Urasuunnittelutaitoja ja työelämävalmiuksia – NAU!-hanke edistämässä tasa-arvoa korkeakoulusta työelämään siirtymisessä

Nuori nainen asentaa metallista osaa laitteeseen.

Opiskelijat työstivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun InnoFlash-viikon toimeksiantona ideoita tutkinto-opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittämiseen ja urasuunnittelun tukemiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeelta saadun tehtävän kautta pohdittiin, miten korkeakoulussa saadaan tuettua eri aloilla opiskelijoiden tasavertaista siirtymistä työelämään ja valmiutta itsensä työllistämiseen yrittäjänä.

Opiskelijoiden ideoimat konseptit liittyivät alumniyhteistyöhön, työnhakualustoihin, työelämälähtöisempiin projekteihin sekä opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen aivan uusien kurssien keinoin. Voittajakonseptista muotoiltiin keväällä 2022 tutkintoon johtavien opintojen ja avoimen ammattikorkeakoulun opintojen tarjontaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pilotoitu verkkokurssi, jolle ilmoittautui mukaan 13 opiskelijaa. Tässä blogissa kuvataan kokemusta ja palautetta, jota uuden verkkokurssin suunnittelu ja pilotointi sai.

NAU!-hankkeen (ESR S21952, 1.3.2020-31.12.2022) päätavoitteena on edistää ja tukea naisten tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä erityisesti tekniikan alalla, liiketaloudessa ja turva- ja riskienhallinta-alalla. Varsinaisia kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä korkea-asteen ja toisen asteen koulutusorganisaatiot. Hankkeessa tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja ja korkeakoulujen tasa-arvotyötä. Korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä tuetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. NAU! lisää korkeakoulujen ja yritysten ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias). (Hankesuunnitelma.)

ESR-logot
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

NAU!-hankesuunnitelman mukaan Suomessa on monilla mittareilla sukupuolten mukaan vahvasti eriytyneet eli segregoituneet koulutusalat ja työmarkkinat. Jako miesten ja naisten töihin on säilynyt sitkeästi ja joillakin aloilla jopa vahvistunut. Kun katsotaan nais- ja miesopiskelijoiden jakautumista eri koulutusaloille, nähdään, että segregoituneimmat alat ovat vahvasti naisenemmistöiset terveys- ja hyvinvointialat ja kasvatusalat sekä miesenemmistöiset tekniikan alat ja tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT). (Hankesuunnitelma.)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on hankkeessa osatoteuttajana. 31.12.2022 päättyvän NAU!-hankkeen asiantuntijoina ovat toimineet ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Johanna Pitkänen ja Virva-Liisa Pekkarinen, sekä Teknologia- ja Liiketoiminta-yksiköistä Teija Palonen (02/2021 saakka) ja Piia Hynynen (03/2021-07/2022).

Jamkin opiskelijoiden InnoFlash-viikolla ideoimasta verkkokurssista totta

Boost your career – Career planning and working life skills (2 op) 9.3.-31.5.2022

Ajatus Jamkin tutkinto-opiskelijoiden osallistamisesta korkeakoulutettujen tasavertaisten urapolkujen tuen kehittämiseen syntyi hanketoimijoiden työkokouksen kahvipöydässä. Hankesuunnitelman toimenpide siitä, miten korkeakoulussa saadaan tuettua eri aloilla naisopiskelijoiden tasa-arvoista siirtymistä työelämään ja valmiutta itsensä työllistämiseen yrittäjänä, päätettiin ulottaa kohderyhmän eli opiskelijoiden itsensä pohdittavaksi. Hyväksi työkaluksi tähän tarjoutui tutkinto-opiskelijoiden pakollisiin perusopintoihin kuuluva JAMK InnoFlash, 2 op -niminen opintojakso, jolle Jamkin NAU!-hanketoimijat toimeksiantoa ratkottavaksi tarjosivat.

