Mitä kuuluu HR:n tehtäviin?

HR eli human resources tarkoittaa yrityksen inhimillisiä voimavaroja eli toisin sanoen HR hoitaa yrityksessä kaikkea sitä, mikä liittyy ihmisiin. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö syntyy oikeanlaisen ja avoimen johtamisen seurauksena. Henkilöstöasiantuntija toimiikin esimiesten apuna ja työntekijöiden tukena ja näin ollen on mukana parantamassa työyhteisön henkeä. Hyvä työyhteisö luo myös kilpailuetua, sillä hyvinvointi heijastuu myös yrityksen ulkopuolelle, esimerkiksi asiakkaille. HR:n on tärkeää osata luoda työpaikalle kulttuuria, jossa työhyvinvointiin panostetaan ja se on kaikkien yhteinen asia. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksessä työturvallisuus, -suojelu sekä -terveys on hoidettu hyvin ja HR on iso tuki näissä asioissa esimerkiksi kehittämällä niitä.

Tehtäväkenttään kuuluu työsuhteen hoitaminen sen koko elinkaaren ajan, työpaikkailmoitusten luomisesta perehdyttämiseen ja aina työsuhteen päättymiseen saakka. HR on suuressa roolissa esimerkiksi rekrytoinnissa. Rekrytointi sisältää työpaikkailmoituksen tekemisen ja kanavien valinnan, hakemusten käsittelyä sekä haastattelut ja valintapäätösten informoinnin. Työnantajakuvaan vaikuttaa suuresti esimerkiksi se, vastataanko hakijalle henkilökohtaisesti, vaikka hän ei tulisikaan valituksi. HR voi tehdä rekrytoinnin taustatyötä etsien sopivan kandidaatin, jota esimies voi haastatella tai se voi olla mukana itse haastattelutilanteessa tukemassa esimiehiä. Tulevaisuudessa rekrytointiprosessi tapahtuu digitalisaation ansiosta enemmän esimerkiksi videohaastattelujen muodossa, joiden avulla prosessia voidaan tehostaa ja nopeuttaa. Aikaa säästetään, kun haastatteluja ei tarvitse tehdä kasvotusten. Tärkeää on ymmärtää perusteellisesti lainsäädännöllisiä asioita kuten työehtosopimuksia, sillä ne liittyvät suuresti työsuhteisiin.

HR voi tehdä myös esimerkiksi erilaisia henkilöstötutkimuksia ja näiden pohjalta kehittää osaamista. HR:n tehtävänä onkin olla ajan tasalla yrityksen henkilöstöresursseista, huomata puutteet ja sen myötä olla tukena osaamisen johtamisessa, esimerkiksi koulutuksien ja valmennuksien avulla. Henkilöstösuunnittelu ja -budjetin teko kuuluvat myös HR:lle. Suurissa yrityksissä on erikseen HR-asioihin keskittyneet osastot ja omat henkilöstöasiantuntijat, mutta pienemmissä yrityksissä nämä asiat hoitaa lähinnä esimies. Toisinaan HR:ssä voi törmätä myös palkkahallinnollisiin asioihin, mutta useimmiten sen hoitaa oma erillinen osastonsa.

HR toimii haastetilanteissa esimiesten ja työntekijöiden välillä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi irtisanomiset tai palkkariidat. HR toimii sovittelijana myös muissa konfliktitilanteissa, kuten kiusaamistapauksissa tai muissa ristiriidoissa etsien ratkaisuja tilanteisiin ja tukien uudenlaisien työskentelytapojen omaksumista. Tämänkin vuoksi henkilöstöasiantuntijalta vaaditaan inhimillistä ja empaattista luonnetta sekä laaja-alaista ymmärrystä henkilöstöön liittyvistä asioista, sillä tehtävät voivat olla hyvin moninaisia ja on tärkeää osata nähdä asiat monipuolisesti. Tulevaisuudessa HR-asiantuntijalta vaaditaan muutosvalmiutta sekä halukkuutta oppia lisää ja kehittää itseään. Perinteiset työskentelymallit muuttuvat työn murroksessa, joten työntekoon tarvitaan innovatiivista otetta sekä aitoa kiinnostusta uusia työtapoja kohtaan. Joka tapauksessa, vaikka muutoksia tulee ja työt muuttuvat, uskomme, että HR-kenttää tarvitaan aina niin kauan, kun ihmiset tekevät töitä.

 

Amalia Leinonen & Laura Saarela

HR-kärjen opiskelijat