Työhönvalmennus Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa

Jaana Aalto 

Artikkelissa kuvataan ryhmämuotoisesti toteutettavaa työhönvalmennusta aidoilla työpaikoilla Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma-koulutus). Telma-koulutuksessa opiskeleva voi saada opintojen aikana ryhmämuotoisesti ja yksilöllisesti toteutettavaa työhönvalmennusta. 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa Ammattiopisto Livessä tuetaan opiskelijoita työhönvalmennuksellisin keinoinTyöhönvalmennuksen keinoja on kehitetty muun muassa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Opitaan työhön yhdessä hankkeessa, jossa hankekumppaneina ovat Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Vates-säätiö, Kehitysvammaliitto ja vetäjänä Invalidisäätiö. Invalidisäätiö on Ammattiopisto Liven taustaorganisaatio (Opitaan työhön yhdessä 2018). 

Opitaan työhön yhdessä hanke 

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on hanke, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden nivelvaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen palkkatyöhön on haastavaa ja kompleksista johtuen muun muassa yhteiskunnassa valitsevista työllistymistä estävistä rakenteista sekä tiedonpuutteesta koskien muun muassa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukimuotoja (Opitaan työhön yhdessä 2018). 

Hankkeessa on kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä yhteistyömallia, jossa olemassa olevia toteuttajien palveluita yhdistellään ja muotoillaan joustavimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palveluiksi, joka tukee osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja. Toisena tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön, työhön valmentajien ja työelämässä toimivien työpaikkaohjaajien kanssa työhönvalmennusmallia, jossa huomioidaan aiempaa paremmin osatyökykyiset valmentautujat. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmentavaa työotetta (Opitaan työhön yhdessä 2018). 

Opitaan työhön yhdessä hankkeen kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö, työhönvalmentajat, viranomaiset, työelämänedustajat, työyhteisöt ja organisaatiot, jotka työskentelevät kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa. Hankkeen välillisenä kohderyhmä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat sekä kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat, joiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille, ilman kohdennettua tukea, on haasteellista (Opitaan työhön yhdessä 2018). 

Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita, kehitetään ja kokeillaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennus prosessin kuvaus, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta sekä rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja opinnollistamalla opintoja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä huomioiden välillisen kohderyhmän tuen tarpeet ja toimintakyky (Opitaan työhön yhdessä 2018) 

Hankkeessa vahvistetaan työelämäyhteistyötä kontaktoimalla suoraan työantajiin ja kouluttamalla työantajia. Lisäksi järjestetään koulutusta ammatillisille opettajille, erityisopettajille, työhön valmentajille ja työpaikkaohjaajille työhönvalmennuksesta ja työelämäyhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan henkilön ja osatyökykyisen näkökulmasta Opetus- ja ohjaushenkilöstöä koulutetaan valmentavasta työotteesta oman työn kehittämisen näkökulmasta. 

Lisäksi toteutetaan tapaustutkimus opintojen aikaisesta ryhmämuotoisesta työhönvalmennuksesta oikealla työpaikalla sekä viestitään ja juurrutetaan hankkeessa nousseita toimivia käytänteitä esimerkiksi työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. 

Hankkeen keskeisimmistä tuloksista tullaan laatimaan julkinen sähköinen julkaisu animaation, videoklippien ja/tai artikkeleiden muodossa  

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma-koulutus) 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (Telma-koulutus). Telma– koulutus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka voivat saada henkilökohtaisten tavoitteiden tai valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta, kuitenkin niin, että koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Koulutus on erityisopetusta ja kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Suunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen tavoitteet, sisällöt ja opintojen kesto. Koulutuksen kesto on 1-3 vuotta.  Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet. Tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kuntoutumistaOpiskelija osallistuu aktiivisesti oman opiskelunsa suunnitteluun. Tavoitteena on opiskelun eteneminen opiskelijan yksilöllisten valintojen ja vahvuuksien mukaan (ePerusteet.Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017, Kouluttaminen Telma-koulutukseen 2018).  

Telmakoulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu valinnaisista koulutuksen osista: ammatillinen toimintakyvyn vahvistaminen, opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja työelämään valmentautuminen. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija itsenäistyy elämän eri osa-alueilla ja valmentautuu työhön. Hän selviytyy jokapäiväisessä elämässään mahdollisimman itsenäisesti, kehittää omatoimisuuttaan ja työhön ja ammattiin suuntautunutta toimintakykyään erilaisissa ympäristöissä. Hän saa itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa ja toimia yhteiskunnan kokonaisvaltaisena jäsenenä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työelämään ja löytää itselleen sopivan muodon osallistua siihen. Koulutuksen aikana selvitetään itsenäisen elämän edellyttämät ohjaus- ja tukipalvelut sekä tarvittavat apuvälineet (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017). 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen lähtökohtana ovat opiskelijan tarpeet. Koulutuksen osat arvioidaan suhteutettuna yksilöllisiin tavoitteisiin. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus mahdollistaa poikkeustapauksissa myös jatko-opintoihin hakeutumisen opiskelijan yksilöllisten valmiuksien mukaisesti. Opiskelijan jatko-opintosuunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi ammatillisten perustutkintojen yksittäisten tutkinnon osien tai ammattitaitovaatimusten suorittaminen (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017). 

Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijan toimintakyky arvioidaan/kartoitetaan, jotta hänen vahvuuteensa ja tuen tarpeensa voidaan tunnistaa. Opiskelijan tilannetta ja toimintakykyä selvitetään fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Näistä saatua tietoa käytetään yksilöllisten osaamistavoitteiden lähtökohtana. Toimintakyvyn kehittymistä ja vahvistumista arvioidaan koko opintojen ajan sekä niiden päättyessä (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017).  

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan erityisopetuksenaErityisopetukseen liitetään tarvittaessa muita tukitoimia ja kuntoutusta yhteistyössä opiskelijan lähiverkoston ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. Koulutus on osa kokonaiskuntoutusta, jota toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti ja monialaisesti eri tahojen kanssa (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017). 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla on yhdenvertainen oikeus opetukseen ja oppimiseen. Koulutus edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia hyvään elämään ja elinikäisen oppimiseen. Opiskelijoiden täysivaltaisen osallistumisen edistämiseksi on fyysinen ja sosiaalinen ympäristö muokattava esteettömäksi sekä varmistettava teknologian ja palveluiden saavutettavuus (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017). 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen voi sisältyä kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintatapaa. Tällöin pääpaino oppilaitoksessa on pedagogisella, oppimista tukevalla kuntoutuksella. Pedagogisella kuntoutuksella tarkoitetaan toimintaa ja toimenpiteitä, jotka edistävät ja vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Opiskelija kehittää omatoimisuuttaan ja toimintakykyään, omaksuu itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa sekä kykenee ottamaan vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaisesti (ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 2017).  

Mitä on työhönvalmennus? 

Työhönvalmennus antaa yksilöllistä tukea työllistymiseen. Työhönvalmentaja tukee henkilön työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämisessä, käytännön työnhaussa sekä työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä. Työhönvalmentaja auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa sekä auttaa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön. Työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseen. Työhönvalmennuspalveluita tarjoavat Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, yritykset, palveluntuottajat, järjestöt, säätiöt, yhdistykset, oppilaitokset, työterveyshuollot, kunnat ja kaupungit (Tie työelämään 2017) 

Työhön ja itsenäiseen elämään opiskelevat voivat hakeutua kaupunkien ja kuntien järjestämään työhönvalmennukseen oman asuinkunnan vammaispalvelun kautta (Tie työelämään 2017). Jotkut yhdistykset ja säätiöt toteuttavat työhönvalmennusta jatkuvana toimintanaan kuten Invalidisäätiön ylläpitämä Live Palvelut (Työhönvalmennuspalvelut 2018). Suomessa alueellisesti työhönvalmennuspalveluita on saatavilla eriarvoisesti. 

