Category Archives: Opinpaikka 2.-3.11.2011

Lukitukiverkosto – toimii!

Päijät-Hämeen Opin oven Suvi Lehto-Lavikainen esittelee projektin tuottamaa alueellista erityisohjauksen asiantuntijaryhmää Opinpaikassa 2.11.2011.

Yritysohjaus/työelämän kehittämisen malli Varsinais-Suomesta

Varsinais-Suomen Opin oven Olli Vuorinen esittelee projektin kehittämää yritysohjauksen ja työelämän kehittämisen mallia Opinpaikassa 2.11.2011.

Maakunnallisen TNO-strategian ”Menestyjäksi Lapissa” toimeenpano

Lapin Opin oven Anu Pruikkonen esittelee maakunnallista TNO-strategiaa Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011.

Katso myös

Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 (pdf)

Opinpaikka-haastattelu: Taina Lommi

Rahoituspäällikkö Taina Lommi toimii Uudenmaan ELY-keskuksessa ESR-rahoitusryhmän vetäjänä. Uudenmaan ELY-keskuksella on yksi oma Opin ovi –hanke, jonka lisäksi Uudellamaalla on kaksi alueellista hanketta. Lisäksi toinen Hämeen Opin ovista kuuluu Uudellemaalle.

Lommi pohdiskelee puheenvuorossaan mm. aikuisten ohjauksen tulevaisuuden näkymiä yleisesti ja ELY-keskuksen näkökulmasta erityisesti. Lommi nostaa myös esille tulevaisuuden haasteet ja ennakoinnin, johon hän toivoisi ketterämpiä rahoitusinstrumentteja.

Lommin mukaan kehittämistyö on pakottanut yhteistyöhön ja verkostoituminen on ”positiivinen juttu”. Tulevaisuuden haasteeksi Lommi nostaa mm. maahanmuuttajien joustavat opintopolut.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opinpaikka-haastattelu: Jaana Apiainen

Jaana Apiainen työskentelee Työ- ja elinkeinoministeriössä neuvottelevana virkamiehenä työllisyys- ja yrittäjyysosastolla, ryhmässä jonka nimi on työelämän osaaminen ja laatu.

Apiaisella on pitkä ja monipuolinen kokemus aikuisten ohjauksesta. Hän korostaa monikanavaisten ohjauspalvelujen merkitystä: ”uusien välineiden käyttöönotto ohjauksen saralla on ensiarvoisen tärkeää”.

Apiainen pitää kehittämistyön tahtotilaa hyvänä ja korostaa ohjauksen sisältymistä hallitusohjelmaan. Kehittämistyössä on onnistuttu mm. monikanavaisten palveluiden osalta. Hän kuitenkin muistuttaa, että osalle asiakkaista kasvokkain tapahtuva ohjaus on ainoa oikea vaihtoehto.

Ohjauksen vaikuttavuudesta on hyvin hajanaista tietoa ja Apiainen haluaisi valtakunnallisia, yhtenäisiä mittareita. Tätä kautta saataisiin tärkeää seurantatietoa.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opinpaikka-haastattelu: Ilkka Halava

Ilkka Halava on tulevaisuudentutkija, yritysvalmentaja ja sosiokulttuurisen muutoksen johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 3.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Halava kertoo aluksi eri tietolähteiden erilaisista näkökulmista ja rooleista. Hän korostaa yhteisen kontekstitietoisuuden rakentamista ja kielen löytymistä päättäjien kanssa tulevaisuuden toimenpiteitä suunniteltaessa.

”Olemme ongelmanratkaisijakansaa. Odotamme, että tulevaisuudesta syntyy ongelma, joka voidaan sitten ratkaista.” Halava peräänkuuluttaa proaktiivisuutta päätöksentekoon.
Kilpailutekijöistä puhuessaan Halava nostaa esille Hyvän elämän kuvan, jota hän kuvailee tulevaisuuden muuttamista ratkaisuiksi, joita ei osata toivoa. Hän korostaa myös mahdollisuuksien näkemistä globaaleilla markkinoilla ja niiden hyödyntämistä Suomessa.

Opinpaikka-haastattelu: Opin ovien kokemuksia ja näkemyksiä

Oheinen haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 3.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opin ovi –projektit kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään Opin ovi –projekteissa tehdystä työstä. Esille nousee mm. verkostoitumisen merkitys ja kehitetyt palvelut. Projektien myötä verkostot ovat vahvistuneet, mutta projekteilla on huoli jatkosta — säilyvätkö verkostot?

Projektit myös peräänkuuluttavat lupaa verkostotyölle. Erilaiset toimintamallit ja yhteistyökuviot pitää saada sopimukseksi. Valtuutus on tärkeä.

Päätöksentekijöitä on tavoitettu vaihtelevasti. Aihe koetaan usein vaikeaksi ymmärtää ja projektien toimijat toivovat selkeyttä viestintään. Esimerkkien kautta asia aukeaa heillekin, jotka eivät ole aikuisten ohjauksen ammattilaisia.

Opinpaikka-haastattelu: Kirsi Kangaspunta

Johtaja Kirsi Kangaspunta työskentelee koulutus- ja tiedepoliittisella osastolla opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kangaspunta näkee ohjauksen tärkeänä koulutuspolitiikan kannalta. Hän toteaa, että ohjauksen kehittäminen ei saa jäädä vain lauseeksi hallitusohjelmaan vaan NYT on aika katsoa mitä se konkreettisesti on.

”Jotta kaikki tavoitteet mm. työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostamisesta toteutuvat, ohjaus on tosi tärkeä elementti.” Esille nousee myös sujuva liikkuminen koulutuksen ja työelämän välillä.

Tulevaisuuden osalta Kangaspunta pohtii miten elämä jatkuu tämän hankekauden jälkeen. Kehittämistyöstä hän nostaa esille mm. ohjausosaamisen kehittämisen, verkostomaisen yhteistyön toimintamallit ja laadun varmistuksen menettelyt ja työvälineet.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.