Category Archives: Uutiskirje 04/2013

ALPO-hanke lainsäädännän ja soveltamisen käsikassarana

ALPOn projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen ja projektisihteeri Kirsi Campello.

Kun nykyistä lakia kotoutumisen edistämiseksi oltiin valmistelemassa ja laatimassa, asiaa edistettiin myös Euroopan Sosiaalirahaston vipuvoimalla. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelman toimeenpano vastuutettiin sekä sisäasiainministeriölle että opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kotoutumisasioiden siirryttyä hallitusohjelman mukaisesti SM:ltä työ- ja elinkeinoministeriölle kehittämisohjelma jatkui siltä osin jälkimmäisessä vuoden 2012 alusta alkaen. Kehittämisohjelman käsikassaran tehtävät – kansallinen koordinointi ja tukitoiminta – annettiin näiden ministeriöiden hallinnoimille ALPO- ja AIKIS-tukirakenteille. Edellisen tehtävänä on kehittää alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, kun taas jälkimmäinen mallintaa sähköisiin alustoihin perustuvia kielenoppimisvälineitä.

Mielenkiintoista tässä prosessissa on ollut se, että ALPO-tukirakenteen tuloksia pystyttiin käyttämään hyväksi jo kotoutumislakia valmisteltaessa. Yleensähän on totuttu ajattelemaan, että määräaikaisten hankkeiden kehittämät hyvät käytänteet ja muut saavutukset yleensä jäävät pölyttymään hyllylle projektin esitettyä loppuraporttinsa enemmän tai vähemmän komeissa puitteissa.

Read More »

Keski-Pohjanmaan Opastin palvelee yksilö- ja yritysasiakkaita sekä ohjausverkostoja

Keski-Pohjanmaan alueella on vaikuttanut kaksi Opin ovi -projektia: näillä näkymiin kesäkuun loppuun asti jatkava Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla sekä viime vuoden lopussa päättynyt Opin Ovi SME. Niistä ensiksi mainittu on kehittänyt yhden luukun periaatteella toimivaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua alueen aikuisväestön tarpeisiin, jälkimmäinen työelämän ja yritysten tarpeisiin räätälöityä palvelumallia. Projektien yhteistyönä on syntynyt monipuolinen verkkopalvelu Opastin.

”Verkostomainen ohjauspalvelumme toimii käytännössä www.opastin.fi-sivuston kautta. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä ’Lähetä viesti’-toiminnolla tai soittaa puhelinpalveluun”, sanoo Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ylikorpi.

”Olemme onnistuneet palvelun toteuttamisessa todella hyvin. Opastimesta löytyy myös intranet, jonne pääsevät kaikki alueen neuvojat. Päivystävä neuvoja katsoo, minkälaisen kysymyksen asiakas on Opastimeen lähettänyt, ja jos hän osaa vastata siihen itse, hän vastaa asiakkaalle heti tai ottaa muuten yhteyttä. Jos hän ei osaa vastata kysymykseen itse, hän voi lähettää sen toiselle neuvojalle, jonka tietää pystyvän vastaamaan kysymykseen paremmin. Asiakas saa näin parhaan mahdollisen asiantuntijapalvelun yhdeltä luukulta tavoitteiden mukaisesti.”

Read More »

JESPERI kartoitti ESR-hanketoimijoiden nettitarpeita

JESPERI (Jatkoselvitys ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalveluselvitykselle) -hanke selvitti ESR-hanketoimijoiden nettitarpeita sekä nykyiselle hankekaudelle että lähitulevaisuutta varten. Selvityksen päätavoitteena oli kehittää verkkopalvelujen helppokäyttöisyyttä ja tiedon löydettävyyttä. Selvityksessä tarkasteltiin myös Rakennerahastot.fi:n tietopalveluosaa RR-Tietopalvelua.

JESPERI kartoitti tapoja jalostaa hankkeiden tiedotusta ja raporttien jakelua, toimijoiden verkottumista ja verkottumistyökaluja sekä raportointitapoja julkishallinnolle. Raportoinnin helpottaminen tulisi tarpeeseen, sillä projektimäärät ovat suuria, kuten esimerkiksi Manner-Suomessa, missä ESR-hankkeita on toteutunut tai käynnissä 2 239 kappaletta.

Selvitystyössä lähestymistapana oli, että tarkastellaan hankeavaruutta ja hanketoimijoita kokonaisuutena. Miten löydetään tehokkaasti halutut yksittäiset hankkeet? Miten hankkeet suhtautuvat toisiinsa kokonaisuutta? Miten edistetään hanketoimijoiden verkottumista?

