Toimittaja

Opekorkean TKI-toiminnan viestinnän tuki

Podcastit tasavertaisesta ja dialogisesta kohtaamisesta – miten valta näyttäytyy opetus- ja ohjaustilanteissa?

Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisissä podcasteissa keskustellaan kohtaamisista oppilaitoksissa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen perustarve. Podcastien keskustelijoita inspiroi myös oppilaitosten välinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä yhteiset ajatukset pedagogiikasta.
Moniin oppilaitoksiin on palkattu nuorisoalan osaajia kohtaamaan opiskelijoita arjessa. Mitä erityistä nuorisoalan osaaminen tuo kohtaamisiin oppilaitoksen arjessa?

Jatka lukemista
Mosambikilaisen kyläkoulun luokassa ja alakouluikäisiä koululaisia sekä luokan taustalla projektissa työskenteleviä henkilöitä nostaa kätensä ilmaan. Lapsilla käsissään vihkoja.

Kyläkoulu oppimisympäristönä Changalanessa Mosambikissa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on pitkään ollut kehittämässä koulutusta erilaisissa kansainvälisissä konteksteissa muiden suomalaisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Monet viimeaikaiset kehittämishankkeet ovat suuntautuneet Afrikan maihin, joissa on valtavia tarpeita koulutuksen kehittämisessä ja oppimistulosten parantamisessa. Yhteistyö paikallisten opetusviranomaisten ja erityisesti opettajankoulutusta tarjoavien tahojen kanssa kohdentuu opettajan osaamisen kehittämiseen ja opettajan roolin vahvistamiseen yhteiskunnassa. Tässä työssä suomalaisilla opettajankoulutusorganisaatioilla on paljon osaamista…

Jatka lukemista
Mies istuu pöydän ääressä ja vilkuttaa läppärin ruudulla näkyville kasvoille

Verkko-opiskelu haastaa luottamuksen ja läsnäolon 

Etäyhteyksillä toimittaessa luottamus ja yhteenkuuluvuus vahvistuvat panostamalla vuorovaikutukseen ja psykologiseen turvallisuuteen. Läsnäolo on yksilön kokemus ja syntyy aitoudesta, persoonasta, välittömyydestä, kotoisuudesta tai esim. asiaan perehtyneisyydestä.  Se on tunnetta ja tietoisuutta toisista ja itsestä, joka syntyy emotionaalisena yhteyden tunteena ihmisten välillä. Kaiken kaikkiaan se on vuorovaikutteinen ja kollektiivinen ilmiö. Läsnäolon kokemukseen verkko-opinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota, koska…

Jatka lukemista
iso ryhmä opiskelijoita istumassa ja kuuntelemassa esitystä.

Study Together -opintopiiristä tukea opintoihin

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin Study together -opintopiiri, joka tarjoaa opiskelijoille tukea itsenäisen opiskelun haasteisiin. Toiminta järjestettiin osana Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanketta (YYamk), jossa vahvistetaan korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyttä ja jonka keskiössä ovat oppimisen yhdenvertaisuuden kysymykset. Jamkin opintopiiritoimintaa suunniteltiin ja kehitettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa, jossa opintopiiritoiminta on vakiintunutta. Study together -opintopiirin tavoitteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän Korkeakouluopiskelijoiden…

Jatka lukemista
Nuori opiskelija kirjoittaa valkotaululle tussilla. Taustalla opettaja katsoo keskittyneesti.

Itseohjautuvuus oppimisessa ei ole itsestäänselvyys

Nykyään opiskelijalta odotetaan aktiivista ja itsenäistä otetta omaan oppimiseensa. Tämä edellyttää vahvaa itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus tarkoittaa oppijan kykyä ohjata omaa oppimistaan ja kehittymistään joko muiden auttamana tai ilman heidän apuaan. Se kuvaa prosessia, jossa oppija tunnistaa omat oppimistarpeensa, asettaa itselleen oppimistavoitteita, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, suunnittelee opiskeluprosessia ja valitsee oppimisen strategioita, arvioi edistymistään ja ylläpitää…

Jatka lukemista
Kolme nuorta opiskelijaa hymyilee toisilleen pöydän äärellä.

Mitä itseohjautuvuus oppimisessa on ja miten sitä buustataan?

Oppiminen tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuksia onnistua, virkistyä ja loistaa. Sujuvassa oppimisprosessissa oppija yleensä tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten tavoiteltavaa osaamista harjoitellaan. Lisäksi uuden oppiminen on oppijalle itselleen usein merkityksellisistä ja tärkeää. Toisaalta tuttua on myös se, että oppimisprosessi ei etene. Oletko pysähtynyt pohtimaan millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa oppimistyöskentely etenee ja milloin se jumittaa? Mitä silloin…

Jatka lukemista
Henkilö on soittamassa pianoa VR-lasit päässään.

