Omille urille vaativan erityisen tuen tarpeen näkökulmasta

Susanna Österlund

Johdanto

Opetushallituksen mukaan vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Toisen asteen Telma –koulutuksen opiskelijat ovat pääasiassa nuoria peruskoulunsa päättäneitä vaativaa erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana ammatillisena koulutuksena, ammatilliseen koulutukseen valmentavana koulutuksena (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana koulutuksena (TELMA). (Opetushallitus,  Ammatillinen koulutus, Ohjaus ja erityinen tuki. 2019).

Urasuunnitelma osana HOKSia

Telma-koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan osaamisen hankkimisen ajoitus ja tavat, tarvittava ohjaus ja tuki sekä opiskelijan henkilökohtainen urasuunnitelma (Opetushallitus, 2019) Jotta opiskelijat voivat siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin mahdollisimman joustavilla ratkaisuilla, tulee uraohjaus huomioida osana opintoja heti opintojen alusta alkaen (Uraohjauksen valmennusohjelma, HAMK). Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija itsenäistyy elämän eri osa-alueilla ja valmentautuu työhön. Hän selviytyy jokapäiväisessä elämässään mahdollisimman itsenäisesti, kehittää omatoimisuuttaan ja työhön ja ammattiin suuntautunutta toimintakykyään erilaisissa ympäristöissä (ePerusteet, TELMA-koulutus.)

Asiakaslähtöisyyden näkökulmasta opiskelijaa tuetaan myös hänelle sopivien valintojen tekemisessä. Opettajat ja ohjaajat tukevat opiskelijoita uraohjausprosessissa valmentamalla ja tukemalla heitä omien vahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä (Uraohjauksen valmennusohjelma, 2019).  TELMA -koulutuksessa uraohjausta toteutetaan läpi koko koulutuksen. Opiskelija kehittää omatoimisuuttaan ja toimintakykyään, omaksuu itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa sekä kykenee ottamaan vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaisesti (ePerusteet, TELMA-koulutus). Opiskelija kohdataan aktiivisena, tavoitteisiinsa pyrkivänä oman elämänsä asiantuntijana, jota tuetaan ja ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja ihmisenä kasvamisestaan (ePerusteet, TELMA-koulutus.) Tavoitteet pilkotaan pieniin osiin mahdollistaen jokaiselle realistisen ja tarkoituksenmukaisen etenemisen opinnoissaan. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaakin sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta (Laki ammatillisesta koulutuksesta).

Työelämätaitojen harjoittaminen

Vaativaa erityistä tukea tarvitseva nuori hyötyy tiiviistä moniammatillisesta yhteistyöstä, joka toteutetaan oppilaitoksen edustajien, huoltajien ja kotikunnan edustajien kanssa yhdessä. Omien vahvuuksien ja tuentarpeiden tunnistaminen auttaa nuorta asettamaan ja saavuttamaan uusia tavoitteita ja taitoja. Aidot työpaikat tarjoavat mahdollisuuksia työelämätaitojen harjoittelemiseen oppimisympäristöjen muodossa. Tavoitteellinen, opiskelijalähtöinen ohjaus omalle uralle kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Työnantajan on tärkeää saada ennen työssäoppimisjaksoa riittävästi tietoa nuoren osaamisesta, ohjauksen ja tuen tarpeista sekä näiden vaikutuksista työtehtäviin ja työhön. Näin työpaikan odotukset ovat realistisia ja nuorelle voidaan antaa hänen osaamistaan vastaavia tehtäviä ja ottaa huomioon työturvallisuus. Salassapito ei estä tiedon antamista, kun nuoren kanssa sovitaan etukäteen läpi, mitä kerrotaan, kenelle ja miksi. (Töihinkö? –julkaisu, Selvitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilöllisten työllistymispolkujen toteutumisesta 2013-2015, ESR)

Opintojen edetessä nuori siirtyy asteittain tulevaan työelämään. Varhaisessa vaiheessa aloitettu uran suunnittelu varmistaa tiedon siirtymisen ja mahdollisimman katkottoman jatkopolun ja palveluiden katkeamattomuuden. Opintojen päättövaiheessa varmistetaan, että opiskelijalla on tieto, miten asioissa edetään ja keneen tai minne hän voi jatkossa olla yhteydessä. (Töihinkö? 2013)

Jokaisella vaativaa erityistä tukea tarvitsevalla nuorella on tähtäimenään omaa polkua pitkin löydetty oman kokoinen työ. Kaikilla ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen ja työelämäohjaukseen osallistuvilla tulee olla perustieto erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen tukimuodoista sekä siitä, mistä saa lisätietoa asioista. (Töihinkö? 2013)

Työnantaja tarvitsee myös runsaasti tietoa ja ohjausta nuoren uran mahdollistamiseen. Yksittäistä opiskelijaa koskevan tiedon lisäksi työnantajat tarvitsevat tietoa siitä, mitä erityistä tukea tarvitsevan nuoren palkkaus tarkoittaa käytännössä, mitä tukia palkkaukseen voi saada sekä miten ottaa huomioon nuoren erityisen tuen tarpeet. Tiedon tarpeisiin voidaan vastata esimerkiksi työpaikkaohjaajien perehdytyksissä ja koulutuksissa. (Töihinkö? 2013)

Pohdinta

Vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille käytännön kokemukset työelämästä ovat erityisen arvokkaita. Omien vahvuuksien pohjalta valikoituneet työtehtävät tai työtehtävien osat erilaisissa työelämän ympäristöissä auttavat nuorta löytämään oman paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa tulevaisuudessakin. Todettakoon loppuun, että vaativan erityisen tuen tarpeessa oleva nuori tarvitsee omalle uralleen ohjaavia ja kannustavia henkilöä tiiviiseen yhteistyöhön. Uran ohjaaja näyttäytyy kuin apupyörinä, jotka voidaan poistaa kulun tasaannuttua ja nuoren omaan polkuun piirtyy jatkossa yksi yhtenäinen tasainen jälki.

Lähteet

ePerusteet. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Määräyksen diaarinumero OPH-2659-2017. Viitattu 3.3.2019 osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4616696

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Viitattu 3.3.2019 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

Opetushallitus, Ammatillinen koulutus, Ohjaus ja erityinen tuki. Viitattu  2.3.2019 osoitteessa https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ohjaus_ja_erityinen_tuki

Töihinkö? -julkaisu (Selvitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilöllisten työllistymispolkujen toteutumisesta 2013-2015, ESR) Viitattu 3.3.2019 osoitteessa https://luovi.fi//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2016/03/tyonantajien-nakemyksia-erityista-tukea-tarvitsevien-tyollistymisesta-ja-siihen-vaikuttavista-tekijoista.pdf

Uraohjauksen valmennusohjelma, HAMK. Viitattu 3.3.2019 osoitteessa https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjauksen-valmennusohjelma/