InnoFlash-viikon toimeksiannon otsikko vaati paljon miettimistä ja muotoilua. Toimeksiantoa haluttiin jalostaa tarkisteltavaksi naisten sijaan myös Jamkin tutkinto-opiskelijoihin laajemmin. Näin haluttiin saada mahdollisimman monipuolinen, kattava ja runsas valikoima ideoista. Toimeksiannon lopulliseksi otsikoksi jalostui: ”Miten korkeakoulussa saadaan tuettua eri aloilla opiskelijoiden tasavertaista siirtymistä työelämään ja valmiutta itsensä työllistämiseen yrittäjänä?”. Lopullista otsikkoa edelsi keskustelu esimerkiksi tasa-arvo-termin käytöstä ja tehtävänannon muotoilemisesta. Tässä kohtaa pohdittiin, mitä kaikkea termi ”tasa-arvo” tarkoittaa, ja mitä se ehkä jättää huomiotta. Ja että olisiko tasa-arvoista työelämään siirtymistä pohdittava jo ennen valmistumisvaihetta, koska päätökset ala- ja uravalinnoista tehdään usein jo yläkoulussa tai toisella asteella. Myös toimeksiannon tarpeellisuutta mietittiin, sillä InnoFlash-viikon valmentajien mukaan yritykset pyrkivät palkkaamaan ensisijaisesti parhaan työntekijän eikä vain sukupuolta. Missä määrin opiskelijat oikeasti törmäävät tasa-arvon toteutumattomuuteen siirtymisvaiheessa korkeakoulusta työelämään, pohditutti osaltaan toimeksiannon tarpeellisuutta myös. Toimeksiannon toinen puoli eli valmiudet itsensä työllistämiseen yrittäjänä nähtiin sen sijaan erityisen arvokkaana tutkittavana asiana.

Jamkin InnoFlash-viikolla 22.-26.3.2021 lähes 90 opiskelijaa työsti NAU!-hankkeelta saatua toimeksiantoa monialaisissa 6-7 opiskelijan tiimeissään. Tuloksena syntyi jokaiselta tiimiltä 3 konseptia, joista voittajakonseptiksi valittiin Urasuunnittelun ja työelämän tukeminen (1 op) -kurssi.

Konseptiin sisältyvän opiskelijoiden tekemän taustaselvityksen mukaan Jamkin opiskelijat eivät ole kokeneet nykyisiä HOPS-keskusteluja hyödyllisinä. Opiskelijat eivät haluaisi koota urasuunnitteluun ja työelämävalmiuksiin liittyvää osaamista valitsemalla asiat opiskeltavaksi useilta eri kursseilta. Esimerkiksi Jamkin Osaajana kehittyminen -kurssilla opiskelijat kokevat annettavan palautetta vain koulussa olemisesta sekä siitä, mitä opintoja kannattaa valita. Nyt ideoidun kurssin toivottiin kokoavan usealla nykykurssilla pirstaloituneena olevan oleellisen tiedon, sisältävän nykyistä enemmän työelämäyhteistyötä sekä sijoittuvan opintojen keski- ja/tai loppuvaiheessa suoritettavaksi. Konseptoitu uusi kurssi olisi työelämään siirtymisessä osaamista tunnistava ja tukeva kurssi, joka antaisi opiskelijalle työelämään valmistavaa palautetta.

Voittajakonseptin sisältämä ajatus opiskelijoiden urasuunnittelu- ja työelämätaitoja kehittävästä verkkokurssista sai tuulta siipiensä alle, kun keväällä 2022 Jamkin NAU!-hanketoimijat työstivät tästä konseptista ajalla 9.3.-31.5.2022 Moodle-verkko-opiskelualustalla pilotoitavan 2 opintopisteen laajuisen valinnaisen kurssin.

Kurssin sisällöistä ja suorittamisesta haluttiin tehdä sellaisia, että niissä on huomioitu mahdollisimman hyvin opiskelijan lähtötilanne ja työllistymisen tavoitteet. Verkkokurssi koostuu kahdesta pakollisesta moduulista sekä viidestä valinnaisesta moduulista. Valinnaisista moduuleista opiskelijan tuli valita suoritettavaksi 3. Moduulivalintojen kautta opiskelija saa mahdollisuuden keskittyä kehittämään sitä osaamista ja/tai dokumentteja, jotka tarvitsivat eniten parantamista oman urasuunnittelun ja työelämävalmiuksien tukemiseksi.

Toimeksiantoa InnoFlash-viikolla työstäneet opiskelijat olivat haastatelleet tehtävän taustaselvitystä varten opiskelijoita (kukin 5 opiskelijaa). Opiskelijoiden tekemästä taustaselvityksestä ei suoraan ollut noussut esiin kokemuksia tai vinkkejä naisten tasa-arvoisempaan siirtymiseen työelämään, mistä syystä verkkokurssin sisältämä tasa-arvonäkökulma sisällytettiin verkkokurssilla mukaan valinnaiseen moduuliin, jossa käsiteltiin työntekijän oikeuksia, velvollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työlainsäädännön näkökulmasta. Tämän valinnaisen moduulin suorittivat kurssin opiskelijoista yhtä lukuun ottamatta kaikki. Kurssin kieli oli englanti, jotta kurssi olisi myös kansainvälisten opiskelijoiden suoritettavana ja heidän urasuunnittelua ja työllistymistä Suomessa tukemassa.

