Oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen

Pienellä pöydällä kannettava tietokone, jonka yläpuolella kädet. Vierellä kuvakkeita, esimerkiksi kynä, ihmisen pää, jonka sisällä atomikuvio, kuulokkeet sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä elementtejä.

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan monin keinoin. Digitaaliset sovellukset ja alustat ovat käytössä useimmilla korkeakoulun opintojaksoilla. Niihin kertyy oppimistehtävien lisäksi tietoa mm. suorituksista, arvioinneista ja opintojen edistymisestä. Opiskelun digitaaliset välineet, kuten Moodle-oppimisympäristö, sisältävät myös oppimisanalytiikkatyökaluja, joilla voidaan seurata opintojen etenemistä tarkemminkin.

Voisiko analytiikkatyökaluilla tunnistaa myös opiskelijan ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen tarpeita? Ja voisiko opiskelija itse hyödyntää analytiikan raportteja oman edistymisen seuraamiseen? Näitä tarkasteltiin ja lähdettiin kehittämään Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -projektissa, jonka Opiskelukyvyn vahvistaminen -työpakettiin (2) kuuluu osana myös oppimisanalytiikan hyödyntäminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa. SeAMKin ja Jamkin työryhmä on hankkeen alusta alkaen vienyt eteenpäin toimenpiteitä, joiden avulla oppimisalusta Moodlen oppimisanalytiikkaa ja raportteja voitaisiin paremmin hyödyntää opiskelijan hyvinvoinnin parantamiseksi. Toteutus ei ole ollut ihan helppo tie, mutta nyt alkaa olla valmista.

Mitä Moodlen analytiikkatyökalut ja raportit voivat paljastaa?

Molemmissa hankkeen korkeakouluissa on käytössä oppimisalustana Moodle. SeAMKissa Moodle on ollut käytössä jo pitkään ja Jamkissa se on otettu käyttöön ihan viime aikoina. Moodlen käyttö on SeAMKissa jo vakiintunutta ja laajaa, joskin uusien päivitysten myötä myös käyttö vaatii uudelleenorganisointia ja ohjeistusta. Tänä päivänä Moodle taipuu alustana hyvin erilaisiin toimintoihin kuin, mitä se teki vuonna 2004, kun se otettiin SeAMKissa käyttöön.

Tämän hankkeen puitteissa lähdettiin liikkeelle siitä, mitä Moodle tarjoaa jo nyt analytiikkatyökalujen muodossa sekä lisäksi suunnittelemaan ihan uutta raportointiyhteenvetomallia, josta olisi hyötyä niin opinto-ohjaajille kuin opettajatutoreillekin. Tässä uudessa mallissa Moodleen on luotu uusi ns. OPOn rooli, jolla opinto-ohjaaja tai opettajatutor pääsee seuraamaan opiskelijaryhmän tai yksittäisen opiskelijan etenemistä eri Moodle-kursseilla. Näistä molemmista näkymistä saatavan datan avulla opiskelijan opintoja voidaan seurata reaaliajassa ja asiaan voidaan puuttua esimerkiksi, jos opinnot eivät jollain opintojaksolla edisty tai ongelmia ilmenee kokonaisvaltaisesti useammallakin opintojaksolla.

Moodlen analytiikka

Moodlen perusanalytiikka riittää hyvin ammattikorkeakoulun tavallisen opettajan tarpeisiin, kun hän seuraa opiskelijoiden osallistumista ja aktiivisuutta sekä haluaa lähettää sen perusteella esimerkiksi muistutusviestejä. Opettaja voi lisätä Moodle-kurssille Analytiikka-lohkon, jonka avulla opettaja voi seurata Moodle-kurssilla esim. opiskelijoiden aktiivisuuden jakaantumista ja lukumäärää, materiaalien avauksia, tehtävä- ja tenttiaktiviteettien palautuksia jne. Lohko ei ole näkyvillä opiskelijoille. Näiden perusteella opettaja voi esimerkiksi ajoittaa ohjausta niihin ajankohtiin, kun opiskelijat eniten kurssialustalla oleilevat. Hän voi kohdentaa viestejä joko vain niille opiskelijoille, jotka ovat erinomaisesti opintojaksolla edistyneet tai muistutella niitä, joilta tehtäviä puuttuu.

Analytiikkatyökalujen lisäksi OHKE-projektin analytiikkatiimi (SeAMK + Jamk) suosittelee Moodle-kursseilla otettavan käyttöön Edistymisen seuranta -lohkon opiskelijan visuaaliseksi työkaluksi oman etenemisen seurantaan opintojakson sisällä. Sama edistymisen seuranta –lohko toimii myös opettajalle erinomaisena koko ryhmän suoritusten seuranta- ja palautetyökaluna. Edistymisen seuranta -lohkon käyttö vaatii Moodle-kurssin asetuksissa opiskelijoiden suoritusten seurannan käyttöönoton (nykyisin oletuksena käytössä) ja aktiviteetteihin / aineistoihin tehtävien edistymisehtojen määrittelyn. Edistymisehdot kannattaakin suunnitella huolellisesti, jotta opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä kokonaisvaltaisesti raporttien kautta.