Opiskelijoiden työhönvalmennus 

Invalidisäätiön ylläpitämä Live Palvelut tarjoaa eri oppilaitosten ammatillisille opiskelijoille monipuolisia työhönvalmennuspalveluita. Valmennus muokataan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä tilaajan ja opiskelijan kanssa. Valmennus edistää nuoren tutkinnon läpäisyä ja tarjoaa tukea opiskeluista työelämään siirryttäessä.
Tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja hänen valmiuksiaan ottaa vastuuta opinnoistaan ja tulevaisuudestaan työelämässä. Tuki opettajille ja työnantajille on olennainen osa palveluaTyöhönvalmennus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea työelämään ja opiskeluun. Työhönvalmennuspalvelua voi hakea oman oppilaitoksen kautta. Hakeutuminen vaihtelee oppilaitoksen mukaan, mutta tärkein kriteeri on opiskelijan oma motivaatio. Valmennus sisältää muun muassa tukea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, oppisopimusopiskeluun, opintojen loppuunsaattamiseen ja koulutuksesta työelämään siirtymiseen. Valmennus tapahtuu nuoren omassa oppilaitoksessa ja/tai hänen opiskeluaan ja työllistymistään edistävissä oppimisympäristöissä (Työhönvalmennuspalvelut 2018).  

Ryhmämuotoisesti toteutettava työhönvalmennus Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma-koulutus) 

Työelämäpainotteisuus on ollut ja on edelleen keskeinen erityisopetuksen muoto Suomessa (Niemi ja Jahnukainen 2018, 12). Opitaan työhön yhdessä hankkeessa on kehitetty Telma-opiskelijoille yksilöllisen työhönvalmennuksen rinnalla heidän opintojensa aikana ryhmämuotoisesti toteutettavaa työhönvalmennusta. Ryhmämuotoista työhönvalmennusta ovat kehittäneet yhdessä Telma-opiskelijat, Telman opetus-ja ohjaushenkilöstö, työhönvalmentajat ja työpaikan työpaikkaohjaajat oppimisympäristönä aidot työpaikat. Ryhmämuotoisesti toteutettavassa työhönvalmennuksessa toteutuu, kuten Niemi ja Jahnukainen (2018,12) toteavat, vahvasti työelämäpainotteisuus ammatillisen erityisopetuksen muotona.  

Työpaikkayhteistyön aloittaminen ja työympäristön kuvaus 

Ryhmämuotoisesti toteutettavassa työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja ja/tai opettaja selvittävät ja etsivät työpaikan, joka kiinnostaa Telma-opiskelijoita. Kun sopiva työpaikka on löytynyt, työhönvalmentaja ja/tai opettaja ja työnantaja tekevät koulutussopimuksen ja tekevät työantajan kanssa työpaikalla työympäristön kuvauksen.  

Työympäristön kuvauksessa kartoitetaan työtehtävät, työturvallisuus, työaika, työtehtävistä suoriutumisen edellytykset (fyysinen, psyykkinen kuormitus), työympäristö (ergonomia, esteettömyys, melu), työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja työasu, työssä tarvittavat kortit (hygieniapassi, ensiapukortti), ruokailumahdollisuudet, työpaikalla mahdolliset suoritettavat tutkinnon osat ja muut työnantajan toiveet ohjaavalle työhönvalmentajalle ja opettajalle sekä työantajan odotukset oppilaitosyhteistyöstä. Lähtökohtana on löytää sellaisia työpaikkoja ja työtehtäviä, joista hyötyvät aidosti niin opiskelijat kuin työnantajakin. 