Keväällä 2022 kurssille ilmoittautui mukaan 13 opiskelijaa, joista 9 oli kansainvälisiä opiskelijoita. 13 opiskelijasta 11 opiskelijaa lähti maaliskuussa kurssia suorittamaan. Toukokuun loppuun mennessä heistä kurssin suoritti vaaditusti 5 opiskelijaa, joista jokainen vastasi Jamkin opintojaksojärjestelmän kautta pyydetyn palautekyselyn lisäksi myös välittömästi viimeisen tehtäväpalautuksen jälkeen hanketoimijoiden opiskelijoille lähettämään erilliseen kurssipalautekyselyyn.

Opiskelijapalautteen mukaan ”Boosting your career is a great course”

Palautteen mukaan verkkokurssin aiheita pidettiin tärkeinä urasuunnittelun ja työelämävalmiuksien kannalta. Lähes jokainen kurssin suorittanut koki urasuunnittelu- ja työelämätaitojensa lisääntyneen ja hänen saaneen uutta perspektiiviä omaan urasuunnitteluun ja työelämätaitojen kehittämiseen. Vastaajista jokainen aikoi hyödyntää saamaansa oppia omassa urasuunnittelussaan ja työnhaussaan.

As an international student, I didn’t know much about the career environment in Finland. This course taught me a lot, and I now have enough knowledge to advance in my career.

Kurssilla käytetyistä työskentelymenetelmistä ei jokainen vastaaja ollut täysin samaa mieltä. Kysyttäessä olivatko kurssilla käytetyt työskentelymenetelmät toimivia, yli puolet vastaajista oli ”osittain eri mieltä” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”. Kuitenkin kysyttäessä mikä kurssilla oli toimivaa, nousi vastauksissa esiin käytetyt työskentelymenetelmät:

Course material was good. Forum posts were a good and practical way of gaining fast feedback and insights from other students.

To make a video The CV and 30 interview question preparation session was quite beneficial and assisted me in expressing myself in recent interviews with various organizations.

By knowing people plans and learning from each other.

Työmäärä kurssilla osaamistavoitteisiin ja opintopisteisiin nähden koettiin kohtuulliseksi. Opiskelijat kokivat saaneensa ohjausta silloin kun sitä tarvitsivat:

Support and help was easily available when needed.

Kysyttäessä, mitä kurssille voisi tai pitäisi jatkossa lisätä, toivoi joku opiskelijoista enemmän tietoa ja ohjausta oman uran hallintaan.

In the future, I would like to see a more in depth look at the actual career planning (how to do it in practice). I think that the self-knowledge module offered a lot of the necessary tools for this but not enough guidance.

Ohjauksen tarve opintojen aikana opiskelijan tai opiskelijaryhmän rinnalla kulkevasta tukihenkilöstä nousi esille jo InnoFlash-viikolla opiskelijoiden esittelemissä konsepteissa. Tukea ja ohjausta sekä rinnallakulkemista selkeästi kaivataan opintoihin mukaan nykyistä käytäntöä enemmän. Jos opiskelijat kokevat urasuunnitteluun ja työelämätietoon liittyvien asioiden tulevan vastaan vain pieninä “hippuina” opintojen joukossa, saattaa niitä olla vaikeampi hahmottaa ja hyödyntää. Opintoihin ”upotettua” omien urasuunnitteluvalmiuksien kehittämistä tulisi ehkä myös sanoittaa ja tuoda joka kerta esille selkeämmin.

Kurssille toivottiin jatkossa mukaan menestyneiden Jamkin alumnien urakertomuksia ja yritysvierailuja ”unelmayrityksissä”. Kahteen pakolliseen moduuliin joku toivoi tehtäviin mukaan enemmän valinnaisuutta. Esimerkiksi toiseen pakolliseen moduuliin (moduuli 2.), jossa opiskelija mm. piirsi oman työllistymistä tukevan verkostokarttansa, toivottiin enemmän tehtäviä ja tietoa siitä, kuinka verkostoja rakennetaan ”from the ground up”.

Vapaassa palautteessaan opiskelijat jättivät terveisiä järjestäjille toteamalla kurssin olleen yksi parhaista kursseista, joita kyseisellä lukukaudella opiskeltavakseen olivat valinneet.

