Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ammatillisen kehityksen väylänä 

mietteliäs hahmo

Aloitimme monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnon syksyllä 2017 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa erilaisista tarpeista käsin: Jonna halusi kouluttautua tutkijaksi, kun taas Tiinalla oli vahva kehittämistarve silloisissa työtehtävissä. Yamkin opiskelijaryhmässä keskustelimme näiden henkilökohtaisten syiden lisäksi paljon motivaatioista sekä keinoista ja taidoista suorittaa opintoja työn ohella. Kuvaamme tässä blogikirjoituksessa omia ammatillisen kehityksen polkuja vuoropuheluna. 

Erilaiset amk-tutkinnot ovat rikkaus YAMK-opinnoissa 

Tiina: Valmistuin sosiaalialan ohjaajaksi vuonna 1999, jolloin ammattikorkeakoulu-uudistus oli vasta osin toteutunut.  Tiesin valmistuessani, että jatko-opinnot kiinnostavat, mutta työelämä vei mennessään. Pian tuli aika, jolloin tarvitsin lisää ymmärrystä yhä monimutkaistuvaan maailmaan työllistymisen edistämiseen liittyvissä tehtävässä. Tuolloin myös työllisyydenhoidossa kehitettiin palveluita, joten omaa osaamista oli kehitettävä palveluiden ja niiden johtamisen näkökulmista asiakaslähtöisyys keskiössä. Ennen YAMK-opintoja päivitin tutkintoni AMK-tutkintoon ja suoritin muuntokoulutuksen. YAMK-opinnot tuntuivat hyvältä vaihtoehdolta jäsentämään omia ajatuksia, sillä erityisesti monialaisen kuntoutuksen koulutuksessa pureuduttiin kompleksiseen muuttuvaan maailmaan sekä yhteiskehittämisen, työelämää tutkivan työotteen avulla. Odotin myös kohtaamisia eri alojen ammattilaisten kanssa, erityisesti terveydenhuollon puolelta. 

Jonna: Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2008. Kuntoutuksen YAMK-tutkinto kiinnosti jo silloin. Meni yhdeksän vuotta ennen kuin hakeuduin Jyväskylän ammattikorkeakouluun opiskelemaa monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkintoa. Tuona aikana työskentelin mielenterveyskuntoutuksessa asiakastyössä, kehittämistehtävissä ja Kelan mielenterveyskurssien kurssivastaavana. Työtehtävieni haasteet kasvoivat ja pääsin myös mukaan aloittamaan tutkimushanketta. Yhtenä syynä pitkään hakeutumisprosessiin YAMK-opintoihin oli epäilys tutkinnon hyödyllisyydestä – mitä konkreettisesti jää käteen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta? Soveltuuko se esimerkiksi pohjaksi yliopisto-opinnoille? Ammattikorkeakoululain mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteita ovat esimerkiksi antaa opiskelijalle välineitä työelämän kehittämiseen, teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen sekä oman ammattialan tutkimustiedon seuraamiseen ja erittelyyn (1).   

Selkeä henkilökohtainen tavoite tukee oppimista 

Tiina: Koin, että monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnossa opinnot olivat vahvasti kytköksissä käytäntöön, sillä silloinen työ tarvitsi vahvaa teoreettisen tiedon yhdistämistä arkeen ja toisin päin – uudistaminen ja asiakaslähtöinen toiminta tarvitsee kehittämisen tueksi esimerkiksi palvelumuotoilua, työelämää tutkivaa työotetta ja ymmärrystä niin ihmisten kuin palveluiden johtamisesta. Erityisesti monialaisuuden yhdistäminen tähän, oli minulle oman osaamisen kannalta erittäin tärkeää, sillä työelämässä verkostoissa toimiminen oli tärkeää sekä asiakkaiden kanssa että palveluiden kehittämistyössä. YAMK-opinnoissa vahvistui myös kriittinen ajattelutaito.  

Jonna: Minulle oli selvää jo opintojen alussa, että jatkan opintoja lääketieteen tohtorikoulutettavaksi. Yliopistolain (2) mukaan tieteellinen jatkotutkinto on mahdollista suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen jälkeen. Edellytyksenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi Oulun yliopistossa oli, että tutkintotodistuksen arvioinnin tulee olla kiitettävä. Jos YAMK-opinnoissa oli arviointina hyväksytty/hylätty skaala, ei jatko-opintoihin olisi ollut mahdollisuutta siirtyä Oulun yliopistoon. Lisäksi minun tulisi suorittaa ns. siltaopintoja. Nämä opinnot olivat tieteellistä ja alakohtaista koulutusta, sekä menetelmäopintoja yhteensä 30 opintopistettä. Alakohtainen koulutus oli minun kohdallani lääketieteen jatko-opintoja psykiatriassa. YAMK-tutkinnon opinnoista minulle erityisen hyödyllisiä olivat tutkimukseen liittyvät menetelmäopinnot, sosiaali- ja terveysalan etiikka ja opinnäytetyöseminaarit. Näistä opinnoista harjoittelin tutkimuksen suunnittelua, tarkoituksen ja tavoitteiden asettelua sekä käytännön toteutusta. Eettisten kysymysten pohtiminen kehitti ajatteluani merkittävästi tutkimuksen saralla. 

YAMK tutkinnosta tutkijan ja kehittäjän urapoluille  

Tiina: Mielestäni tiedonjanon sammuttaminen ja systemaattinen kehittäminen ei ole mahdollista “umpiossa”.  Huomasin YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen (12/2018) uutisoinnin, että monialaisuutta vahvistamaan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimista ja johtamista kehittämään oltiin luomassa uutta maisteriohjelmaa Helsingin yliopistoon. Tutkinto oli rakennettu valtiotieteiden ja lääketieteiden tiedekuntien yhteistyössä. Puhuttiin niin sanotuista SoTe-maisteriopinnoista. Valintaperusteissa korostui alemman tai ylemmän korkeakoulutuksen opintomenestys, kyvykkyys tieteelliseen tiedon tuottamiseen, työkokemus alalta sekä motivaatio opintoihin (3). Minut valittiin yli 300 hakijan joukosta 35 opiskelijan joukkoon. Sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneita oli mukana vain muutamia. Työelämän puolella olin vastaavasti YAMK-tutkinnon myötä päässyt työskentelemään alueelliseen kehittämistyöhön Pohjois-Savon ELY-keskukseen, missä työnäni oli pitkäaikaistyöttömien asiakaslähtöisen palvelumallin kehittäminen. Monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnossa erityisesti työelämän kehittäminen, palvelumuotoilu ja johtamiseen liittyneet opinnot antoivat valmiuksia toteuttaa systemaattista kehittämistyötä monialaisessa verkostossa alueellisessa kehittämisessä. Vastaavasti työkokemus ja YAMK-tutkinnosta saatu teoreettinen pohja valoivat perustan maisteritutkinnon suorittamiseen ja siirtymisen sen jälkeen työskentelemään kansallisessa kehittämistyössä. 

Jonna: Tällä hetkellä olen tohtorikoulutettavana Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. YAMK-tutkinto antoi minulle hyvät kyvyt itseohjautuvaan opiskeluun, tieteelliseen kirjoittamiseen sekä etäopiskeluun. Osana tieteellistä koulutusta olin mukana kirjoittamassa tieteellistä artikkelia ”Tavoitteet nuorten mielenterveyskuntoutuksessa” (4), joka pohjautuu YAMK-tutkinnon opinnäytetyönäni tekemään laadulliseen tutkimukseen. Henkilökohtainen kiinnostus, itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio ja oman työn reflektointi pitävät minut opintojen parissa vuodesta toiseen. Työelämässä siirryin osa-aikaiseksi yrittäjäksi, joka mahdollistaa paremmin opintojen suorittamista työn ohessa. Tohtorikoulutuksen jälkeen tavoitteenani on työskennellä kliinisenä mielenterveyskuntoutuksen kehittäjänä ja osallistua esimerkiksi mielenterveyskuntoutuksen interventioiden tutkimukseen.  

Ajatuksia YAMK-tutkinnosta nyt 

Kun palaamme ajassa taaksepäin YAMK-opintojen alkuun syksyyn 2017, voimme todeta, että opinnot avasivat uusia mahdollisuuksia kehittää työelämän vaatimaa ja tieteellistä osaamista sekä laajensivat mahdollisuuksia edetä työuralla. Opinnoissa erityisesti eri ammattilaisten kohtaaminen, yhteiset keskustelut, kurssityöt ja näiden kautta ajatusten vaihtaminen antoivat paljon näkökulmia suhteessa omaan työhön ja ammatilliseen ajatteluun. Työn ja opintojen yhdistäminen oli tärkeää. Tällöin teoriatiedon yhdistäminen työhön laajensi ymmärrystä ja lisäsi osaamista esimerkiksi yhteistyön tekemiseen yli organisaatiorajojen. Monialaisen kuntoutuksen YAMK-tutkinnon myötä ymmärrys erityisesti palveluiden vaikuttavuuden ja yhteistyön merkityksestä ovat olleet tärkeä voimavara kehittämistyössä sekä jatko-opinnoissa. Molemmille opinnot toivat monialaisen osaajien verkoston. Heidän puoleensa voi kääntyä työelämän pyörteissä tai tutkimusyhteistyökumppaneita etsiessään. Verkostoitumista tarvitaan nyt erityisesti, kun rakennetaan alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä monialaisia työikäisten palveluita. 

Kirjoittajat 

Tolonen, Jonna, toimintaterapeutti yamk, lääketieteen tohtorikoulutettava Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö. Työskentelee osa-aikaisesti toimintaterapeuttina toteuttaen toimintaterapiaa lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä toimintakyvynarviointeja.  

Lintunen, Tiina, sosionomi yamk, valtiotieteiden maisteri, sosiaali- ja terveystutkimus ja johtaminen. Työskentelee valtiolla TE-toimistojen ja ELY-keskusten toiminnan kehittämis- ja hallintoyksikössä KEHA-keskuksessa kehittämisasiantuntijana ja kouluttajana osaamisen kehittämisen parissa. 

Lähteet: 

  1. Ammattikorkeakoululaki.  932/2014. 1.1.2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 
  1. Yliopistolaki. 558/2009. 24.7.2009. https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2009/20090558 
  1. Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen koulutusohjelma https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/arviointi-maisterihaussa/arviointi-valtiotieteellisessa-tiedekunnassa 
  1. Tolonen J, Kokkinen K, Jääskeläinen E. et al: Tavoitteet nuorten mielenterveyskuntoutuksessa. Kuntoutus 2021;44;36-47. DOI: https://doi.org/10.37451/kuntoutus.109478