Valmennusryhmän perustaminen ja valmentaminen 

Ryhmämuotoiseen työhönvalmennusryhmään valitaan 3-4 Telma-opiskelijaa. Ryhmän muodostamisessa käytetään erilaisia menetelmiä: opiskelijat hakevat ryhmään vastaamalla kirjallisesti selkokieliseen hakemukseen ja/tai osallistumalla toiminnalliseen haastatteluun. Tärkein valintaperuste on kuitenkin opiskelijan motivaatio ja kiinnostus työtehtäviin ja alaa kohtaan sekä toimintakyky, joka mahdollistaa työpaikalla työskentelemisen. Valmennusryhmässä on mahdollista suorittaa Telma-koulutuksen valinnaisia, ammatillisia opintoja tai ammatillisia tutkinnon osia. 

Ennen työpaikalla aloitusta 

Perustettu valmennusryhmä tutustuu konkreettisesti työpaikkaan työhönvalmentajan ja/tai opettajan kanssa. Valmennusryhmän opiskelijat harjoittelevat ensin käyttämään työvälineitä ja sovittuja työtehtäviä oppilaitoksella. Opiskelijoille rakennetaan myös työtehtävistä selkokieliset ja kuvalliset työohjeet, joiden käyttöä myös harjoitellaan. Ennen työpaikalle menoa keskustellaan myös työelämän pelisäännöistä, hygieniasäännöistä ja siististä työvaatetuksesta ja olemuksesta. Valmennusryhmän jäseniä ryhmäytetään tekemällä edellä kuvattuja asioita yhdessä. Työpaikalla oppimiseen liittyy myös työmatkojen kulkeminen mahdollisimman itsenäisesti julkisilla kulkuneuvoilla ja/tai taksilla. Telma-opiskelijat harjoittelevat työmatkojen kulkemista jo ennen varsinaisen työn aloittamista oppilaitoksen ohjaajan tuella.  

Työpaikalla oppiminen työtä tekemällä 

Valmennusryhmän työpäivä on strukturoitu. Työpäivä aloitetaan yhdessä ryhmänä: käydään lävitse työpäivän kulku ja jaetaan työtehtävät ryhmän jäsenten kesken. Työtehtävät löytyvät myös kirjallisesti kuvitettuna työpaikan taukotilan seinältä tai ovat opiskelijan mukana. Alkuvaiheessa valmennusryhmä tekee toistuvasti samoja työtehtäviä, jotta tehtävät opitaan hyvin. Työparityöskentely työpaikkaohjaajan tai osaavamman työparin kanssa tukevat myös oppimista. Työtehtäviä lisätään vähitellen taitojen karttuessa. Uusia tehtäviä antavat opettaja, työhönvalmentaja ja työpaikan työntekijät.  

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijat oppivat työpaikalla konkreettisten työtehtävien lisäksi työelämän pelisääntöjen, työohjeiden ja työturvallisuusohjeiden noudattamista, ryhmätyötaitoja, parin kanssa työskentelyä sekä itsenäistä työn tekoa. Myös työaikojen ja taukojen noudattaminen ja asiallinen käyttäytyminen työpaikalla ovat osa työpaikalla oppimista.  

Työpaikalla työpäivän päätteeksi valmennusryhmä tekee yhdessä ja/tai yksilöllisesti arvioinnin työpäivästä: mitä on tehty ja miten on onnistuttu. Työpaikkaohjaaja tukee arvioinnin tekemistä. Valmennusryhmän jäsenet tekevät itsearviointia eli arvioivat omaa tekemistään työpaikalla. He saavat palautetta myös työkavereiltaan eli toisilta valmennusryhmän jäseniltä, työpaikanohjaajalta sekä oppilaitoksen ohjaushenkilöstöltä. Palaute on jatkuvaa, myönteistä ja korjaava palautetta. 

Valmennusryhmä oppilaitoksella 

Valmennusryhmä opiskelee tarvittaessa oppilaitoksella työtehtäviin liittyvää teoriatietoa toiminnallisesti, jossa hyödynnetään videoita, keskusteluja, tapausesimerkkejä ja kuvia. Telma-opiskelijat suorittavat halutessaan työpaikalla ja oppilaitoksella valinnaisia opintoja esimerkiksi ylläpitosiivouksen opintoja työpaikalla ja/tai ammatillisen tutkinnon osia.  