This was one of the greatest courses I took this semester. It helped me further my career and I was able to pass certain interviews thanks to the knowledge I gained from this course. very much appreciated.

Kurssin saama hyvä palaute oli toisaalta odotettavaa – suunniteltiinhan kurssi opiskelijoiden toisilleen tekemän kyselyn tulosten lähtökohdista, kuunnellen niitä tarpeita ja toiveita, jotka opiskelijat itse näkivät omien urasuunnittelu- ja työelämävalmiuksiensa kehittymisen tarvitsevan. Onkin huikeaa, että meillä on valtavan idearikkaita ja sanavalmiita opiskelijoita sekä InnoFlashin kaltainen formaatti, joka tuottaa lyhyessä ajassa perusteltuja, tarvelähtöisiä ja raikkaita uusia malleja toimia.

Jamkin NAU!-hanketoimijat olivat kurssin sisällön suunnittelussa konsultoineet myös Jamkin urasuunnitteluasiantuntijoita; Jamkin OPS-kehittämistyöryhmän toimijoiden kanssa oli tarkasteltu kurssin sisältöä ja tarpeellisuudesta, toteutuksen ajankohtaa ja kohderyhmä sekä, mikä tärkeintä: oli sovittu kurssin jatkosta ja tulevaisuudesta Jamkin opintotarjonnassa NAU!-hankkeen päättymisen jälkeen. Ammatillisen opettajakorkeakoulun uraohjaajien palautetta verkkokurssiin liittyvistä ajatuksista suunnitteluvaiheessa kuunneltiin myös tarkalla korvalla.

Kurssin vastuuopettajan näkökulmasta kurssi oli tarvelähtöinen mutta ehkä hieman työläs toteuttaa. Kurssi sisälsi paitsi valinnaisia elementtejä niin myös runsaasti erilaisia tehtäviä, ja välillä oli vaikea päästä ajantasaisesti kiinni siihen mitä yksittäinen opiskelija oli suorittanut ja mitä kaikkea kurssin hyväksytystä suorittamisesta puuttui. Vastuuopettajat kokivat, että kurssi saatiin onnistuneesti ja nopeasti koottua, ja se vastasi tarpeeseen. Kurssin suunnittelua edeltäneen opiskelijoiden tekemän taustaselvityksen perusteella opiskelijat tarvitsevat selkeästi nykyistä kootummin tietoa työelämästä ja muutenkin enemmän ohjausta omaan urasuunnitteluunsa. Samalla Jamk-organisaatiolle tarjoutui mahdollisuus pohtia työelämäyhteistyön ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien tilaa ja kehittämisen tarvetta.

Tämän uuden ja onnistuneen verkkokurssin suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta tärkeää oli se, että verkkokurssin vastuuopettajistossa oli mukana opintojen ohjauksesta ja Jamkin OPS-työskentelystä tietäviä sekä Moodle-osaajia. Pilotoitava kurssi saatiin nopeasti tarjolle, ja sisällön ja teknisen toteutuksen osalta nopeasti valmiiksi. Harmillisesti kurssin suorittamisen jätti kesken yli puolet kurssin opiskelijoista, vaikka kurssilla mukana pysymistä ja yhteydenpitoa opiskelijoihin tuettiin tällä pilotoitavana olleella kurssilla melko runsaasti.

Kurssi on kiinnittymässä syksyn 2022 OPS- ja opo-työryhmien kanssa käytävien palaverien myötä Jamkin opetussuunnitelmiin pysyvästi ja järkevästi. Siten turhaa työtä ei ole tehty, eikä ”pyörää keksitty uudelleen”. Kiitos kurssin suorittaneille opiskelijoille mukana olemisesta ja palautteesta, sekä kiitos Jamkin NAU!-hanketoimijoille kurssin suunnittelusta ja toteutuksessa mukana olemisesta!

Kirjoittaja:

Johanna Pitkänen

asiantuntija, NAU!-hankkeen JAMKin osatoteutuksen vastuuhenkilö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet:

Hankesuunnitelma. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus: Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! Viitattu 11.5.2021. https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21952.

Opiskelijapalaute Boost your career -verkkokurssista Jamkin opintojaksojärjestelmän kautta sekä opiskelijoille lähetetyn erillisen kurssipalautekyselyn kautta kerättynä.
Boost your career -verkkokurssin vastuuopettajien keskinäinen palautekeskustelu kurssin päätyttyä.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella:

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hanke toteutetaan 1.3.2020-31.12.2022. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Tekniikan Akateemiset ry, Aalto-korkeakoulusäätiö sr ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr.