Monthly Archives: toukokuu 2013

STUDIO-projekti rynnistää loppusuoralle

Kesäloma koittaa kohta ja STUDIO-projektikin siirtyy kesätauolle, palatakseen virkeänä ja elinvoimaisena viimeiselle ”sataselle”. Projekti päättyy 31.12.2013, mutta sitä ennen tehdään vielä töitä hartiavoimin, ja koulutuksia toteutetaan marraskuun puoleen väliin saakka.

STUDIOn kouluttajat Ulla Nuutinen ja Pirkko Kepanen Meidän Helmet 2 -kirjoitusseminaarissa pohtimassa artikkelin toimivaa rakennetta.

Lukijathan muistavat, että STUDIO-projekti  on pedagogiikkaan keskittyvä koulutusprojekti, jossa kehitetään aikuiskoulutusta ja sen erilaisia käytänteitä. STUDIO-projekti kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen. Projektin toimesta on tähän mennessä toteutettu yli yhdeksänkymmentä koulutusta, kun tavoite on 96. Tavoite tullaan saavuttamaan, samoin tullaan saavuttamaan koulutusten osallistujatavoite eli 1410 henkilöä.

Koulutukset ovat poikineet jo yhden julkaisun nimeltä Meidän Helmet 2011, ja elo-syyskuussa ilmestyy Meidän Helmet 2 -julkaisu. Uudessa julkaisussa käsitellään koulutusten aikana kehittyneitä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä koulutusten vaikuttavuutta. Artikkeleiden kirjoittajina ovat toimineet STUDIO-projektin kouluttajat, ja artikkelit koostuvat monista eri näkökulmista, joilla koulutuksia on toteutettu.

Read More »

Opin Ovesta Opastimeksi

Keski-Pohjanmaan Opin ovi -hankkeissa tuotettu Opastin-palvelu jatkaa toimintaansa Opin ovi -hankkeiden päättymisen jälkeen. Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla – ja Opin Ovi SME -hankkeissa tuotettu alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu löytyy osoitteesta www.opastin.fi. Opastin- palvelu neuvoo ja palvelee aikuisia koulutus- ja uravalintatilanteissa sekä yrityksiä niiden koulutus- ja kehittämistarpeissa. Palvelua tuottavat alueen aikuiskoulutusorganisaatiot yhdessä siten, että jokaisen organisaation neuvojat toimivat palvelussa päivystysvuorossa aina viikon kerrallaan. Tuona aikana he vastaavat asiakkaiden kysymyksiin tai pyytävät tarvittaessa toista neuvojaa tai ohjaajaa niihin vastaamaan. Asiakkaalle tämä näkyy ns. ”yhden luukun” toimintona.

Mitä Opastin-palvelu tarjoaa asiakkailleen?

Read More »

Opin ovi sulkeutui Valkeakoskella

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa –hanke (ESR) aloitti toimintansa heinäkuussa 2008. Sitä hallinnoi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, ja hankkeessa on mukana myös Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hanke päättyy 30.6.2013.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan tavoitteena on ollut tarjota uraohjausta ja neuvontaa aikuiseen makuun yhden luukun periaatteella. Sen palvelut on – kaikkien Opin ovien tapaan – tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista uraohjausta ja neuvontaa koulutukseen sekä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ollut myös saada alueelle toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto.

Read More »

STUDIO-projektet rusar mot slutrakan

Sommarsemestern börjar snart och också STUDIO-projektet tar paus för sommaren för att återvända pigg och livskraftig för den sista ”hundringen”. Projektet tar slut den 31 december 2013 men före det jobbas det ännu med alla krafter och skolningar genomförs ända till mitten av november.

Läsarna minns ju att STUDIO-projektet är ett skolningsprojekt fokuserat på pedagogik var man utvecklar vuxenutbildning och dess olika praxis. STUDIO-projektet hör till den riksomfattande Läroport -projektfamiljen. På initiativ av projektet har det fram tills nu genomförts mer än nittio skolningar, medan målet är 96. Vi kommer att uppnå målet och likaså kommer vi att uppnå målet för deltagare i skolningarna, dvs. 1410 personer.

Skolningarna har redan gett upphov till en publikation vid namn Meidän Helmet 2011 och i augusti-september utkommer publikationen Meidän Helmet 2. I den nya publikationen behandlar man god praxis och handlingssätt som utvecklats under skolningarna samt skolningarnas effektfullhet. Artiklarna har skrivits av STUDIO-projektets utbildare och artiklarna består av de många olika synvinklar som skolningarna har förverkligats på.

Read More »

Från Läroport till Opastin

Opastin -tjänsten som skapats i Mellersta Österbottens Läroport -projekt fortsätter sin verksamhet efter att Läroport -projekten tagit slut. Områdets vuxenutbildningsorganisationers gemensamma handlednings- och rådgivningstjänst som skapats i Läroport Mellersta Österbotten och Läroport SME -projekten hittas på adressen www.opastin.fi. Opastin -tjänsten handleder och betjänar vuxna vid val av utbildning och yrke samt företag i deras skolnings- och utvecklingsbehov. Tjänsten produceras av vuxenutbildningsorganisationerna i området så att varje organisations handledare fungerar som dejour i tjänsten alltid en vecka i taget. Man svarar på kundernas frågor eller ber vid behov en annan rådgivare eller handledare att besvara frågan. Kunden ser det här som en one-stop-shop -funktion.

