Korkeakoulun erityisopettajan vinkit saavutettavaan opetukseen

Opetus, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettu huomioon saavutettavuus, palvelee kaikkia oppijoita. Saavutettavuudessa on kyse monesti pienistä arkisista asioista, joita jo opetustyössä teemmekin. Saavutettavuutta voidaan ajatella ikään kuin silmälaseina, joiden kautta tarkastelemme esimerkiksi opetusta, opetukseen käytettyjä menetelmiä, oppimisympäristöjä ja yksilöiden oppimista. Saavutettavuuden näkökulman tiedostaminen ja ymmärtäminen mahdollistaa saavutettavan pedagogiikan suunnittelun ja toteuttamisen.

Olen työskennellyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa nyt puolen vuoden ajan korkeakoulumme erityisopettajana. Opettajien ja ohjauksen toimijoiden kanssa käymieni keskusteluiden pohjalta olen laatinut muutaman käytännön vinkin saavutettavan opetuksen toteuttamiseen.

Käytännön vinkkejä saavutettavaan opetukseen:

  1. Selkeys palvelee kaikkia opiskelijoita. On tärkeää, että opintojakson alussa käydään läpi opintojakson sisällöt, tavoitteet, toimintasuunnitelma ja aikataulu. Opiskelijat hyötyvät näiden asioiden kertaamisesta useampaan kertaan opintojakson edetessä. Kannusta opiskelijoitasi kalenterin käyttöön!
  2. Huolehdi, että opintojaksosi Moodle-työtilan rakenne on selkeä: oppimistehtävät ovat kootusti siten, että ne on helppo löytää, otsikot ovat selkeitä ja lähteiden linkit toimivat. Esittele työtila opiskelijoille heti opintojakson alussa.
  3. Varmista, että opetusmateriaalisi on saavutettavassa muodossa ja niiden lukeminen on mahdollista näytönlukuohjelmilla. Huolehdi opetusmateriaalisi visuaalisesta saavutettavuudesta (selkeä fontti, jäsennys, värikontrastin hyödyntäminen).
  4. Auta tunnistamaan olennaiset tiedot ja materiaalit. Olennaisten asioiden löytäminen on joskus vaikeaa. Opiskelijat hyötyvät siitä, että opintojakson päälähteet on erotettu selkeästi niistä lähteistä, joilla voi syventää omaa osaamista. Hyvä käytäntö on myös se, että tekee listan opintojakson tärkeimmistä asioista.
  5. Käytä opetuksessasi monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä: visuaalisuus, auditiivisuus, toiminnallisuus sekä ryhmässä oppiminen. Ryhmäsi muodostuu erilaisista oppijoista.
  6. Mahdollista opiskelijalle vaihtoehtoiset tavat osaamisen osoittamiseen: esimerkiksi kirjatentti, oppimistehtävät, osaamisen näyttö tai osaamisportfolio.
  7. Kannusta ja tue opiskelijoita toimimaan yhdessä, sillä vertaisuudessa on voimaa, joka sitouttaa opiskeluihin ja rakentaa hyvää opiskeluilmapiiriä. Ryhmätöitä tehdessä varmista, ettei kukaan jää yksin. Muista, että osa opiskelijoista tarvitsee tukea ryhmään liittymiseen.

Saavutettava opetus edistää korkeakoulun yhdenvertaisuutta. Opetuksen ja toiminnan saavutettavuudella pyritään huolehtimaan siitä, että jokainen pystyy osallistumaan, toimimaan, oppimaan ja menestymään korkeakouluopinnoissa mahdollisimman hyvin ilman henkilökohtaisten ominaisuuksien, terveyssyiden tai esimerkiksi kulttuuritaustan aiheuttamia esteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projektin tehtävänä on kehittää yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa projektia toteuttaa Opiskelijakunta JAMKO. Jamkissa henkilöstön saavutettavuusosaamista vahvistetaan keväällä 2023 järjestettävillä koulutuksilla.

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projekti: https://www.jamk.fi/yyamk

Lisää tietoa saavutettavuudesta:

Tietoa saavutettavuudesta Jamkissa: Saavutettavuus ja henkilökohtaiset opintojärjestelyt (Jamk.fi)

Osallistavat ohjaus- ja opetusmenetelmät korkeakouluissa -käsikirja: Mikäli aihe kiinnostaa, suosittelen sinua tutustumaan kansainvälisen Tools for Inclusive education (2020-2022) -hankkeessa julkaistuun Osallistavat ohjaus- ja opetusmenetelmät korkeakouluissa käsikirjaan. Käsikirja on suunnattu korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle käytännön työkaluksi. Se luo katsauksen oppimisvaikeuksiin, niiden ilmenemiseen ja antaa opettajalle käytännönläheisiä työkaluja saavutettavan ja osallistavan pedagogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Siirry käsikirjaan

Ohjeita ja vinkkejä verkkosivustojen saavutettavuuteen: Saavutettavasti.fi

Kirjoittaja:

Heini-Maria Pietilä
opintopsykologi, erityisopettaja ja YYamk-hankkeen projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu