Moodlen oppimisanalytiikka opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä on kehittänyt korkeakoulujen oppimisanalytiikan hyödyntämistä opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen. Molemmissa korkeakouluissa on käytössä sekä opiskelijahallintajärjestelmä Peppi että oppimisalusta Moodle, joiden oppimisanalytiikan parempaan hyödyntämiseen luotiin ratkaisuja Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -projektissa.

Taustaa

Opiskelijahallintajärjestelmä Peppi ei tällä hetkellä pysty tuottamaan opiskelijalle tai ohjaajalle täysin reaaliaikaista tietoa opiskelijan opintojen etenemisestä. Tämä johtuu siitä, että opiskelijan arvosanat syötetään järjestelmään vasta siinä vaiheessa, kun opintojakso on jo suoritettu. Näin ollen myöskään Pepissä olevia HOPS-työkaluja ei voida käyttää opiskelijanäkökulmasta täysimääräisesti, eikä Peppi tuota opinto-ohjaajalle ajantasaista tietoa opiskelijan edistymisestä.

Moodlesta sen sijaan on saatavissa ajantasainen tieto opiskelijan opintojaksoilla tapahtuvasta etenemisestä. Tämä mahdollistuu sillä, että käytännössä kaikille opintojaksoille tehdään Moodle-kurssipohja ja opiskelija suorittaa opintojaan paljolti juuri Moodle-alustalla.

mRaportti oppimisanalytiikan työkaluna

Moodle tarjoaa sekä opiskelijalle että ohjaajalle monenlaisia oppimisanalytiikan raportteja. Opiskelija voi seurata esimerkiksi kaikkien opintojaksojensa kalentereita ja tehtäviensä palautuspäiviä sekä nähdä Edistymisen seuranta -lohkon avulla, montako tehtävää hän on opintojaksolla tehnyt ja montako on vielä jäljellä. Opiskelija voi tarkastella opintojakson arviointikirjaa sekä omien suoritustensa etenemistä graafisessa muodossa (Omat suoritukseni).

Opettaja taas pääsee seuraamaan opintojakson Moodle-alustan kautta kaikkien opiskelijoiden etenemistä saman Edistymisen seuranta -lohkon, arviointikirjan sekä erilaisten tapahtumaraporttien kautta. Opettajalla tai ohjaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua opiskelijan etenemiseen muuten kuin omien kurssiensa osalta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun digipedatiimi ja Moodlen palveluntarjoaja Mediamaisteri loivat yhteistyössä Moodleen uuden Opinto-ohjaajan roolin, jolla on nyt pääsy sekä yksittäisen opiskelijan että opiskelijaryhmän suoritusten seuraamiseen graafisessa muodossa (mRaportti). Käytännössä muoto on sama kuin, mitä opiskelija itse näkee omassa näkymässään. mRaportti ei sinänsä ole uusi raportti, vaan se on ollut esim. järjestelmän hallinnoijien käytössä jo pitkään.

Kurssin suoritustilanne henkilöllä Kerttu Opiskelija. Taulukkomaisesti esitettynä Kurssi, ilmoittautumispäivä, aloituspäivä, suorituspäivä, edistyminen sekä kurssin edistymisprosentti. Riveillä erilaisia kurssien nimiä. Joidenkin kurssien kohdalla edistymistä osoittavat janat ovat täynnä, osassa vain 15 prosenttia suoritettu.
Kuva 1. SeAMKin Moodle, mRaportointi opinto-ohjaajalle ja Omat suoritukseni opiskelijalle, esimerkkiopiskelija.

mRaportointi mahdollistaa Moodlessa erilaiset raportoinnit kurssien suorituksista. Raportteihin sisältyvät ne kurssit, joihin on määritelty Suoritusten seuranta päälle. SeAMKissa esimerkiksi tämä on määritetty kurssin oletusasetuksissa oletukseksi. Lisäksi kurssilla on oltava käytössä Edistymisen seuranta ja Kurssin suoritusehdot.

Mitä mRaportti sitten esimerkiksi voi opinto-ohjaajalle näyttää?

  • Kurssikohtaisen yhteenvedon siitä moniko opiskelija on suorittanut kurssin ja monellako se on vielä kesken
  • Ryhmäkohtaiset yhteenvedot
  • Opiskelijakohtaisen yhteenvedon kaikkien kurssien suorituksista.

Pilotointi

Heti roolin valmistuttua Moodleen, sitä testasi kolme opinto-ohjaajaa. Raportti todettiin toimivaksi mm. sen graafisen ulkoasun, reaaliaikaisen tiedon ja helpon kokonaiskuvan tuottamisen ansiosta. Opinto-ohjaajan on helppo saada näkyville opiskelijan kaikki opintojaksot ja sen perusteella käydä opiskelijan kanssa keskustelua kunkin opintojakson etenemisestä ja kenties haasteista.

Joulukuussa Opinto-ohjaajan mRaportointi-rooli ja sen toiminta esiteltiin myös kaikille opinto-ohjaajille keskitetysti. Heiltä on pyydetty palautetta ja kommentteja raporttien toimivuudesta ja hyödyistä. Vastaanotto työkalulle oli erittäin positiivinen ja työkalu todettiin tarpeelliseksi. SeAMKissa mRaportointi otettiin opinto-ohjaajien lisäksi käyttöön myös koulutuspäälliköille.

Tulokset ja jatkokehittäminen

Uusi Opinto-ohjaajan rooli on nyt käytössä SeAMKissa ja todettu toimivaksi. Jatkokehittämistä se kuitenkin vielä vaatii. Jotta opinto-ohjaaja saisi täysin reaaliaikaisen ja paikkansapitävän raportin Moodlesta, on opintojaksolla oltava tietyt asiat kunnossa. Näitä ovat mm.

  • Edistymisen seuranta -lohko
  • Kurssin suoritusehdot
  • Kurssin suoritustapa, -ehdot ja -aikataulut kurssin etusivulla.

Näiden asioiden saaminen kuntoon vaatii kokonaisvaltaista pedagogista kehittämistä, oppimismuotoilua ja digipedatiimin jalkautumista kentälle kouluttamaan asiaa.

Tämä kirjoitus on jatkoa 15.11.2022 julkaistulle blogikirjoitukselle “oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen”. Voit katsoa OHKE-hankkeessa tekemästämme kehittämistyöstä esityksen myös päätösseminaarin tallenteesta (1:44:30-).

Esittelemme näitä kehittämiämme raportteja ja toimintatapoja myös vuoden 2023 ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen rahoittai opetus- ja kulttuuriministeriö. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa kuului hankkeen Opiskelukyvyn vahvistaminen -työpakettiin (2). Lisätietoja: www.jamk.fi/ohke

Kirjoittajat:

Riikka Muurimäki, suunnittelija, opetusteknologiat, SeAMK digipedatiimi

Matti Mäkelä, suunnittelija, opetusteknologiat , SeAMK digipedatiimi

Lue myös:

Mitä sinulle kuuluu, korkeakouluopiskelija?