Mitä sinulle kuuluu, korkeakouluopiskelija?

Kaksi puhekuplaa, joista vasemmanpuoleisessa lukee kysymys: Mitä sinulle kuuluu? Oikeanpuoleinen on täynnä eri värisiä sateenvarjoja.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn on havaittu heikentyneen ja kuormittuneisuuden kokemuksen lisääntyneen viime vuosina. Tätä on tapahtunut jo ennen vuonna 2020 alkanutta koronapandemiaa, mutta tutkimusten mukaan pandemia-aika näyttää heikentäneen hyvinvointia edelleen.

Vuonna 2021 julkaistussa Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa todetaan muuan muassa, että joka kolmas korkeakouluopiskelija ja naisopiskelijoista jopa 40 % kärsi ahdistuksen ja masennuksen oireista. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen katsauksen mukaan korona-aikana opiskelijoiden on ollut vaikea ylläpitää motivaatiota, ja lähiopetuksen väheneminen on lisännyt vaikeuksia erityisesti niille oppijoille, joilla on muita enemmän vaikeuksia opintojen etenemisessä (Poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä… 2020). Suomen opiskelijakuntien liitto painottaa yhteisöön kiinnittymisen ja osallisuuden kokemusten tärkeyttä (AMK-opiskelijoiden etäopiskelukyselyn tulokset 2021).

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kuormituksen lisääntyminen ja yksinäisyys ovat näkyneet Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintopsykologi Anne-Mari Maunumaan työssä:

– Opiskelijat ovat olleet väsyneitä, yksinäisiä ja ”pandemian paiskomia”.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan näkökulmasta huomiot ovat samansuuntaisia. Opiskeluryhmän vertaistuen merkitys on havaittu erityisesti silloin, kun kohtaamisia toisten opiskelijoiden kanssa on ollut vain harvoin tai ei ollenkaan. Jos opiskelut käynnistyivät etäopiskeluaikana, ryhmäytymistä oli vaikeampi järjestää.

– Opiskelijan on ollut vaikea kokea kuuluvansa ryhmään, koska ryhmäytyminen jäi heikolle korona-aikana opintojen alussa. Yksinäisyyttä on koettu paljon, koska etäopiskeluaikana ei ole tavattu paljon muita opiskelijoita, kertoo Eeva Vissel opiskelijakunta JAMKOsta.

Etäopiskeluaikana opintojen sujumisessa on eroja eri opiskelijoiden välillä. Jos joillakin itsenäinen työskentely ja etänä opiskeleminen hidasti opintojen etenemistä, on opiskelijoiden joukossa myös heitä, joille poikkeusajan opiskelujärjestelyt olivat toimivia. Lisääntynyt etäopiskelu saattoi helpottaa ja nopeuttaa joidenkin opintojen suorittamista tai auttaa opintojen yhdistämistä esimerkiksi perhearjen osaksi. Opiskelijoiden kokema kuormitus on viime vuosina voinut lisääntyä muistakin syistä, kuin pandemian seurauksena. Tätä aikaa kuvaavan suorituskeskeisen elämäntavan koetaan lisäävän paineita, väsymystä ja kuormitusta niin opiskelu- kuin työelämässä.

Löytääkö opiskelija tarjolla olevia palveluita? Millaisia palveluita tarvitaan?

Korkeakouluopiskelijoille on tarjolla tukea eri tahoilla, ja korkeakoulujen palveluja on kehitetty viime vuosina. Myös YTHS:n palveluita on kehitetty huomioiden erityisesti lisääntyneet mielen hyvinvoinnin tuen tarpeet.

– Tukea voi olla tarjolla jopa enemmän kuin aiemmin. Opiskelijana saattaa kuitenkin helposti olettaa, ettei hyvinvointiin saa tukea, koska mediassa on vahvasti esillä puhe hoitojonoista ja henkilöstöpulasta. Uskon kuitenkin, että tukea ja palveluja on tarjolla. Esimerkiksi opintopsykologi löytyy monista korkeakouluista,
kertoo Eeva Vissel,

– Mutta opiskelijalta vaaditaan myös uskallusta ilmaista, että tarvitsee apua.

