Kela kumppanina erikoissairaanhoidossa 

Kela sairaalassa-projekti ja -tutkimus  

Kela sairaalassa -projekti on valtakunnallinen Kelan kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosille 2020–2022 ja osa Kelan panosta hallitusohjelman Työkykyohjelmaan (1,2). Projektissa kehitetään yhteistyön tapoja ja toimintamallia Kelan ja erikoissairaanhoidon väliseen yhteistyöhön.  

Projektissa Kelalla on yhteistyökumppaneita useista sairaanhoitopiireistä yliopistosairaaloiden isoista keskuksista pienempien sairaaloiden yksiköihin. Kelassa tässä projektissa työskentelee täysiaikaisesti projektipäällikkö ja viisi alueellista projektityöntekijää, jotka ovat kuntoutus- ja työkykyetuuksien moniosaajia. Projektissa toimitaan siis koko erikoissairaanhoitoa ja yhteistyökenttää ajatellen rajallisessa projektiympäristössä.  

Kehittämisprojektin rinnalla kulkeva tutkimus tuottaa tietoa kehittämishankkeen tueksi hyvien toimintamallien aikaansaamiseksi. Tutkimus toteutetaan Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä hyötyä uudenlaiset yhteistyön tavat tuovat asiakkaiden ohjautumiseen tarpeenmukaisiin Kelan etuuksiin. Tietoa tuotetaan monimenetelmäisesti (digitaalinen kysely, haastattelut, Kelan rekisterien tarkastelu) sekä moninäkökulmaisesti Kelan projektityöntekijöiden sekä erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden näkökulmista. Asiakkaiden kokemuksia ja antamaa palautetta selvitetään välillisesti asiantuntijoiden kautta.  

Työskentelyä yhteisen asiakkaan parhaaksi  

Yhtä aikaa hyvinvointialueiden käynnistymisen kanssa viedään läpi kuntoutuksen uudistusta, sosiaaliturvauudistusta ja TE-palveluiden rakenneuudistusta. Kelan ja tulevien hyvinvointialueiden palvelut kietoutuvat monin tavoin toisiinsa asiakkaiden arjessa. Tästä syystä yhteistyön kehittäminen asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi palvelupoluksi on erittäin ajankohtaista juuri nyt. (1,2.)  

Kela sairaalassa -projektissa on työskennelty monialaisesti asiakasyhteistyön verkostoissa terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä järjestetty heille koulutusta Kelan etuuksista ja palveluista asiakasohjauksen tueksi. Kumppaniyhteistyössä mm. arvioidaan asiakkaiden palvelutarvetta, kartoitetaan tilannetta ja mahdollisuuksia Kelan etuuksiin/palveluihin, ohjataan asiakasta ja terveydenhuollon kumppania palvelujen ja etuuksien hakemisessa, seurataan suunnitelman toteutumista ja tarvittaessa ohjataan asiakas Kelan erityispalveluihin.  

Projektissa on kokeiltu erilaisia yhteistyön tapoja terveydenhuollon kumppaniemme kanssa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi. Projektityöntekijämme ovat olleet mukana mm. asiakkaan hoito- ja kuntoutusneuvotteluissa videoyhteydellä tai puhelimitse konsultoitavissa potilaan ollessa vastaanotolla. Se on helpottanut asiakkaan tarkoituksenmukaisen etuus- ja palvelusuunnitelman tekemistä, terveydenhuollon lausuntojen laatimista sekä selkiyttänyt vastuunjakoa asiakasprosessin eri vaiheissa niin Kelan kuin erikoissairaanhoidonkin näkökulmasta.  

Tutkimuksen välitulosten mukaan tehty yhteistyö on vähentänyt hylkäävien etuuspäätösten määrää, lisännyt luottamusta, vahvistanut osaamista ja mikä tärkeintä, on mahdollistanut asiakkaan osallisuuden omassa kuntoutusprosessissaan aiempaa paremmin. Asiakas on tullut tietoiseksi oman prosessinsa vastuutahoista ja saanut aiempaa henkilökohtaisempaa palvelua ja tukea. Kuntoutusprosessien käynnistyessä asiakkaalle on ollut tärkeää saada tietoa ja varmuutta myös taloudellisen toimeentulon turvaamisesta. Kelan projektityöntekijä on kertonut asiakkaalle etuus- ja palveluvalikoimasta sekä ratkonut toimeentuloetuuksien yhteensovittamista asiakkaalle edullisimmalla tavalla. Tällöin asiakas on saanut selkeän käsityksen mahdollisuuksistaan. Asiakas on ollut itse toiminnan keskiössä ja määrittämässä työskentelyn tavoitteita omien voimavarojensa ja motivaationsa mukaisesti.  