Vad erbjuder Opastin -tjänsten åt sina kunder?

Read More »

Läroport stängdes i Valkeakoski

Läroport Södra Birkaland -projektet (ESR) startade sin verksamhet i juli 2008. Det administreras av samkommunen för utbildning i Valkeakoskiområdet. I projektet deltar också samkommunen för utbildning i Sastamala. Projektet avslutas den 30 juni 2013.

Läroport SB:s syfte har varit att erbjuda karriärhandledning och rådgivning för vuxna enligt one-stop-shop -principen. Dess tjänster är – i likhet med alla Läroportar – menade för alla vuxna som behöver yrkesmässig karriärhandledning och rådgivning i frågor gällande utbildning samt yrkesval. Syftet har också varit att få ett fungerande nätverk av samarbetskumpaner på området.

Read More »

Katso ja kuuntele kokemuksia työelämän koulutusneuvojana toimimisesta

OpinVerkko-projektin tuottamissa videoissa esitellään työelämän koulutusneuvojien työtä ja tehtäviä.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston pääluottamusmies Eila Pelttari kertoo kokemuksiaan työelämän koulutusneuvojana toimimisesta. Eilan ammattiliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry

Read More »

Webinaarissa tarkasteltiin toimivan verkostoyhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita

Kevään viimeinen Opin ovi -webinaari pidettiin maanantaina 13.5.2013 aiheella ”Toimivan verkostoyhteistyön mahdollisuudet ja mahdottomuus”. Webinaarissa käsiteltiin toimivaa verkostoyhteistyötä kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä näkökulmasta. Ensin jäsennettiin verkostoyhteistyön edellytyksiä ja siinä kohdattavia kysymyksiä. Toisena näkökulmana nostettiin esille verkostoyhteistyössä kohdattavia henkilökohtaisia haasteita ja lopuksi verkostoyhteistyön johtamisessa huomioitavia asioita.

Webinaarin asiantuntijoina toimivat lehtori ja verkostovalmentaja Hannele Torvinen ja täydennyskoulutuspäällikkö Jari Kalavainen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Opin ovi -webinaarien sarjan on tuottanut Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti.

Read More »

ALPO-hanke lainsäädännän ja soveltamisen käsikassarana

ALPOn projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen ja projektisihteeri Kirsi Campello.

Kun nykyistä lakia kotoutumisen edistämiseksi oltiin valmistelemassa ja laatimassa, asiaa edistettiin myös Euroopan Sosiaalirahaston vipuvoimalla. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelman toimeenpano vastuutettiin sekä sisäasiainministeriölle että opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kotoutumisasioiden siirryttyä hallitusohjelman mukaisesti SM:ltä työ- ja elinkeinoministeriölle kehittämisohjelma jatkui siltä osin jälkimmäisessä vuoden 2012 alusta alkaen. Kehittämisohjelman käsikassaran tehtävät – kansallinen koordinointi ja tukitoiminta – annettiin näiden ministeriöiden hallinnoimille ALPO- ja AIKIS-tukirakenteille. Edellisen tehtävänä on kehittää alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, kun taas jälkimmäinen mallintaa sähköisiin alustoihin perustuvia kielenoppimisvälineitä.

Mielenkiintoista tässä prosessissa on ollut se, että ALPO-tukirakenteen tuloksia pystyttiin käyttämään hyväksi jo kotoutumislakia valmisteltaessa. Yleensähän on totuttu ajattelemaan, että määräaikaisten hankkeiden kehittämät hyvät käytänteet ja muut saavutukset yleensä jäävät pölyttymään hyllylle projektin esitettyä loppuraporttinsa enemmän tai vähemmän komeissa puitteissa.

Read More »

Keski-Pohjanmaan Opastin palvelee yksilö- ja yritysasiakkaita sekä ohjausverkostoja

Keski-Pohjanmaan alueella on vaikuttanut kaksi Opin ovi -projektia: näillä näkymiin kesäkuun loppuun asti jatkava Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla sekä viime vuoden lopussa päättynyt Opin Ovi SME. Niistä ensiksi mainittu on kehittänyt yhden luukun periaatteella toimivaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua alueen aikuisväestön tarpeisiin, jälkimmäinen työelämän ja yritysten tarpeisiin räätälöityä palvelumallia. Projektien yhteistyönä on syntynyt monipuolinen verkkopalvelu Opastin.

”Verkostomainen ohjauspalvelumme toimii käytännössä www.opastin.fi-sivuston kautta. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä ’Lähetä viesti’-toiminnolla tai soittaa puhelinpalveluun”, sanoo Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ylikorpi.

”Olemme onnistuneet palvelun toteuttamisessa todella hyvin. Opastimesta löytyy myös intranet, jonne pääsevät kaikki alueen neuvojat. Päivystävä neuvoja katsoo, minkälaisen kysymyksen asiakas on Opastimeen lähettänyt, ja jos hän osaa vastata siihen itse, hän vastaa asiakkaalle heti tai ottaa muuten yhteyttä. Jos hän ei osaa vastata kysymykseen itse, hän voi lähettää sen toiselle neuvojalle, jonka tietää pystyvän vastaamaan kysymykseen paremmin. Asiakas saa näin parhaan mahdollisen asiantuntijapalvelun yhdeltä luukulta tavoitteiden mukaisesti.”

Read More »