Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan – Koordinationsprojekt behövs också i framtiden

Färden för vuxenhandledningens koordinationsprojekt avslutas i slutet av detta år. Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida och samla ihop deras resultat och god praxis. Opinovi.fi-webbsidan, nätverkshandledning, Läroport-klinikerna och Läroport-turnén som genomfördes under detta år har kommit till. En sak har blivit klar – ett omfattande utvecklingsprogram behöver ett koordinerande projekt. Resurserna…

Jatka lukemista

ELY-centralen vid Nylands Läroport förstärkte regionens nätverk

Med Läroport-projektet vill ELY-centralen i Nyland förstärka verksamheten och samarbetet gällande regionens nätverk för informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (nätverket för TNO-tjänsterna), stärka experternas handledningskunskap vid TE-centralerna samt sätta igång koordineringen av livslång handledning (ELO) i regionen. Regionens TNO-nätverk och samarbete låg i spillror före Läroport-projekten. Nylands olika Läroport-projekt har samlat ihop nätverkshelheter på området med…

Jatka lukemista

Utvecklad handledning på arbetsplatsen?

Dagens värld är så inrättad att alla vuxna byter bransch, yrke och arbetsuppgifter under sin arbetskarriär – kanske till och med mer än en gång. Ett folk med ständigt stigande utbildningsnivå har också ambitioner i fråga om arbete och karriär; ambitioner som arbetslivet förväntas svara mot. Och arbetsgivarna är visst medvetna om att en motiverad,…

Jatka lukemista

Forskningsprofessor Tommi Hoikkala spenderade ett år som niondeklassist

En forskare måste ibland ta sig ut ur sin kammare och ta del av undersökningsobjektens liv och göra fältarbete vid sidan av bollandet med teorierna. Ungdomsforskningsnätverkets forskningsprofessor Tommi Hoikkala beslöt således att på plats följa verksamheten i en finsk grundskola och tillsammans med sin forskningspartner infiltrerade han en niondeklass i ett sydfinländskt högstadium under ett…

Jatka lukemista

Betjäningspunkten för Läroporten forsätter i Egentliga Finland

Läroporten i Egentliga Finland och Läroporten för vuxenutbildningen avslutades redan år 2012. Kvar blev Läroportens betjäningspunkt som alltså fortfarande fortsätter sin verksamhet. Betjäningspunkten fungerar i TE-centralens utrymmen och handledarna vid nätverkets läroanstalter tjänstgör här. ”Fastän det ursprungliga avtalet om tjänstgöringen upphörde i slutet av år 2012 har alla handledare vid de läroanstalter som deltog fortsatt…

Jatka lukemista

Nätverket lever vidare i Åboland

Edu-Vuxen Åbolands projektchef Mona Riska berättar om det projekt. Vad allt har projektet åstadkommit? På vilka punkter har man särskilt lyckats? Och vad lever kvar efter att projektet har avslutas? Edu-Vuxen Åbolandin esittelyvideossa projektipäällikkö Mona Riska kertoo projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista. Tekijä: Jaakko Rousu.

Jatka lukemista

Europeiska handledningsvindar i Uleåborg

Norra Österbottens NTM-centrals projekt OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (Fullträff – Handledning för träffsäkerhet i vuxenutbildningen) fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014. CIMO var huvudarrangör för besöket. Under sin vecka i Uleåborg satte sig besökarna särskilt in i handledningen av unga vuxna, ungdomsgarantin och dess utmaningar…

Jatka lukemista

OpinVerkko tog in utbildningsrådgivare till arbetsplatserna

OpinVerkko – Projektet Arbetslivets utbildningsrådgivare:s centrala mål har varit att utbilda stödhandledare intresserade av utbildningsfrågor. För många lågutbildade personer kan tröskeln vara hög att lämna arbetsplatsen och ta sig ut för att studera. Orsaken kan vara tidigare mindre intressanta erfarenheter från skolvärlden eller inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för. Samtidigt förändras arbetslivet runtomkring. Att…

Jatka lukemista

Läroport-turnén startade i Tavastland

Till Tavastlands ELY-område hör Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Med tanke på koordineringen av den livslånga handledningen är området rätt så stort och därför finns det två ELO-grupper i Tavastland. Skolningstorsdagen som uppkommit till följd av Läroport-projekten ordnas fortfarande regelbundet vid Tavastlands TE-byrå i Tavastehus – som det aktiva nätverkets samarbete. En motsvarande verksamhetsmodell har tagits…

Jatka lukemista

Handledning i tredje sektorn

Projektet Säpäkkä, som drivs av Jyvässeudun Työttömät ry, främjar välmående bland ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa samt kartlägger målgruppernas behov av service i Jyväskyläregionen. “Vi försöker föra in element av arbetshandledning i sysselsättningsarbetet. Vid sidan om kartlägger vi klientens kunnande och hens möjligheter till fortsatta studier längre fram. Det viktiga i handledningen är att lyssna och…

Jatka lukemista