Suomen eOppimiskeskuksen tekemässä selvityksessä käytettiin monipuolisesti konsepti- ja käytettävyyssuunnittelun menetelmiä. Näitä olivat muun muassa vertaileva kartoitus (benchmarking), www-kyselyt, asiantuntijahaastattelut, käytettävyysratkaisuja esittävät leiskat ja työpajat sekä fyysisesti että netissä samanaikaisesti. Yhteensä JESPERI:in osallistui reilut 100 hanketoimijaa ja julkishallinnon ammattilaista.

Read More »

Työelämän koulutusneuvojista tukea työelämän myrskyissä

Työelämän koulutusneuvojat -hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari keräsi kuutisenkymmentä hankkeessa mukana ollutta jakamaan kokemuksia ja pohtimaan hankkeen jatkoa Viking Mariellalle 26.4.2013. ”Työelämän koulutusneuvojan toimi tulisi vakiinnuttaa työpaikoilla. Ammattitaidon ylläpitämisestä on etua työntekijöille kuin myös yrityksille”, korosti SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly.

”Työelämä- ja elinkeinorakenteen muutoksissa tarvitaan yhä enemmän osaamisen siirtoa ja valmiuksia kohdata työelämän muutoksia. Työelämän koulutusneuvojat toimivat työelämän murrosten etujoukoissa ja tarjoavat työntekijöille merkittävää vertaistukea”, kiteytti SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Vaikean taloustilanteen keskellä leikkaustoimet kohdistuvat helposti koulutukseen. Samalla työntekijöiden kokema epävarmuus työpaikoilla kasvaa. Kouluttautuminen työelämässä tukee mahdollisuuksia sopeutua joustaviin työmarkkinoihin.

Read More »

Alueellisten ELO-ryhmien muodostaminen etenee positiivisessa hengessä

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen vieraili Opin ovi -podcastissa vastaamassa kysymyksiin alueellisten ELO-ryhmien tämänhetkisestä tilanteesta viime syksyn ELY-kierroksen tunnelmien pohjalta.

”Alueilla ollaan liikkeellä positiivisessa hengessä. Koordinaatiotarve alueilla on noussut myös ilman ulkoista, ministeriön tulosohjausta. Yleinen tarve asioiden katsomiselle yhdessä on siis lähtenyt sisältä käsin. ELYjen rooli vaihtelee, joillain alueilla ELYt ovat olleet vahvasti mukana alusta asti. Toisilla alueilla taas on ollut vahvoja oppilaitosverkostoja, ja ELYjen rooli on ollut enemmän seuraava ja tiedottava.”

LAITURI-projekti tukee alueellisten ELO-ryhmien käytännön toimintaa tekemällä toteuttamalla konsultaatiokäyntejä tässä vaiheessa muutamille ELY-alueille, jatkossa mahdollisesti kattavammin. Lisäksi LAITURI on mukana toteuttamassa koulutuksia ELY-TNO-avainhenkilöille yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa sekä ELYjen vertaisfoorumeja nuorisotakuuseen liittyen tulevana syksynä.

Read More »

ALPO-projektet som mellanredskap för lagstiftningen och tillämpningen

ALPOs projektchef Hannu-Pekka Huttunen och projektsekreterare Kirsi Campello.

När man beredde och uppgjorde den nuvarande lagen för främjande av integration befrämjades saken också med inflytande från den Europeiska socialfonden. Ansvaret för verkställandet av utvecklingsprogrammet för rådgivning och vägledning för invandrare i det inledande skedet gavs åt både inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Efter att integrationsfrågorna i enlighet med regeringsprogrammet överförts från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet fortsatte utvecklingsprogrammet för den delen i det senare nämnda fr.o.m. år 2012. Uppgifterna för utvecklingsprogrammets mellanredskap – nationell koordination och stödverksamhet – gavs till ALPO- och AIKIS-stödkonstruktionerna som administrerades av dessa ministerier. Den förstnämndas uppgift är att utveckla rådgivning och vägledning i det inledande skedet medan den senare nämnda uppgör språkinlärningsverktyg som baserar sig på elektroniska plattformer.

