Category Archives: Material på svenska

Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan – Koordinationsprojekt behövs också i framtiden

Header_10_2014_matala

Färden för vuxenhandledningens koordinationsprojekt avslutas i slutet av detta år. Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida och samla ihop deras resultat och god praxis. Opinovi.fi-webbsidan, nätverkshandledning, Läroport-klinikerna och Läroport-turnén som genomfördes under detta år har kommit till. En sak har blivit klar – ett omfattande utvecklingsprogram behöver ett koordinerande projekt.

Resurserna från koordinationsprojektet har varit av stor betydelse för samlande och spridande av resultat och god praxis från utvecklingsprogrammet samt för stödande av projektens nätverkande. Denna period har visat att ett motsvarande projekt och utvecklingsprogrammets struktur också kan rekommenderas för framtida strukturfondsperioder. Man måste i synnerhet se till att koordinationsprojektet sköter sina uppgifter i nära samarbete och i form av nätverk med den myndighet som ansvarar för utvecklingsprogrammet.

Read More »

ELY-centralen vid Nylands Läroport förstärkte regionens nätverk

Header_9_2014_matala

Projektchef Taina Piispa.

Projektchef Taina Piispa.

Med Läroport-projektet vill ELY-centralen i Nyland förstärka verksamheten och samarbetet gällande regionens nätverk för informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (nätverket för TNO-tjänsterna), stärka experternas handledningskunskap vid TE-centralerna samt sätta igång koordineringen av livslång handledning (ELO) i regionen. Regionens TNO-nätverk och samarbete låg i spillror före Läroport-projekten.

Nylands olika Läroport-projekt har samlat ihop nätverkshelheter på området med vilka ELY-centralens Läroport har hållit kontakt under hela projektet. ELY-centralen i Nylands Läroport har ordnat träffar och tillställningar, bl.a. forum för TNO-ledningen och ansvarspersonerna, ELO-bruncher samt skolnings- och utvecklingsdagar (beskrivningar www.opinovi.fi/hyvatkaytannot).

I projektet har man särskilt fäst uppmärksamhet kring utvecklingen och förstärkningen av huvudstadsregionens Urabaari-nätverk tillsammans med nätverkets medlemmar. Urabaari-nätverket är ett nätverk av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som utvecklades av 13 vuxenutbildningsanordnare i huvudstadsregionen och Urabaari-projektet och det var verksamt åren 2011-2012. Utmaningen var att få TE-kontorets representanter med i nätverket. Fler utmaningar dök upp under vägen i och med strukturreformen av TE-kontoren och som ledde till att t.ex. utbildningsrådgivarna försvann från TE-kontoren. TE-kontorets utbildningskoordinatorer/experter lyckades vi dock med hjälp av Läroporten få med i nätverksverksamheten under våren 2014 och samarbetet med dem har nu etablerats.

Read More »

Utvecklad handledning på arbetsplatsen?

Header_8_2014_matala

Dagens värld är så inrättad att alla vuxna byter bransch, yrke och arbetsuppgifter under sin arbetskarriär – kanske till och med mer än en gång. Ett folk med ständigt stigande utbildningsnivå har också ambitioner i fråga om arbete och karriär; ambitioner som arbetslivet förväntas svara mot. Och arbetsgivarna är visst medvetna om att en motiverad, välmående arbetstagare ger bättre resultat – räknat i så väl kvalitet som pengar. I skärningspunkten står arbetslivshandledning: i centrum för å ena sidan arbetstagarens förhoppningar och mål, å andra sidan arbetsgemenskapens behov och mål.

Projektet TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti (sv. Bättre kompetens för handledning i arbetslivet) startade i mars 2010 i syfte att främja handledning på arbetsplatsen. Målet var att erbjuda nyckelpersoner – chefer, förmän, personalsakkunniga – på arbetsplatser i Norra Österbotten kunskaper, färdigheter, kompetens och redskap i anslutning till handledning av arbetstagare. Vi ville undersöka om nyckelpersonen själv skulle kunna fungera som handledare, eller åtminstone på ett mer handledande sätt.

Read More »

Forskningsprofessor Tommi Hoikkala spenderade ett år som niondeklassist

Header_7_2014_matala

En forskare måste ibland ta sig ut ur sin kammare och ta del av undersökningsobjektens liv och göra fältarbete vid sidan av bollandet med teorierna. Ungdomsforskningsnätverkets forskningsprofessor Tommi Hoikkala beslöt således att på plats följa verksamheten i en finsk grundskola och tillsammans med sin forskningspartner infiltrerade han en niondeklass i ett sydfinländskt högstadium under ett läsår.

Read More »

Betjäningspunkten för Läroporten forsätter i Egentliga Finland

Header_6_2014_matala

Läroporten i Egentliga Finland och Läroporten för vuxenutbildningen avslutades redan år 2012. Kvar blev Läroportens betjäningspunkt som alltså fortfarande fortsätter sin verksamhet. Betjäningspunkten fungerar i TE-centralens utrymmen och handledarna vid nätverkets läroanstalter tjänstgör här.

