Kuva: Johanna Holvikivi

Kuntoutuksen osaamiskeskittymä mukana kuntoutusfoorumin toiminnassa

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi, KunFo – mikä se on? 

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö asettivat yhteistyössä maaliskuussa 2021 kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (myöhemmin KunFo) vuosille 2021–2023 (1).

Kehittämisfoorumin tehtävänä on “ennakoida ja kuvata kuntoutuksen osaamistarpeita” sekä tehdä ehdotus siitä, “miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää”. Lisäksi foorumin tehtävänä on “käsitellä valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin.”  

KunFo:n asettamiskirjeessä tuodaan esille, että kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-alojen) ammattilaisilla tulee olla “tieto ja taito havaita työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen merkit sekä työvälineet ohjata ihminen oikeanlaisten palvelujen piiriin.” Lisäksi mainitaan, että ”kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulee työssään edistää ihmisen toimintakyvyn ylläpitämistä kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä työotteella.” 

Sote-alan ammattilaisten tulee myös tuntea WHO:n kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) yhteisenä osaamisperustana samoin kuin osata käyttää sovittuja työ- ja toimintakyvyn arvioinnin perusarviointimenetelmiä. Tämän ohella ammattilaisilta edellytetään koulutus- ja konsultaatio-osaamista ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön ja verkostomaiseen työskentelyyn. 

Kehittämisfoorumin ohjausryhmän jäsenet tulevat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetushallituksesta, Kelasta sekä Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista. Foorumin jäseniksi on kutsuttu edustajia ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Joukossa on myös tutkimuksen, ammattiliittojen ja työnantajien edustajia. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen jäsen hyödyntää työskentelyssä omia verkostojaan.  

KunFo:n tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen

Kehittämisfoorumin kolmivuotinen toimintakausi alkoi vuoden 2021 keväällä. Sen tehtäviksi on asetettu 

  • edistää kuntoutusalan eri koulutustahojen, kouluttajien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä, 
  • selkiyttää eri koulutusorganisaatioiden rooleja ja vastuita niin kuntoutuksen koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa, 
  • arvioida kuntoutuksen osaamistarpeita, tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja TKI-toimintaa, 
  • seurata kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä ja muutosprosesseja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä 
  • suunnata kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle. 

Kehittämisfoorumilta odotetaan sekä TKI-strategian että kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelman valmistelemista. Lisäksi foorumin odotetaan laativan kuntoutuksen uudistamiskomitean mietintöön (2,3) pohjautuen koko koulutusjärjestelmää koskevia kehittämisehdotuksia. Työskentelyn taustaksi kerätään tietoa laaja-alaisesti koko valtakunnan tasolta ja eri sote-toimintakenttien näkökulmista sekä tutkimuksista. Vuoden 2021 työskentelyn tarkoituksena on kuntoutuksen koulutuksen, työvoimatarpeen ja osaamisen sekä tutkimuksen nykytilan selkeyttäminen ja analysointi. Syyskuussa 2021 aihepiiristä julkaistaan välitiedote ja ensimmäinen virallinen raportti kerätystä tiedosta julkaistaan vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 aikana paneudutaan rakenteiden määrittelyyn, joiden pohjalta laaditaan virallinen kehittämissuunnitelma vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä. 

OsKu osana Kuntoutuksen kehittämisfoorumia

Kuntoutuksen kehittämisfoorumin jäsenistössä on useita kuntoutusalan osaamiskeskittymässä (OsKu) aktiivisesti toimivia henkilöitä. Heidän kuten foorumin muidenkin jäsenten tehtävänä on tuoda kaikki aihepiirin tiedossaan oleva tieto foorumin aktiiviseen käyttöön, samoin kuin tiedottaa edustamiaan tahoja foorumin toiminnasta. Erilaisten kokemusten ja näkemysten saaminen osaksi yhteistä työskentelyä rikastaa ja uudistaa toimintaa luoden siihen vahvuutta ja laaja-alaisuutta. Muun muassa nykytilan näkemyksen tuottamisessa OsKu:n aiemmat ja vuoden 2021 aikana prosessissa olevat kehittämistoimet toimivat merkittävänä tietolähteenä. 

Kuntoutuksen kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistaan marraskuussa 2023. Sen on tarkoitus sisältää suositukset kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Näiden suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen. Tehkäämme siis hedelmällistä yhteistyötä parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Lähteet 

  1. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi  aloittaa työnsä. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 18.9.2021. https://minedu.fi/-/kuntoutuksen-koulutuksen-ja-tutkimuksen-kehittamisfoorumi-aloittaa-tyonsa  
  2. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamaiseksi. 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:4. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.  
  3. Kuntoutuksen uudistaminen. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. 

Kirjoittajat

Lähteenmäki Marja-Leena, Tampereen ammattikorkeakoulu 

Paasu-Hynynen Sanna, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Holvikivi Johanna, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Vuoskoski Pirjo, Jyväskylän yliopisto 

Kuva

Johanna Holvikivi