Read More »

Mellersta Österbottens Opastin betjänar privat- och företagskunder samt handledningsnätverk

I Mellersta Österbottens region har verkat två Opin ovi -projekt: Opin Ovi i Mellersta Österbotten som nu ser ut att fortsätta till slutet av juni och Opin Ovi SME som avslutades i slutet av förra året. Av dessa har den förstnämnda utvecklat informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som fungerar med one-stop-shop -principen för de behov som vuxenbefolkningen i området har, det senare en skräddarsydd servicemodell för arbetslivets och företags behov. Som projektens samarbete har man skapat den mångsidiga nättjänsten Opastin.

”Vår nätverksliknande handledningstjänst fungerar i praktiken via webbsidan http://www.opastin.fi. Kunderna kan ta kontakt med hjälp av ’Skicka ett meddelande’-funktionen eller genom att ringa telefontjänsten”, säger Liisa Ylikorpi, projektchef för Opin Ovi Mellersta Österbotten -projektet.

Read More »

JESPERI kartlade ESF-projektaktörernas internetbehov

JESPERI (Tilläggsutredning för nättjänstutredningen för projekt med finansiering ur ESF-strukturfonder) -projektet utredde ESR-projektaktörernas internetbehov både för den nuvarande projektperioden och med tanke på den närmaste framtiden. Utredningens huvudsyfte var att utveckla nättjänsternas lättanvändbarhet och tillgången till information. I utredningen granskade man också Rakennerahastot.fi:s informationstjänstdel RR-Tietopalvelu.

JESPERI kartlade sätt att vidare utveckla projektens informering och distribution av rapporter, aktörernas nätverkande och verktyg för nätverkande samt rapporteringssätt för den offentliga förvaltningen. Det skulle vara nödvändigt att förenkla rapporteringen, eftersom projektmängden är stor, till exempel på fastlandet i Finland har det genomförts eller är på gång 2 239 stycken ESF-projekt.

Sättet att närma sig frågan i utredningsarbetet var att man granskar projektrymden och projektaktörerna som en helhet. Hur hittar man effektivt önskade enskilda projekt? Hur förhåller sig projekten till varandra som en helhet? Hur främjar man projektaktörernas nätverkande?

I utredningen som genomfördes av Suomen eOppimiskeskus använde man mångsidigt koncept- och användbarhetsplaneringsmetoder. Exempel på dessa är bland annat jämförande kartläggning (benchmarking), www-förfrågningar, sakkunnigintervjuer, layouter som beskriver användbarhetslösningar och arbetsverkstäder samtidigt både fysiskt och på internet. Sammanlagt deltog drygt 100 projektaktörer och experter från den offentliga förvaltningen.

Read More »

Stöd av arbetslivets utbildningsrådgivare i arbetslivets stormar

Arbetslivets utbildningsrådgivare -projektets nationella avslutningsseminarium samlade ungefär sextio delaktiga i projektet den 26 april 2013 på Viking Mariella för att dela erfarenheter och begrunda projektets fortsättning. Arbetslivets utbildningsrådgivares tjänst borde etableras på arbetsplatserna. FFC:s ordförande Lauri Lyly betonade att upprätthållandet av yrkeskunskapen gynnar både arbetstagarna och företagen.

”I arbetslivs- och näringsgrensstrukturens förändringar behövs allt mer kunskapsöverföring och färdigheter att möta arbetslivets förändringar. Arbetslivets utbildningsrådgivare verkar i täten för arbetslivets brytningar och erbjuder betydande stöd år arbetstagarna”, sammanfattade FFC:s ordförande Lauri Lyly. Mitt uppe i en finansiell kris riktar sig nedskärningsåtgärderna lätt till utbildningen. Samtidigt växer osäkerheten bland arbetstagarna. Utbildning i arbetslivet stöder möjligheter att anpassa sig till flexibla arbetsmarknader.

Read More »

Grundandet av regionala ELO-grupper framskrider i positiv anda

LAITURI-projektets utvecklingsexpert Antti Laitinen besökte Opin ovi -podcasten för att besvara frågor om den nuvarande situationen för de regionala ELO-grupperna på basis av stämningen under höstens ELY-runda.

”Man är på gång i positiv anda i regionerna. Koordinationsbehovet i regionerna har ökat också utan den yttre resultatstyrningen från ministeriet. Det allmänna behovet att tillsammans granska frågorna har alltså startat inifrån. ELY-centralernas roll varierar, i vissa regioner har ELY-centralerna varit starkt med ända från början. I andra regioner har det i stället funnits starka läroverksnätverk och ELY-centralernas roll har mer varit att iaktta och informera.”

Read More »