Study Together -opintopiiristä tukea opintoihin

iso ryhmä opiskelijoita istumassa ja kuuntelemassa esitystä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin Study together -opintopiiri, joka tarjoaa opiskelijoille tukea itsenäisen opiskelun haasteisiin. Toiminta järjestettiin osana Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanketta (YYamk), jossa vahvistetaan korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyttä ja jonka keskiössä ovat oppimisen yhdenvertaisuuden kysymykset. Jamkin opintopiiritoimintaa suunniteltiin ja kehitettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa, jossa opintopiiritoiminta on vakiintunutta.

Study together -opintopiirin tavoitteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2021) mukaan reilu 30 % ammattikorkeakouluopiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään ja yksinäisiksi itsensä koki reilu 20 % opiskelijoista. Study together -opintopiirin tavoitteena olikin ennen kaikkea tarjota opiskelijalle mahdollisuus liittyä ryhmään ja luoda mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen ja vertaisuuteen.

Opintopiiri kannusti opiskelijoita tulemaan kampukselle opiskelemaan yhdessä. Lisäksi opintopiirin tavoitteena oli tarjota opiskelijoille tukea itsenäisen opiskelun haasteisiin, kuten opintojen aikatauluttamiseen, aloittamisen haasteisiin, hyvän opiskelumotivaation ylläpitämiseen sekä keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin. Opintopiiristä tiedotettiin Jamkin intra-sivustolla, sosiaalisessa mediassa sekä kampusten infonäytöillä.

Opintopiirin toteutus ja rakenne

Jamkin ensimmäinen Study together -opintopiiri toteutettiin keväällä 2023. Opintopiiriä ohjasivat erityisopettaja ja hankekoordinaattori. Opintopiiri kokoontui Piippukadun kampuksella, Dynamon kirjastolla, yhteensä 12 kertaa. Kokoontumiset kestivät 2 tuntia. Opintopiirikerralle osallistui tyypillisesti 3-6 opiskelijaa. ja moni opiskelijoista otti opintopiirin osaksi arjen opiskelua ja sitoutui opintopiiriin koko kevään ajaksi. Ideana oli luoda mahdollisimman matala kynnys opintopiiriin osallistumiseen, eikä opintopiirin tapaamisiin tarvinnut ilmoittautua etukäteen.

Opintopiirin rakenne oli toistuva. Ensimmäiseksi opiskelijat esittelivät itsensä ja asettivat tavoitteen, mitä aikovat opintopiirikerralla tehdä. Opiskelijoilta tiedusteltiin joka kerta myös ohjauksen ja tuen tarvetta. Suurin osa opiskelijoista toivoi ohjaajan tukea, mutta oli ryhmässä niitäkin, jotka halusivat opiskella itsenäisesti. Esittelykierroksen ja tavoitteiden asettamisen jälkeen aloitimme ensimmäinen itsenäisen työskentelyn osion. Käytimme opintopiirissä Pomodoro-tekniikka, jossa opiskelua jaksotetaan tietyn mittaisiin periodeihin. Yhden opintopiirin aikana toteutimme useimmiten yhden 45 minuutin ja yhden 25 minuutin mittaisen itsenäisen opiskelun jakson. Jaksojen välissä pidettiin viiden minuutin tauko. Ohjaajat huolehtivat ajanhallinnasta. Lopuksi kokoonnuimme vielä yhteen jakamaan ajatuksia ja kokemuksia, joita kyseisen opintopiirin aikana oli noussut mielen päälle.

Palaute ja tulevaisuuden suuntaviivat

Toukokuussa, viimeisessä opintopiirissä, keräsimme opiskelijoilta palautteen opintopiiritoiminnasta. Kysyimme opiskelijoilta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mihin asioihin olet saanut tukea opintopiiristä?, Kuinka toivoisit, että opintopiiriä kehitetään? ja Mikä opintopiirissä on ollut hyvää tai toimivaa? Lisäksi opiskelijoilla oli vielä mahdollisuus vapaasti ilmaista ajatuksia opintopiiristä.

Opiskelijoiden vastauksista ilmeni, että opiskelijat kokivat saaneensa tukea kirjoittamiseen, opintojen rytmittämiseen, tehtävien aloittamiseen, opinnäytetyön tekemiseen, lähdeviittausten tekemiseen sekä opiskelumotivaatioon.

Opiskelijat esittivät kehittämisajatuksia opintopiiritoiminnalle. He toivoivat, että opintopiiriä kehitettäisiin siten, että tarjolla olisi tukea myös matematiikan ja ohjelmoinnin tehtävien tekemiseen. Toivottiin myös, että opintopiiriin olisi mahdollisuus osallistua kahdesti viikossa. Useampi oli myös sitä mieltä, että on tärkeää, että ryhmän koko ei kasva liian suureksi.

Opintopiiri sai opiskelijoilta kiitosta hyvästä opiskeluilmapiiristä, opiskelijoiden toiveiden kuuntelemisesta ja toiminnan kehittämisestä opiskelijoiden tarpeiden suuntaisesti. Monessa vastauksessa korostui yhdessä tekemisen voima, tsemppaus-henki ja kanssa opiskelijoilta saatu ymmärrys. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä ohjaajien tarjoamaan tukeen opintopiirissä. Useassa vastauksessa ilmeni toive siitä, että opintopiiritoimintaa jatketaan tulevana syksynäkin.

Myönteisen palautteen kantamana on hyvä jatkaa ja kehittää opintopiiritoimintaa. Syksyllä 2023 Jamkissa toimii kaksi Study together -opintopiiriä. Opintopiirejä ohjaavat Jamkin opintopsykologit ja opinto-ohjaajat.

Study together opintopiiri kokoontuu lukuvuonna 2023-2024:

  • Dynamon kirjastolla (18.9 alkaen) maanantaisin klo 12-14,
  • Rajakadulla AP-aula (20.9 alkaen) keskiviikkoisin klo 12-14 sekä
  • verkossa keskiviikkoisin klo 12-14.

Kirjoittaja:

Heini-Maria Pietilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja:

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projekti / Jamk.fi

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen