusiikki auttaa ikääntyneiden asukkaiden rentoutumisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukena sekä kuinka kyseinen RFB-menetelmä jalkautuu käytännön työelämään ja arkeen. 

Kehittämisyhteistyötä 

Yhtenä kehittämiskumppanina MUS&TE- hankkeessa toimi Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhuspalveluyksikkö Jokihovi. Sen asukaskunta koostuu pääosin ikääntyneistä muistisairaista. Musiikin vaikutuksia muistisairauksiin on tutkittu paljon ja aihe on tärkeä, sillä muistisairaudet yleistyvät voimakkaasti väestön ikääntyessä. Tämä tarkoittaa, että myös vanhuspalveluiden tarve kasvaa. Tarvitsemme erilaisia työkaluja sekä toimintoja, jotka tukevat ikäihmisen arkea ja toimintakykyä (Tammela 2022). 

Aluksi Jokihovin henkilökunta kokeili itse käytännössä, miten RFB-menetelmä toimii. Tämän jälkeen he miettivät, miten kyseistä menetelmää voisi soveltaa omien asukkaiden kanssa. Resonanssitaajuushengitysmenetelmässä keskeistä on löytää oma resonanssitaajuusnopeus ja hengittää sen tahdissa. Muistisairaiden ikäihmisten kognitiivinen kyky ei mahdollista tätä optimaalista hengittämistä, mutta hengitysmusiikki itsessään hyödyttää ja tavoittaa muistisairaan asukkaan. 

Jokihovissa hengitysmusiikkia hyödynnettiin ryhmätoiminnoissa, rentoutumisen tukena, hierontatuokiossa, taustamusiikkina kädentöitä tehtäessä ja maalattaessa sekä mukana osana muitakin toimintakokonaisuuksia. 

Yksilökohtaamisissa hengitysmusiikkia käytettiin osana asukkaita pelottavissa tai jännittävissä hoitotoimenpiteissä, kuten verenpainemittauksen aikana, suihkutoiminnoissa sekä ylipäätään rauhallisen tunnelman luomisessa. Hoitohenkilökunnan palautteen mukaan RFB-hengitysmusiikki auttoi “oman flow-tilan löytämisessä”, edesauttoi osallistujien keskittymistä” sekä “loi rauhallista ja rentoa tunnelmaa”.  RFB-musiikki toimi myös käytöshäiriöiden vähentämisen tukena.   

RFB-musiikki oli käytössä myös osana erään asukkaan saattohoitoa. Hoitohenkilöstö sekä omaiset kokivat, että musiikista oli hyötyä saattohoidettavalle asukkaalle hänen vierellänsä istuttaessa sekä kosketettaessa. Myös hoitohenkilöstö koki musiikista olevan tukea heille itselleenkin.  

Laajempi tietoisuus hengitysmusiikin käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista saavutti ryhmäkodin henkilökunnan ja sitä hyödynnettiin sekä asukkaiden että työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. RFB-hengitysmusiikin käyttö opetti henkilökunnalle keinoja, kuinka he voivat kiireisen työpäivän aikana rentoutua ja rauhoittua hetkeksi musiikin avulla. Asukkaille musiikki loi tärkeän väylän tunne- ja vireystilan säätelyyn, mahdollistaen matalan kynnyksen osallistumisen ja yhdessä jaetun hetken, jolla on tärkeä merkitys ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta. 

Kirjoittaja  


Riikka Karvonen, asiantuntija MUS&TE -hanke 

Tuntiopettaja Jamk, Musiikki  

etunimi.sukunimi@jamk.fi 

+358504712234 

Lähteet: 

Brabant, O. 2018. Using Altered States of Consciousness in Improvisational Music Therapy: The Potential of Resonance Frequency Breathing. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.  Viitattu 12.6. 2023. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59630 .  

Nestor, J. 2020. Hengitys: Uutta tietoa kadonneesta taidosta. Viisas Elämä Oy.  

Tammela, A. 2022. Kansakoululaisten lauluaarteisto: Jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Viitattu 12.6. 2023. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79408

MUS&TE – Musiikista etähoivaa ja terveyttä -hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteishanke, jossa tuodaan musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa edistetään musiikki- ja hoitoalojen moniammatillista yhteistyötä kehittämällä digitaalisia toimintamalleja. Hankkeessa luodaan myös alusta, jonka avulla musiikin ammattilaiset voivat kohdentaa digitaalisia musiikkituotteita eri asiakasryhmille. Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. 

 MUS&TE-hankkeen aikana luotu soitava.fi alusta tarjoaa työkaluja musiikin hyödyntämiseen hoitoalalla. Alustalta löytyy muun muassa: resonanssitaajuushengitysmusiikkia. Kappaleet ovat kestoltaan noin 10 minuuttia sisältäen hengitysvihjeitä, jotka kertovat, milloin tulee hengittää sisään ja milloin ulos. Sivustolta löytyy myös menetelmän opastusvideo, visuaalinen tuki hengitysmenetelmän harjoittelemisen tueksi sekä tutkimusmateriaalia. Nämä ovat maksuttomasti kaikkien hyödynnettävissä.   

Lisätietoja:  

www.soitava.fi 

www.jamk.fi/muste