ihmisjoukko juhlii kuvaruudun edessä

Yhteisölliset pelitilaratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kohtaamisille

Digitaalinen pelaaminen kiinnostaa yhä useampaa suomalaista ja sillä on merkittävä rooli nykyajan mediakulutuksessa. Pelaaminen onkin vakiintunut osaksi etenkin nuorten ja nuorten aikuisten elämää. Nuoret kokevat pelaamisen trendikkäänä harrastuksena (EHYT ry. 2022) ja peliverkostot ja osallisuus peliyhteisöihin ovat heille merkityksellisiä (mm. Kemppainen 2020). Myös kilpapelaaminen ja striimaaminen ovat nousevia kiinnostuksen kohteita (Kinnunen, Tuomela & Mäyrä 2022). Nuorten ikäryhmien suosiossa olevat pelit ja kilpapelaaminen, sekä uudenlaiset tila- ja palveluratkaisut tarjoavatkin kunnille ja oppilaitoksille täysin uudenlaisia työtapoja ja mahdollisuuksia nuorten kohtaamiselle.  

Jyväskylän ammattikorkeakouluun perustettiin vuonna 2020 kaksi huippuvarusteltua GamePit-pelitilaa, jotka toimivat käytännönläheisinä oppimisympäristöinä. Tiloissa on 12 pelitietokonetta varusteineen, pelikonsoleita sekä mahdollisuuksia yhteiseen kokoontumiseen. Tiloja onkin hyödynnetty Jyväskylän alueella aktiivisesti tapahtumien tuottamisessa, valmennuksissa, kaupungin iltapäiväkerhotoiminnassa, opiskelijoiden kohtaamispaikkana, sekä erilaisten projektien toteuttamisympäristönä. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pelaten duuniin! -projekti, jossa pelitiloja hyödynnetään työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten valmennusryhmissä.  Valmennusten keskiössä ovat tavoitteellinen digipelaaminen sekä siihen integroitu työ- ja hyvinvointivalmennus. Lisäksi toiminnan tavoitteena on ollut hyvinvoinnin tukeminen ja e-urheilu- ja pelialaan liittyvien työllistymispolkujen pohtiminen. Projektissa digipelaaminen nähdäänkin motivoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden apuvälineenä. Valmennusten yhteydessä tehdään haastatteluja tilaratkaisuihin liittyvistä osallisuuden kokemuksista. Lisäksi hankkeessa ollaan kiinnostuneita työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten palveluiden kehittämisestä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa tuotetaan toimintamalli yhteisöllisen pelaamisen strukturoidusta hyödyntämisestä nuorten ja nuorten aikuisten tukemiseksi.  

Pelaten duuniin! -projektissa on huomattu, että nuoret motivoituvat ihan eri tavalla mukaan toimintaan, kun keskiössä on yhteinen, ohjattu pelaaminen ja sen oheen liitetään esimerkiksi oman hyvinvoinnin tai osaamisen pohdintaan liittyviä teemoja. Moni osallistuja onkin kuvannut, että: ”En olisi lähtenyt mukaan toimintaan, ellei siihen olisi liittynyt myös pelaamista”. Pelaaminen on madaltanut kynnystä osallistua sekä auttanut jopa voittamaan sosiaalisia pelkoja, kun pelaaminen livenä yhdessä muiden kanssa kannustaa osallistumaan: ”Valmennukseen osallistuminen pienryhmässä on luonut sen, että on ollut helpompi tutustua toisiin osallistujiin ja helpompi ymmärtää toista”. Osallistujien mukaan fyysisesti yhdessä pelaaminen on lisännyt myös tiimihenkeä, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhteisöllisyyden kokemuksia: ”Pelaaminen on ollut yhteinen juttu. On voinut jakaa itselle tärkeän asian toisten kanssa”. 

Tätä pilottitoimintaa on hyödynnetty myös laajemmin Keski-Suomessa yhteisöllisten pelitilojen suunnittelussa ja toteutuksessa työpajatoiminnan yhteyteen, esimerkiksi Laukaan Vattipajalla sekä Saarijärven Visio-Säätiöllä. Ajatuksena on, että pelitilat olisivat mahdollisimman monipuolisessa käytössä ja niihin voisi nivoa muun muassa matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa. Myös Pelaten duuniin! -valmennusmalleja on juurrutettu osaksi näiden yhteistyökumppaneiden pelitilojen toimintaa ja alustavat kokemukset niistä ovat kannustavia. Toiminta tavoittaa työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia, koska pelaaminen kiinnostaa ja monet kaipaavat myös livekohtaamisia itselle merkityksellisen harrastuksen äärellä. 

Kirjoittajat 


Katja Kokkinen  

Lehtori, Pelaten duuniin! -projektin projektipäällikkö 

etunimi.sukunimi@jamk.fi


Tuomas Rauhansalo 

Vanhempi asiantuntija, Pelaten duuniin! -projektin työelämävalmentaja 

etunimi.sukunimi@jamk.fi  


Pelaten duuniin! -projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus. Projekti toteutetaan 1.3.2021-30.11.2023 ja toiminta-alueena on koko Keski-Suomi.  

Lisätietoja Pelaten duuniin! -projektista: www.jamk.fi/pelatenduuniin 

Pelaten duuniin –projektin tavoitteena on ollut edistää työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten työelämään kuntoutumista vahvistamalla heidän hyvinvointiansa, sosiaalista osallisuutta sekä työelämävalmiuksia digi- ja kilpapelaamista hyödyntämällä. Projektissa digipelaaminen nähdäänkin merkityksellisenä ja mielekkäänä toimintana, jonka kautta on mahdollista lähestyä pelaajan elämäntilannetta erilaisista näkökulmista. 

GamePit Pro -pelitilan esittely: https://www.youtube.com/watch?v=ubkFuRYbGMw 


Lähteet  

EHYT ry. 2022. Digipelaamisen trendikkyys nuorten silmissä kasvaa. Verkkojulkaisu. Viitattu 20.6.2023. https://www.sttinfo.fi/tiedote/digipelaamisen-trendikkyys-nuorten-silmissa-kasvaa?publisherId=4132&releaseId=69955406  

Kemppainen, T. 2020. Digipelaaminen sosiaalisen pääoman kehyksessä. Laadullinen tutkimus digipelaamisen hyödyistä ja voimavaroista. Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. 

Kinnunen, J., Tuomela, M. & Mäyrä, F. 2022. Pelaajabarometri 2022: Kohti uutta normaalia. Tampereen yliopisto. Viitattu 10.8.2023.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2732-3