Ohjaustarpeesta ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa

Jouni Vallin,  vastaava kuraattori.  Ammatillinen opettaja. Suupohjan ammatti-instituutti

Mitä ohjaus tarkoittaa?

Ohjaus voidaan määritellä useallakin eri tavalla. Suomessa ohjaustoiminnan viitekehyksenä on elinikäinen ohjaus:

”Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa. Ohjausta tapahtuu eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, siirtymävaiheissa ja työpaikalla. Ohjausta antavat sekä eri julkisen sektorin toimijat että yksityiset toimijat.” Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011

Tässä muutamia näkemyksiä mitä ohjauskäsitteellä voidaan tarkoittaa:

Ohjauksessa pyritään tukemaan opiskelijan omaa itsetuntemusta, omien mahdollisuuksien tunnistamista ja potentiaalien löytämistä.

Ohjaus on ohjattavan mahdollisuuksien ja potentiaalin löytämistä yhdessä ohjattavan kanssa. Jokaisessa oppilaassa on potentiaalia, se pitää vain tavoittaa.

Ohjaus on ohjattavan/ohjattavien ammatillisen, koulutuksellisen ja urakehityksen identiteetin tukemista ja kasvuun saattamista.

Ohjaus on ajan ja kunnioituksen antamista ohjattavalle, halua ja osaamista löytää yhdessä ohjattavan kanssa toimiva etenemistapa.

Ohjaus on tavoitteellista osallisuutta toisen ihmisen elämään kuuntelemalla ja keskustelemalla. Se on kiinnostuksen osoittamista ja valmiutta käyttää erilaisia työkaluja elämänsuunnan hahmottamiseen.

Opinto-ohjaaja on ohjaustyön asiantuntija, jonka työpäiviin kuuluu neuvontaa, tiedotusta ja ohjausta, verkostoitumista, kehittämistyötä sekä koulutuksen ja työelämän tilanteen seuraamista. Opiskelija on asiakas

Ohjausta voi ja pitää kaikkien koulun henkilökunnan jäsenten antaa opiskelijoille ammattinimikkeeseen katsomatta. Koska, jos ohjaus on ajan ja kunnioituksen antamista toiselle yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, niin kaikilla ammattikoulumaailmassa on varmasti yhteinen tavoite saada nuoret valmistumaan ammattiin ja yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Tämän hetkinen ohjauksellinen tilanne on ammattiopistossamme ensimmäiselle luokalle tulevien uusien opiskelijoiden suhteen heikko, johtuen monien eri asioiden summasta.

Uudet opiskelijat alkavat opintonsa samaan aikaan kuin vanhat opiskelijatkin, jolloin henkilökunnalla jää vähemmän aikaa ottaa uudet opiskelijat henkilökohtaisesti huomioon.

Uusien opiskelijoiden mahdolliset ongelmat/avuntarpeet jäävät helposti vanhempien opiskelijoiden jo tiedossa olevien ongelmien/ avuntarpeiden varjoon.

Uusien opiskelijoiden tunteminen henkilökohtaisesti jää erittäin vähälle, koska ryhmän vetäjillä huomio kohdistuu vanhoihin opiskelijoihin ja oppituntien pitämiseen, eikä edes pakollisiin HOKS keskusteluihin uusien opiskelijoiden kanssa jää tarpeeksi aikaa.

Uusien opiskelijoiden parempi tunteminen auttaisi ammattiopistomme kaikkia opiskelijoiden kanssa toimivia tunnistamaan paremmin opiskelijoiden mahdolliset kipupisteet ja reagoimaan niihin nopeammin ja tehokkaammin.

Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät

 Orientaatiopäivät ovat keino pyrkiä karsimaan uusiin opiskelijoihin kohdistuvia ohjauksellisia puutteita. Olemme perustaneet ammattiopistoomme työryhmän, joka saa kevään aikana suunnitella uusille opiskelijoille tarkoitetut orientaatiopäivät, työryhmään kuuluvat opistomme OPO, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori, ryhmänohjaajien edustaja, sekä etsivä nuorisotyöntekijä.

Ammattiopistomme johto on luvannut meille taloudelliset resurssit suunnitella kolme uusille opiskelijoille tarkoitettua orientaatiopäivää, jotka sijoittuvat kolmeen arkipäivään juuri ennen varsinaista lukukauden alkua.

Ryhmänohjaajat saavat orientaatiopäivillä aikaa HOKS keskusteluihin ja oppivat tuntemaan omat opiskelijansa henkilökohtaisesti. Etsivä nuorisotyöntekijä ryhmäyttää uudet opiskelijat. OPO, kuraattori ja terveydenhoitaja kertovat kukin omasta työstään ja miten käytännössä toimitaan eri tilanteissa koulussamme.

Tarkoituksenamme on saada luotua uusille opiskelijoille hauska, informatiivinen, yhtenäisyyttä vahvistava ja henkilökunnan mukavalla tavalla tutuksi tekevä orientaatiopaketti, jonka jälkeen uusien opiskelijoiden on helppo tulla täysipainoisesti koulumme arkeen mukaan.

Olemme itse työryhmässä innoissamme asiasta kuin pikkulapset ensilumesta, toivon ja uskon, että intomme kantaa syksyyn ja paljon pidemmällekin.

 

Lähde

CEDEFOP 2005. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15.