Työhönvalmennus ryhmämuotoisesti haastaa myös oppilaitoksen opetus-ja ohjaushenkilöstöä kehittämään omaa ammattitaitoa ja ohjaustaitoja valmentaessa opiskelijoita aidoilla työpaikoilla. Työelämäyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen edellyttävät opetus-ja ohjaushenkilöstöltä muun muassa moniammatillista yhteistyötä ja työelämätuntemusta. 

Suomessa työhönvalmennus on pääosin yksilöllistä ohjausta. Ryhmämuotoista työhönvalmennusta on toteutettu ja kehitetty muun muassa ammatillisten erityisoppilaitosten kuten Ammattiopisto Liven toimesta. Kehitysvammaisten henkilöiden ryhmämuotoista työhönvalmennusta ei ole juurikaan tutkittuOpitaan työhön yhdessä hankkeessa tapaustutkimuksen myötä voi löytyä suuntaviivoja aihepiirin tulevalle tutkimukselle, toteaa Kehitysvammaliiton tutkija Sonja Miettinen (Ketju-lehti 2/2019,49). 

Työhönvalmennus yksilöllisesti ohjausmuotona sopii kaikille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja työllistymisen tueksi. Ryhmämuotoisessa työhönvalmennuksessa nuorilla on mahdollisuus harjoitella aidoissa työympäristöissä työtehtäviä ja työelämässä toimimista, joka tukee nuoren koulutus-ja työllistymispolkua. 

Opinto-ohjaaja on hyvä olla tietoinen ja verkostoitua tahojen kanssa, jotka tarjoavat alueellisesti ja valtakunnallisesti nuorille ja aikuisille työhönvalmennuspalveluita. Työhönvalmennuspalvelut ovat ohjauspalveluita, joiden avulla nuoren ja aikuisen on mahdollista saada yksilöllistä tukea työllistymisen eri vaiheissa. Opinto-ohjaajan ja työhönvalmentajan yhteistyöllä nuori ja/tai aikuinen voi saada monipuolista ohjausta ja tukea yksilöllisten opintopolkujen selvittämisessä ja rakentamisessa, jossa keskeisenä oppimisympäristönä voivat toimia työyhteisöt ja työpaikat. 

 

Lähteet: 

ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Määräyksen diaarinumero OPH-2659-2017. Viitattu 24.4.2019 osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4616696 

Kouluttaminen Telma-koulutukseen 2018. Viitattu 25.4.2019 osoitteessa https://ameo.fi/kouluttaminen/tyohon-ja-itsenaiseen-elamaan-valmentava-koulutus/ 

Käytännön muuttaminen pysyvästi vaatii aikaa. Ketju-lehti 2/2019, 48-49. 

Niemi Anna-Maija ja Jahnukainen Markku: Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa Ammattikasvatuksen aikakausikirja 1/2018. Ajankohtaista ammattikasvatuksessa.  Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere. 

Opitaan työhön yhdessä 2018. Viitattu 24.4.2019 osoitteessa https://www.livepalvelut.fi/kumppaneille 

Tie työelämään 2017. Viitattu 25.4.2019 osoitteessa https://tietyoelamaan.fi/keinot-tyokyvyn-tueksi/kohti-tyoelamaa/kuntoutus_koulutus_tyonhaku/tyohonvalmennus/). 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus. Viitattu 24.4.2019 osoitteessa  https://ameo.fi/kouluttaminen/tyohon-ja-itsenaiseen-elamaan-valmentava-koulutus/ 

Työhönvalmennuspalvelut 2018. Viitattu osoitteessa 25.4.2019 https://www.livepalvelut.fi/sinulle/tyohonvalmennuspalvelut/opiskelijoiden-tyohonvalmennus