Ohjaus

Study Together -opintopiiristä tukea opintoihin

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin Study together -opintopiiri, joka tarjoaa opiskelijoille tukea itsenäisen opiskelun haasteisiin. Toiminta järjestettiin osana Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu...

Saavutettavampaa korkeakouluopiskelua Jamkissa – Yksilöllisen tuen sähköistäminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on jo pidempään sitoutunut esteettömän korkeakoulun ideologiaan, jossa halutaan turvata kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakouluopiskelu kohtuullisin...

Mitä tutor tarvitsee? – uudenlaisen tuen kehittäminen tarveperustaisesti

Tutorointi tukee opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Ensimmäinen opiskeluvuosi on merkittävässä roolissa opintoihin ja yhteisöön kiinnittymisen näkökulmasta. Opiskelijoiden vertaisohjaajina toimivien tutoreiden...

Asiantuntijaverkostojen rakentaminen tärkeää jo opiskeluaikana ICT-alalla

ICT-alalla koulutuksen ja työelämän välisten raja-aitojen madaltaminen ja opiskelijoiden työelämään siirtymisen sujuvoittaminen ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun LIPPA-projektin keskeisiä tehtäviä. Olemme...

Mitä sinulle kuuluu, korkeakouluopiskelija?

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn on havaittu heikentyneen ja kuormittuneisuuden kokemuksen lisääntyneen viime vuosina. Tätä on tapahtunut jo ennen vuonna 2020...

Moodlen oppimisanalytiikka opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa on kehitetty oppimisanalytiikan hyödyntämistä opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen. Kehittämistyötä ja pilotointia toteutettiin Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -projektissa.

Korkeakoulun erityisopettajan vinkit saavutettavaan opetukseen

Opetus, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettu huomioon saavutettavuus, palvelee kaikkia oppijoita. Saavutettavuudessa on kyse monesti pienistä arkisista asioista, joita...

Oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan monin keinoin. Korkeakoulujen käytössä oleviin digitaalisiin sovelluksiin ja alustoihin kertyy oppimistehtävien lisäksi tietoa suorituksista, arvioinneista ja...

Opiskelijahyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen korkeakoulussa – ajatuksia korkeakouluharjoittelusta

Korkeakouluharjoittelija kokosi palvelukartan korkeakouluopiskelijoille tarkoitetuista hyvinvoinnin palveluista. Opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen liittyy keskeisesti korkeakouluyhteisön sisällä tapahtuva toimijoiden yhteistyö sekä sitä tukevat korkeakoulun...

Minä opiskelijana 2.0 -kysely – Kuinka hyvinvointihanke mahdollisti uudenlaisen työkalun käyttöönoton Jamkissa

Mistä on kyse? Opetus- ja kulttuuriministeriön koronarahoituksella aloitettu OHKE-hanke (Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen) on aloittanut useita uusia ja innovatiivisia opiskelijoiden hyvinvointia tukevia...

Urasuunnittelutaitoja ja työelämävalmiuksia – NAU!-hanke edistämässä tasa-arvoa korkeakoulusta työelämään siirtymisessä

Miten korkeakoulussa saadaan tuettua eri aloilla opiskelijoiden tasavertaista siirtymistä työelämään ja valmiutta itsensä työllistämiseen yrittäjänä? Opiskelijoiden ideoimaa verkkokurssia pilotoitiin Jamkissa.

Kotopaikka2 hyvässä tuloskunnossa kohti viimeistä syksyä

Keskisuomalaisissa kunnissa on tuettu onnistuneesti tavoitteellista maahanmuuttotyötä ja maahanmuuttajien työllistymistä. Hanke järjesti monikulttuurisuuskoulutuksia, edisti maahanmuuttotyön johtamisen prosesseja sekä tuki työllistymistä.

Erityisopettaja ammattikorkeakoulussa?

Mitä erityisopettaja tekee ammattikorkeakoulussa? Korkeakoulussa erityisopettajan tehtäviin kuuluu niin opiskelijatyötä ja oppimisen ohjausta kuin korkeakoulun toiminnan ja henkilöstön tukemista konsultoivassa...

Opiskelijoiden polkuja tukemassa yhdessä työelämän kanssa

Eri tutkimuksissa ja ammattikorkeakoulun omissakin kyselyissä on tullut esille se, miten korkeakouluopiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen vaikuttaa positiivisesti heidän ammatilliseen kehittymiseensä....

Pedamuotoilu vaikuttavan oppimisanalytiikan lähtökohtana

Koulutussektorin digitalisoitumisen odotetaan tukevan yhä joustavampia ja yksilön tarpeisiin mukautuvampia oppimisprosesseja. Digitalisoituneiden ja opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien oppimisprosessien suunnittelu edellyttää oppijan...

Työstä opintopisteitä opinnollistamalla

Moni opiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työssäkäynnillä rahoitetaan opintoja ja samalla hankitaan myös kokemusta työelämästä. Opintojen aikainen...