Monialaisuus kuntoutuksessa vuonna 2030 – visio

Monialaisuus kuntoutuksessa vuonna 2030 – visio

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä-osaamista kuntoutukseen-verkosto (OsKu) on mukana meneillään olevassa kuntoutuksen uudistustyössä. OsKu-verkoston tavoitteena on tuottaa tietoa kuntoutuksen osaamisen tulevaisuuden näkymistä (1). OsKu-verkoston Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet -kehittämisohjelma toteutti vuoden 2020 aikana tulevaisuuden muistelun työpajoja eri puolella Suomea. Työpajoissa kuultiin kuntoutuksen asiantuntijoiden ajatuksia tulevaisuuden kuntoutuksesta ja kuntoutuksen osaamistarpeista.  

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) toteutettuun työpajaan osallistui seitsemän ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijaa. Työpajassa kerätyssä aineistossa painottui tarve kehittää kuntoutuksen monialaisuutta. Vaikka hallinnolliset ja ammatilliset rajat ylittävää yhteistyötä kuntoutusalalla tehdään, sitä ei asiantuntijoiden mukaan aina tapahdu systemaattisesti. Monialaisen yhteistyön haasteina nähtiin diagnoosilähtöinen lähestymistapa, kuntoutuksen kokonaiskentän huono tuntemus, kuntoutuksen sektoreiden eriarvoinen painottuminen palvelun tarjonnassa ja jäsentymätön monialainen yhteistyö. Työpajan asiantuntijat pohtivat keinoja monialaisuuden toteutumisen vahvistamiseksi ja tuottivat Monialaisuus kuntoutuksessa vuonna 2030 –vision. Visio määrittelee kuusi kohtaa, joiden avulla monialaisuus mahdollistuisi tulevaisuudessa paremmin:   

 1. Kuntoutuksen lähestymistapa on voimavarakeskeistä  
 1. Rakenteet sallivat ketterät ja yksilölliset palvelujen räätälöintimahdollisuudet   
 1. Kuntoutuksen palvelujärjestelmästä on hyvä tuntemus kaikilla osapuolilla ja digitaalinen verkostokartta kuntoutukseen on luotu   
 1. Järjestö- ja kolmas sektori ovat vahvemmin mukana yhteistyössä ja erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat vahvistuneet   
 1. Kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutujat käyttävät digitaalista teknologiaa ja digivalmentaja ohjaa sen käytössä   
 1. Monialaisuus on entistä vahvemmin integroitu kuntoutuksen koulutukseen  

Tulevaisuuden visiossa asiakkaalla olevat voimavarat määrittävät pääsyä palveluihin, ei diagnoosi. Joustava palvelujen räätälöinti mahdollistaa monialaista yhteistyötä. 

”joustavuutta että pystyttäisiin monipuolisemmin ja ehkä asiakkaan lähtökohtia paremmin huomioivia tämmöisiä kuntoutuskokonaisuuksia…luomaan…että ne eivät myöskään yhtä vahvasti sitoisi palveluntuottajaa tai sitä asiakasosapuolta tai maksuosapuolta…että saataisiin niitä kokonaisuuksia mahdollisesti jopa pilkottua sitten asiakkaalle sopivammaksi, jolloin se olisi kevyempää rahallisestikin”  

Kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutujat tuntevat palvelujärjestelmän. Työkaluna on jatkuvasti päivittyvä digitaalinen verkostokartta, jossa palvelujärjestelmän kokonaisuus on helposti hahmotettavissa.   

“…tarvetta kokonaisvaltaiselle yhteiseksi kootulle sanotaan nyt vaikka verkostokartalle tai vastaavalle… tahoja on jatkuvasti uusia ja välillä poistuu muita ja nimet muuttuvat… että… kokonaisuus pysyisi hallinnassa…”  

Järjestöjen ja kolmannen sektorin rooli kuntoutuksessa on vahvistunut sosiaalisessa kuntoutuksessa. Digitaalisen teknologian kehittyminen ja käyttöönotto mahdollistavat joustavan yhteydenpidon kuntoutuksen ammattilaisten ja asiakkaan kesken. Kaikki osapuolet osaavat käyttää teknologiaa ja digivalmentaja on siinä heidän tukenaan.  