Selkeä tiedotus tarjolla olevasta tuesta ja palveluista helpottaa niiden löytämistä ja niihin hakeutumista. Opintopsykologi Maunumaa muistuttaa, että ammattikorkeakoulussa opiskelee hyvin eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia opiskelijoita, minkä vuoksi hyvinvoinnin tuen tarpeet vaihtelevat. Heidän yksilölliset tarpeensa tulee huomioida palvelutarjonnassa ja yksilöllisessä kohtaamisessa. Tämä tarkoittaa erilaisten matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä ja tarjoamista korkeakoulussa.

Opiskelijatutor-toiminta ja sen muokkautuminen vertaistuen suuntaan opintojen edetessä on merkityksellistä, ja siihen tartuttiin myös Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -projektissa, jota opiskelijakunnat JAMKO ja SAMO toteuttivat yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Vissel nostaa esille korkeakoulun tarjoamien palveluiden lisäksi alueen muiden palveluntarjoajien tarjonnan huomioimisen.

Erilaisten palveluiden lisäksi on tärkeää tukea korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden yhdessä tekemistä monin eri tavoin.

Opiskeluhyvinvointia kaikille

Ammattikorkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin heikko tila on monisyisesti koko yhteiskunnan tilaa kuvaava ilmiö. Muuan muassa suorituskeskeinen arki eri elämänalueilla kehittää painetta opiskeluun ja valmistumiseen.

Opiskelijoiden moninaisuus edellyttää useanlaisia hyvinvoinnin tukipalveluita, mikä lisää kustannuksia. Opiskelijahyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja siihen vaaditaankin yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hyvin toimiva palveluohjaus, joka yhdistää ammattikorkeakoulun omat ja alueen sekä muiden toimijoiden palvelut opiskelijan saataville, tukee oppijaa löytämään hänelle sopivat palvelut. Palveluiden matala kynnys ja saavutettavuus sekä jopa palveluiden nimeäminen niin, että nimi ei karkota arkaa tarvitsijaa, helpottavat niihin hakeutumista.

Haluatko tietää lisää?

Mitä sinulle kuuluu -podcastissa opintopsykologi Anne-Mari Maunumaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija Eeva Vissel Opiskelijakunta JAMKOsta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keskustelevat johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänäsen kanssa ammattikorkeakouluopiskelijahyvinvoinnista, sen tilasta ja tukemisesta.

Podcastin (jakso 1) tekstivastineen voit ladata projektin verkkosivustolta (Jamk.fi)

Opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukea ja ohjausta kehitettiin vuosina 2021–2022 Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja niiden opiskelijakuntien JAMKOn ja SAMOn yhteisessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -projektissa. Tutustu projektiin: www.jamk.fi/ohke

Kirjoittajat:

Sirpa Laitinen-Väänänen, johtava tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Anne-Mari Maunumaa, opintopsykologi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Eeva Vissel, asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi, Opiskelijakunta JAMKO

Anna-Kaisa Tiihonen, viestintäsuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Lähteitä:

AMK-opiskelijoiden etäopiskelukyselyn tulokset. 6.5.2021. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK. Viitattu 1.3.2022. https://samok.fi//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2021/05/amk-opiskelijoiden-etaopiskelukyselyn-tulokset-2021.pdf

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viitattu 1.3.2022. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-

Poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä vaikutuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen – Poikkeustilanne toi digiloikan, mutta oppimisen tuki ei ollut riittävää. 14.1.2020. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. https://karvi.fi/2020/12/14/poikkeuksellisilla-opetusjarjestelyilla-vaikutuksia-tasa-arvoiseen-ja-yhdenvertaiseen-oppimiseen-poikkeustilanne-toi-digiloikan-mutta-oppimisen-tuki-ei-ollut-riittavaa/

Lue lisää aiheesta:

Elämässä tapahtuu ja sattuu milloin mitäkin – opiskelijan hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen, @SeAMK-verkkolehti 2023.