Edistymisen seurannan lisäksi selkeyttä voidaan parantaa Kalenteri-lohkon lisäämisellä erityisesti sellaisilla kursseilla, joissa on paljon deadlineja. Opiskelija näkee siis kurssin sisäisestä kalenterista yksittäisen opintojakson deadlinet ja siirtymällä Moodlen etusivulle (MyMoodle-näkymään) näkyy kalenterista opiskelijan kaikkien kurssien deadlinet. Moodle-kurssin rakennetta selkeyttämään suosittelemme lisäksi, että kurssin etusivulla on selkeä kuvaus (esim. kaavio) opintojakson etenemisestä (Tehtävät, aikataulut, arviointi yms.)

Uusi OPOn rooli Moodlessa

Uutena asiana OHKE-projektissa lähdettiin yhdessä SeAMKin, Jamkin ja Moodlen palveluntarjoajan Mediamaisterin kanssa suunnittelemaan uutta OPOn roolia Moodleen. Rooleilla määritetään Moodlessa se, millaisia tietoja käyttäjä näkee ja mitä toimintoja hän voi oppimisympäristössä suorittaa. Tähän mennessä Moodlen perusrooleja ovat olleet esim. hallinnoija, opettaja ja opiskelija. Näistä vain hallinnoija on ollut järjestelmätason rooli ja opettaja sekä opiskelija yksittäisen kurssin sisäisiä rooleja.

Yhteistyössä haluttiin luoda uusi järjestelmätason rooli, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi Moodlen tarjoamiin raportteihin ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Uusi rooli eroaa esim. hallinnoijan roolista siinä, ettei uudella roolilla pääse muuttamaan Moodlessa mitään asetuksia. Rooli antaa sen sijaan opettajaroolia laajemmat oikeudet tutustua Moodlen tuottamiin analytiikkaraportteihin. Yhteenveto- ja opiskelijakohtaisten raporttien lisäksi OPO tai opettajatutor voi tarkastella myös yksittäisten opintojaksojen sisältöjä ohjauksen tueksi.

Mediamaisterin kanssa tehtyjen perusteellisten selvittelyjen jälkeen OPOn rooli on saatu luotua Moodleen ja se on nyt SeAMKissa testattu kahden OPOn toimesta. Loppusyksystä 2022 SeAMK vielä testaa, ohjeistaa ja pilotoi lisää ja Jamk seuraa sitten myöhemmin perässä.

Pitkissä kantimissa

Analytiikkaosion työn piti valmistua hankkeessa jo keväällä 2022, mutta asiat eivät aina etene niin sujuvasti, kuin on ajateltu. SeAMKissa otettiin käyttöön uusi Peppi-Moodle -integraatio, jonka avulla voidaan nyt luoda kursseja Moodleen erityisten Moodlen pedagogisten mallipohjien pohjalle. Nämä mallipohjat sisältävät ohjeistusta juuri hankkeessakin suositeltujen Analytiikkakaavioiden, Edistymisen seurannan ja ehtojen käyttöön. Vasta, kun nämä asiat ovat kurssipohjalla kunnossa, saadaan Moodlesta ulos tarvittavia raportteja mm. OPO-roolia varten. Analytiikalle täytyy siis tarjota ensin oikeanlaista dataa, jotta se saadaan palvelemaan tarkoitustaan paremmin. Tässä joutuu opettajakin miettimään omaa Moodle-kurssiaan uusiksi. Näiden muutosten myötä opiskelijat voivat myös itse tarkastella raportteja omien opintojensa osalta.

Uuden OPO-roolin luominen Moodlen ei varsinaisesti ollut hankalaa, mutta raporttirajapinnan ja kohorttien muokkaaminen on vienyt erityisesti eri vaihtoehtojen selvittämisen vuoksi oman aikansa. Ohjeiden tekeminen on nyt työn alla ja toiminto otetaan kokonaisuudessaan hallitusti käyttöön heti niiden valmistuttua. Sen jälkeen meillä onkin sitten kerrottavaa siitä, miten näitä kehittelemiämme raportteja voidaan hyödyntää opiskelijan kokonaishyvinvoinnin edistämiseksi.

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjoittajat:

Riikka Muurimäki, suunnittelija, opetusteknologiat, SeAMK digipedatiimi

Matti Mäkelä, suunnittelija, opetusteknologiat , SeAMK digipedatiimi