“kun puhutaan siitä…työhönvalmentaja nimikkeestä, niin minun mielestäni tämmöinen digivalmentajakin voi olla ihan hyvä… tulevaisuudessa olisi hyvä jollain tavalla summittaa sinne kuntoutusalan koulutussuunnitelmaan”  

Monialaista yhteistyötä ja ammattirajat ylittävää osaamista omaksutaan nykyistä paremmin kuntoutuksen koulutuksissa.   

”jo koulutustuntumaan vielä enemmän sitä tavallaan monialaisuutta, jos saisi tuotua”   

 Tulevaisuuden muistelun työpajan tulokset tukevat aiempien selvitysten ja raporttien tuloksia ja päämääriä (2,3). Kuntoutuksen palvelujärjestelmän uudistus on perusteltua, sillä selkeän vastuutahon puuttuessa palvelujärjestelmän kokonaisuus on pirstaleinen, eikä toimijoiden ohjaaminen ole tosiasiallisesti kenenkään käsissä. Asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista ei tueta riittävästi ja vastaan tulevat myös lainsäädännölliset ja rahoitusjärjestelmän joustamattomuuden esteet. Kokonaisvastuun ja tavoitteellisuuden puute on asiakkaan kannalta turhauttavaa (2). Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman (3) yhtenä tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen tukeminen, joka vaatii monialaisuutta toteutuakseen. Monialaisuus kuntoutuksessa on myös asiakaslähtöisyyttä (4).   

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että monialaisuutta tulee vahvistaa kuntoutuksen palvelujärjestelmässä. Keinoja siihen on tunnistettu Monialaisuus kuntoutuksessa vuonna 2030-visiossa. Yhtenä keinona on lisätä monialaisesti toteutettavaa opetusta kuntoutuksen koulutuksiin. Esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutetaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämiseen liittyvä monialainen erikoistumiskoulutus (5). 

*** 

Oliko Monialaisuus kuntoutuksessa vuonna 2030-visio mielestäsi kattava? Puuttuiko jotain? Laita ajatuksiasi blogin kommenttikenttään ja jatketaan vuoropuhelua. 

Lisätietoja: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/osku-osaamista-kuntoutukseen   

LÄHTEET   

 1. Holvikivi J, Huovinen J, Katajapuu N. ym. Kuntoutuksen osaamisen uudistumisen tulevaisuuden näkymiä. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja 71. 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-265-0   
 1. Malmström T, Leskelä R-L, Lindh M, Kajova M, Niemelä P, Rissanen A, Salmisaari T.  Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus – tieto muutostyön tukena. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2018. Helsinki 2018.  
 1. Sosiaali- ja terveysministeriö.  Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020/39.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8443-1  
 1. Haapolahti H.  Asiakaslähtöinen kuntoutus ideaalitilanteessa vuonna 2030. Kuntoutuksen ohjauksen koulutusohjelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu. 2021. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103173518   
 1. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus. https://www.samk.fi/opiskelu/monialainen-osaaminen-sotealan-digitalisaation-kehittamisessa/  

Kirjoittajat 

Marika Kiviluoma-Ylitalo  
Kuntoutuksen ja fysioterapian lehtori, TtM, ft, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Riitta Kärkkäinen  
Kuntoutuksen ja fysioterapian opettaja, TtT, MPH, ft, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

2 kommenttia

 1. Seppo Kantola

  Psykososiaaliseen kuntoutukseen liittyen olen erityisen huolestunut seksuaalaisuuteen liittyvän kuntoutuksen vähäisyydestä/puutteesta. Erityisesti vammautumiseen ja sairastumiseen liittyen tarvitaan myös seksuaalikuntoutusta. Sitä ei käytännössä ole lainkaan. Seksuaalisten voimavarojen ylläpito on hyvinvoinnin kannalta keskeistä.

  1. Hei Seppo,

   Kiitos kommentistasi! Erinomainen huomio, pyrimme nostamaan myös seksuaalisuuteen liittyviä kuntoutuksen teemoja esiin blogissamme.

   Terveisin,
   OsKu-blogin toimituskunta