Elämyksellistä oppimista ja yhteisiä kokemuksia. Laajennettu todellisuus laajentaa myös oppimisen ympäristöjä

Laajennettu todellisuus on tekoälyn (AI) rinnalla oppimis- ja koulutusympäristöjä mullistava teknologia. Yksinkertaisimmillaan laajennettu todellisuus eli XR (extended reality) toteutuu lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) muodossa. Esimerkiksi Snapchatin suodattimet tai Ikean sisustussuunnittelupalvelut pohjautuvat lisätyn todellisuuden käyttöön. Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR) on myös laajennettua todellisuutta ja sitä hyödynnetään muun muassa virtuaalimaailmoissa (esim. Spatial.io), virtuaalisten tapahtumien ympäristönä (esim….

Jatka lukemista

Insights into managerial practices in sustainable capacity building projects in higher education

The expertise of Finnish higher education (HE) institutions is currently in demand in capacity building projects that aim to develop educational institutions and eventually the sustainability of entire educational ecosystems. Such projects require that higher education organisations and experts from diverse education systems join multinational ecosystems to co-develop a country’s local education ecosystem. As practitioners…

Jatka lukemista
Kuusi aikuista opiskelijaa valoisassa oppilaitoksen tilassa istumassa nojatuoleilla ja keskustelemassa.

Ammatillinen opettaja yhteisöllisyyden rakentajana

Millaisia merkityksiä yhteisöllisyydellä on ammatillisen opettajan työn kannalta? Ammatillisen koulutuksen reformi ja oppivelvollisuusiän nostaminen ovat korostaneet ammatillisen opettajan tehtäviä henkilökohtaistamisessa ja yksilöllistämisessä. Päämääränä on, että jokainen opiskelija voi hankkia ammatillista osaamista omien yksilöllisten tarpeidensa ja tavoitteidensa kannalta parhailla mahdollisilla tavoilla. Yksilöllisyyden korostaminen ei kuitenkaan vähennä sen merkitystä, että opintoihin kiinnittyminen, opiskelijan hyvinvointi, uusien asioiden oppiminen…

Jatka lukemista
Erilaisia ihmisten käsiä yhteen liitettynä keskellä kuvaa.

Mentorina pääsee heittäytymään – Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu-podcast

Jamkissa JAMKOn mentorit tukevat tutoreita heidän työssään sekä ovat vertaistuki opinnoissaan pidemmällä oleville opiskelijoille. JAMKOn mentorointi on ollut monelle tuntematonta, mutta nyt mentorit ja sen parissa työskentelevät raottavat verhoa kulissien taakse! Hankekoordinaattori Stella Palassalo, JAMKOn hallituksen mentorvastaava Henriikka Tilander sekä mentorit Sanni Karjalainen ja Herkko Mehtälä keskustelevat Yhteisöllinen yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projektin podcastissa mentoroinnin kehittämisestä ja…

Jatka lukemista

Saavutettavampaa korkeakouluopiskelua Jamkissa – Yksilöllisen tuen sähköistäminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on jo pidempään sitoutunut esteettömän korkeakoulun ideologiaan, jossa halutaan turvata kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakouluopiskelu kohtuullisin tukitoimin. Jamkin korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa 2022–2024 todetaan seuraavasti: Erityistä huomiota suunnitelmassa tulee kiinnittää opiskelijavalintoihin ja opetuksen järjestämiseen (ml. kohtuulliset mukautukset, yksilölliset opiskelujärjestelyt ja esteettömyys), opinto- ja uraohjaukseen (ml. tarveharkintainen tuki) ja kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseen…

Jatka lukemista

Yhteisöllisyys vahvistuu myös verkkovälitteisesti – tutkimus liikunnanohjaustyötä tekevien työstä

Yhteiskunnan viime vuosien tapahtumakulut ovat vaikuttaneet työn tekemisen tapoihin eri aloilla. Väestön ikääntyminen, toimintojen tehostaminen ja palveluiden keskittyminen isoihin kaupunkeihin vaikuttavat merkittävästi ja konkreettisesti monien työnkuviin. Etätyön lisääntymisen ja vakiintumisen myötä pohdittavaksi on lisäksi noussut yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen etäyhteyksiä käyttämällä – sekä toisaalta, millaisia yhteisöllisiä mahdollisuuksia verkko tarjoaa organisaatiorajojen yli. (vrt. Harju-Myllyaho ym. 2019.)…

Jatka lukemista

Ludodidaktiikkaa ekososiaalisen sivistyksen periaatteiden opettamiseen

Ludodidaktiikka toimii suunnittelutyökaluna, jonka avulla on mahdollista kehittää ja muuttaa omaa opetustaan oppijoita kiinnostavampaan ja kiehtovampaan suuntaan, jossa huomioidaan myös tunteet ja oppimistehtävissä saadut kokemukset, mikä rohkaisee ratkaisemaan ongelmia ja haasteita. Paljon tunteita herättävien ilmastonmuutos- ja ympäristöasioiden opetuksessa pelillisyys voi tuoda keinoja tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn.

Jatka lukemista