Yhteistyön osapuolien (Kela, erikoissairaanhoito ja asiakkaat) kokemukset projektista ovat olleet erittäin positiivisia. Varhaisen vaiheen yhteistyö on koettu tärkeäksi ja kuntoutukseen ohjautuminen on sujuvoitunut projektin myötä. Nimetty yhdyshenkilö Kelasta on koettu erittäin hyödylliseksi erikoissairaanhoidossa, sillä hän pystyy paremmin hahmottamaan asiakkaan kokonaistilanteen. Yhteistyöhön liittyy kuitenkin kriittisiä kohtia, joihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota, kuten kuntoutuksen oikea-aikaisuuden pohtiminen. Asiakkaat myös tarvitsevat paljon konkreettista apua hakemusten tekemiseen.  

Sujuva työskentely edellyttää tietojen vaihtoa ja osaamisen vahvistamista  

Asiakastietoja vaihdetaan tietosuojaohjeita ja –periaatteita noudattaen. Kela sairaalassa –projektissa kehitettiin projektiyhteistyöhön suostumuslomake ja –menettely, jolla asiakas antaa oikeuden tietojen vaihtamiseen.  

Suostumusmenettely asiakastietojen vaihtoon sekä eri toimijoille yhteisen tietoturvallisen sähköisen yhteistyövälineen tarve ovat nousseet tärkeiksi edistettäviksi asioiksi hyvinvointialueyhteistyötä suunniteltaessa.  

Tiedonkulku Kelan ja erikoissairaanhoidon välillä on projektin myötä parantunut merkittävästi, mutta esimerkiksi tiedonkulun väylissä nähdään vielä kehittämisen kohteita. Hyvän ja sujuvan tiedonkulun avulla voidaan välttää viivästyksiä asiakkaan kuntoutusprosessissa ja säästää myös asiantuntijaresursseja.  

Asiakasyhteistyön ohella projektissa on tehty asiantuntijayhteistyötä, joissa osaaminen yhteistyökumppanin palveluista vahvistuu. Osaamista on karttunut paitsi asiakastilanteiden kautta, myös säännöllisen koulutusyhteistyön kautta. Projektissa on mm. yhden keskussairaalan sosiaalityöntekijöille järjestetty kuukausittain koulutus- ja keskustelutilaisuus Kelan etuuksista ja palveluista heidän omien toiveidensa mukaisesti.  

Projektin osana rakennettiin Kelan kuntoutuksen verkkokoulu, joka toteutettiin terveydenhuollon tarpeita kuunnellen. Verkkokoulun sisällön suunnittelu käynnistettiin yhteisellä työpajalla terveydenhuollon kumppaneiden kanssa. Verkkokouluun on koostettu arjen nopeakäyttöiseksi työvälineeksi ne keskeiset Kelan etuuskokonaisuudet, joita terveydenhuollon ammattilaiset työssään tarvitsevat.  

Projekti päättyy, yhteinen työ ei 

Yhteistyön suunnittelu ja edistäminen jatkuu sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla eri kokonaisuuksien parissa. Kela sairaalassa -projektin ja -tutkimuksen päätösseminaari järjestetään avoimena webinaarina 15.12.2022. Lisätietoa webinaarista tulee muun muassa kela.fi -sivuille. 

Lähteet 

1. STM 2020. Kuntoutuksen uudistaminen. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8443-1  

2. STM 2022. Työkykyohjelma. Työkykyohjelma – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi). Luettavissa:  https://stm.fi/tyokykyohjelma 

Kirjoittajat 

Sari Mikkola, projektipäällikkö ja kehittämisen asiantuntija, Kela 

Sonja Tuomisto, tutkija, Kela 

Lisätietoa ja yhteystiedot: Kela sairaalassa projekti – Yhteistyökumppanit | Yhteistyökumppanit | Kela