”Fastän det ursprungliga avtalet om tjänstgöringen upphörde i slutet av år 2012 har alla handledare vid de läroanstalter som deltog fortsatt att tjänstgöra på sina egna skift. Betjäningspunktens verksamhet har rotat sig så djupt att det inte funnits behov för ett avtal”, säger projektassistenten Anniina Laaksonen från projektet för Vuxenutbildningens Läroport i Egentliga Finland. Trots allt kommer avtalen att förnyas nu då också det här fortsättningsprojektet för Läroporten i Egentliga Finland upphör.

Read More »

Nätverket lever vidare i Åboland

Edu-Vuxen Åbolands projektchef Mona Riska berättar om det projekt. Vad allt har projektet åstadkommit? På vilka punkter har man särskilt lyckats? Och vad lever kvar efter att projektet har avslutas?

Edu-Vuxen Åbolandin esittelyvideossa projektipäällikkö Mona Riska kertoo projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista.

Tekijä: Jaakko Rousu.

Europeiska handledningsvindar i Uleåborg

Header_5_2014_matala

Academia-vieraat nuortenkahvila Bysiksellä Oulussa

OSUMA fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014.

Norra Österbottens NTM-centrals projekt OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (Fullträff – Handledning för träffsäkerhet i vuxenutbildningen) fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014. CIMO var huvudarrangör för besöket. Under sin vecka i Uleåborg satte sig besökarna särskilt in i handledningen av unga vuxna, ungdomsgarantin och dess utmaningar i ett recessionsdrabbat Europa. Norra Österbotten har en av Europas yngsta åldersstrukturer.

Våra gäster var handledningsproffs från såväl arbets- och näringsförvaltningen som utbildningssektorn i Spanien, Slovenien, Frankrike, Belgien, Irland och Estland. Under en vecka bekantade sig gästerna med Finlands skolsystem, Arbets- och näringscentralernas tjänster, regional samordning och utveckling av livslång handledning, verkställandet av ungdomsgarantin i kommunerna, kompetensprogrammet för unga vuxna, den riksomfattande rådgivningstjänsten för unga, Byströms ungdomstjänster under Uleåborgs stad, det uppsökande ungdomsarbetet, ungdomsverkstäderna, studiehandledningsutbildningen vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Uleåborg samt handledningstjänsterna vid Uleåborgs universitet och yrkesinstitutet Luovi (för personer som behöver särskilt stöd). Dessutom fick de en rejäl portion information om sysselsättningen och näringslivet i Norra Österbotten. Gruppen spanade också efter flyttfåglar i det berömda naturområdet Limingoviken.

Read More »

OpinVerkko tog in utbildningsrådgivare till arbetsplatserna

Header_4_2014_matala

IMG_5308OpinVerkko – Projektet Arbetslivets utbildningsrådgivare:s centrala mål har varit att utbilda stödhandledare intresserade av utbildningsfrågor. För många lågutbildade personer kan tröskeln vara hög att lämna arbetsplatsen och ta sig ut för att studera. Orsaken kan vara tidigare mindre intressanta erfarenheter från skolvärlden eller inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för. Samtidigt förändras arbetslivet runtomkring. Att upprätthålla det egna kunnandet är viktigt så att man klarar sig även i fortsättningen på arbetsmarknaden. Utbildning angående det egna arbetet ger arbetstagaren, förutom resurser att hålla sig uppdaterad gällande förändringar, även redskap för att utveckla själva arbetet. Då arbetssätt och innehåll utvecklas ökar även produktiviteten och arbetshälsan.

Read More »

Läroport-turnén startade i Tavastland

Header_3_2014_matala

Häme1Till Tavastlands ELY-område hör Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Med tanke på koordineringen av den livslånga handledningen är området rätt så stort och därför finns det två ELO-grupper i Tavastland. Skolningstorsdagen som uppkommit till följd av Läroport-projekten ordnas fortfarande regelbundet vid Tavastlands TE-byrå i Tavastehus – som det aktiva nätverkets samarbete. En motsvarande verksamhetsmodell har tagits i bruk även i Lahtis och Forssa.

Read More »

Handledning i tredje sektorn

Header_2_2014_matala

Projektet Säpäkkä, som drivs av Jyvässeudun Työttömät ry, främjar välmående bland ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa samt kartlägger målgruppernas behov av service i Jyväskyläregionen.

jyvasseuduntyottomat-haastattelu2014

Anna-Kaisa Tiihonen, Eija Tuohimaa och Tanja Närhi.

“Vi försöker föra in element av arbetshandledning i sysselsättningsarbetet. Vid sidan om kartlägger vi klientens kunnande och hens möjligheter till fortsatta studier längre fram. Det viktiga i handledningen är att lyssna och att respektera individen”, säger projektarbetaren Tanja Närhi.

Ett av målen är att uppgöra eller uppdatera en egen CV för alla som arbetar på prov eller har fått en arbetsplats med lönestöd. Eventuellt får klienterna också hjälp med att skriva arbetsansökningar. Avsikten är att lönestödsperioden skall leda någon annanstans än bara till TE-byråns lucka.

Read More »