Yhteisöllinen korkeakoulu opiskelukyvyn vahvistajana

Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö edistää opiskelijoidensa opiskelukykyä ja tarjoaa kokemuksia yhteisöön kuulumisesta. Tässä blogikirjoituksessa tutustutaan YTHS:n opiskelukykymalliin ja tarkastellaan korkeakoulun tehtävää opiskelukyvyn vahvistajana. Opiskelukyvyn näkökulmasta keskeistä on kokemus osallisuudesta ja yhteisöön kuulumisesta. 

Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan työkykyä

Ylioppilasterveydenhuoltosäätiö (YTHS) on tutkinut ja kehittänyt opiskelukykymallia systemaattisesti viimeisten vuosikymmenten ajan. Viimevuoden marraskuussa (28-29.11.2022) järjestettiin YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivät, joiden yhteydessä esiteltiin uudistunut opiskelukykymalli. Opiskelukykymallin tavoitteena on auttaa ymmärtämään, millaisista kokonaisuuksista opiskelukyky muodostuu ja kuinka korkeakoulussa voidaan edistää ja tukea opiskelijoiden opiskelukykyä.

Uudistunut opiskelukykymalli tarjoaa esimerkiksi tutoropettajalle välineen hyvinvointiteeman puheeksi ottamiseen HOPS-keskustelun yhteydessä.  Toisaalta opiskelukykymalli on tärkeä lähtökohta koko korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Opiskelukykymalli on oivallinen malli ennaltaehkäisevään kehittämistyöhön niin koko korkeakouluyhteisön kuin yksittäisten opiskelijoidenkin näkökulmista.

Mistä muodostuu korkeakouluopiskelijan opiskelukyky?

YTHS:n opiskelukykymallin mukaan opiskelukyky syntyy ja kehittyy opiskelijan ja oppimisympäristön dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Opiskelukyvyn osa-alueita ovat: yksilön omat voimavarat, opiskelutaidot, opiskeluympäristö sekä opetus ja ohjaus. Yksilön voimavarojen kulmakivinä ovat puolestaan terveys, kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot, sosiaalinen verkosto ja sen hetkinen elämäntilanne. Opiskelutaidot pitävät sisällään esimerkiksi opiskelutekniikat, opiskelumotivaation, ajanhallinnan taidot ja pohjaosaamisen. Opiskeluympäristöstä voidaan erottaa toisistaan fyysinen, digitaalinen sekä psykososiaalinen opiskeluympäristö ja kulttuurilliset ja pedagogiset olosuhteet.

Uudistunut opiskelukykymalli nostaa valokeilaan opetuksen ja ohjauksen merkityksen opiskelijoiden opiskelukykyyn vaikuttavana tekijänä. Opiskelukykyä edistävän opetuksen ja ohjauksen periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys ja saavutettavuus.  Näihin periaatteisiin nojaavalla opetuksella ja ohjauksella vahvistetaan opiskelukyvyn lisäksi opiskelijan osallisuuden kokemusta ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu (YYamk) hyvinvoinnin asialla

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu hankkeessa (YYamk) (1.1.2022-31.12.2023) päätavoitteena on ollut yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen opiskelijaryhmissä ja koko korkeakouluyhteisössä. Projekti on kaksivuotinen ja se toteutetaan Jamkin ja JAMKOn yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on ollut vastata koronapandemian mukanaan tuomaan kokemukseen yksinäisyydestä ja yhteisöjen puutteesta sekä tätä kautta edistää opiskelijoiden opiskelukykyä. YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (KOTT 2021) havaittiin, että reilu 20 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista, koki itsensä yksinäiseksi. Koronapandemia on vaikuttanut korkeakouluopiskelijoiden kokemukseen korkeakouluyhteisöön kuulumisesta. Reilu 30 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista ei kokenut kuuluvansa yhteenkään opiskeluun liittyvään ryhmään.

Viime syksynä 2022 Jamkin opiskelijoille järjestettiin Back to campus -tapahtuma, jossa Jamkin ”hyvinvointihankkeet” olivat mukana pitämässä esittelypistettä. Kysyimme opiskelijoilta, millaisista asioista muodostuu hyvinvoiva korkeakoulu. Opiskelijoiden vastaukset kokosimme fläppitaululle hyvinvoinnin puuksi. Opiskelijat korostivat hyvän, yhteisöllisen ja turvallisen opiskeluilmapiirin merkitystä. Opiskelijat nostivat esille opettajien ja opetuksen tärkeän roolin hyvinvoivan korkeakoulun kulmakivenä. Opettajat ovat arjen ihmisiä, joiden kanssa ollaan tekemisissä päivittäin ja siksi avainasemassa myös opiskelijoiden ja korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Opiskelijoiden vastauksissa korostui myös yksilöllisiin voimavaroihin vaikuttavat tekijät ja hyvinvointia tukeva opiskeluympäristö.

Opiskelukykymalli korkeakoulun toiminnan perustana

Korkeakoulumme opiskelijoiden opiskelukyvyn edistäminen on koko yhteisömme yhteinen tehtävä. Opiskelukyvyn näkökulma on tärkeä lähtökohta esimerkiksi opetussuunnitelmatyölle, opetuksen suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Opiskelukykymalli tarjoaa näkökulman opiskeluympäristöjen suunnittelulle ja rakentamiselle. Korkeakoulun näkökulmasta opiskelukyky on arvo, jota kohden kannattaa suunnistaa. Hyvinvoivat korkeakouluopiskelijat valmistuvat ja työelämään siirtyessä osaavat huolehtia työkyvystään ja työyhteisönsä hyvinvoinnista.

Lähteet

Opiskelukyky – YTHS

Opiskelukykymalli päivitettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita – YTHS

YYamk – Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu | Jamk

Millainen on hyvinvoiva korkeakoulu? – JAMKO

Kirjoittaja

Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi / ammatillinen erityisopettaja

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu-hankkeen projektipäällikkö

Koulutuspalvelut / Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuva: Aila Pikkarainen 2023